2015-06-01

Kontrola

 


Protokoły kontroli parków: "Park nad Stawami", "Park Mikołaja Kopernika", "Park Klonowy", "Kolejarzy Oleśnickich", "Park Henryka Sienkiewicza", "Park Książąt Oleśnickich"
 


Informacja pokontrolna w sprawie prawidłowości udzielenia zamówienia w ramach projektu nr RPDS.07.01.02-02-0029/16 pn.: "E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto dla Miasta Oleśnicy - etap II - wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej"
 

 

Protokół z kontroli rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości wydawania licencji w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, podjętych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Informacja pokontrolna z dnia 21.12.2016 r. z kontroli przeprowadzonej w ramach realizacji projektu nr RPDS.07.01.02-02-0011/16 PN. pod nazwą przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy
 

Informacja pokontrolna z dnia 04.11.2016 r. z kontroli przeprowadzonej w siedzibie IZ RPO WD 2014-2020 - dot. prawidłowości udzielania zamówień wskazanych w ww.Informacji pokontrolnej przeprowadzonych w ramach realizacji projektu nr RPDS.07.01.01-02-0011/16 pn.:"Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy"
 

Protokół kontroli nr 53 w zakresie stosowania środkóww ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

 

Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - znak sprawy: RDFP/51-28/13/2012/2013/2014/2015/2016

 

Informacja pokontrolna - dot. realizacji projektu pn."Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy-lodowiska z funkcją kortów, z zapleczem socjalnym i fitness oraz przebudową i rozbudową basenu wraz z zagospodarowaniem terenu"

 

Zalecenia pokontrolne Nr 2/2016 do protokołu z kontroli nr WIOS-WROC 87/2016

 

Protokół kontroli nr WIOS-WROC 87/2016

 

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w zakresie projektu E-Oświata - program przyjaznej gminy- element projektu E-Miasto


Protokół z Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z czynności przeprowadzonych w dniach 22-24.02.2016 r. w zakresie projektu:E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto"


Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy w dniu 09.02.2016 r.


Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu - LWR.410.019.05.2015


Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu - LWR.410.019.05.2015


Odpowiedź na wnioski kontroli z dnia 20.10.2015 r. przeprowadzonej przez UKS 02W2B.421.29.2015.DS.11


Protokół kontroli nr 75 w zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin

Protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrwowtnego

Wynik kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej Nr W2B/150096/1 z dnia 20.10.2015 r.

PROTOKÓŁ Urzędu Kontroli Skarbowej Nr UKS 02W2B.421.29.2015.DS.9 z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy w zakresie: Kontroli celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 r.

Protokół WK.60/423/K-13/15 kontroli gospodarki finansowej Gminy Miasto Oleśnica przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy przez RIO we Wrocławiu za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2014 r.

Pismo informujące o kontroli przeprowadzonej przez RIO w MOKiS w Oleśnicy.

Zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniu 9 maja 2014 r.w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie 05-27.03.2014 r. w zakresie - Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych - etap II.

Informacja pokontrolna z Kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rrkreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicu z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych - Etap II.

Wystąpienie pokontrolne w zakresie wydawania, odmowy wydania, wygaszenia, cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych - wydawania zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z realizacji projektu:Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych.

Projekt wystąpienia pokontrolnego z realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, cofania i wygaszania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Protokół z przeprowadzonej kontroli z realizacji zadania: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej w dniu 12.06.2013 r. kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli okresowej Straży Miejskiej w Oleśnicy w przedmiocie wykonywania zadań zgodnie z ustawowo uregulowanymi uprawnieniami z dnia 26.09.2013r.(plik PDF)

Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 26-28.03.2013 r. w siedzibie Straży Miejskiej Oleśnicy.(plik PDF)

Protokół kontroli problemowej Urzędu Miasta Oleśnicy - Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 12.06.2013 r.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-KF.431.24.2013 z dnia 12.08.2013 r.(plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego Nr NK-KE.3.2013.MK z dnia 07.08.2013 r.(plik PDF)

Projekt wystąpienia pokontrolnegoNK-KE.431.3.2013.MK (plik PDF)

Stanowisko i informacja pokontrolna - dot. ptojektu nr RPDS.09.01.00-02-021/12-01 z dnia 13.05.2013 r. (plik PDF)

Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w dniach 26-28 marca 2013 r. w siedzibie Straży Miejskiej Oleśnicy z siedzibą: ul. Kościelna 3, 56-400 Oleśnica (plik PDF)

Stanowisko oraz informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli w trakcie rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn.: Renowacja stawów miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12 b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych(plik PDF)

Protokół Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu z czynności przeprowadzonych w okresie 22, 25, 27 lutego, 05, 08 i 16 kwietnia 2013 r. w zakresie projektu: Renowacja Stawów Miejskich i terenów zielonych, w tym budowa ścieżek rekreacyjno-rowerowych oraz przebudowa i remont budynku przy ul. Brzozowej 12b w Oleśnicy z przeznaczeniem na Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych (plik PDF)

Informacja pokontrolna z Kontroli projektu pn.: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnicy - lodowiska z funkcją kortów, zapleczem socjalnym i fitness oraz przebudowa i rozbudowa basenu wraz z zagospodarowaniem terenu (plik PDF)

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Urzędzie Miasta Oleśnicy (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji projektu pn. Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług:e-Urząd II etap(plik PDF)

Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (plik PDF)

Projekt wystąpienia pokontrolnego, dot. prawidłowości realizacji zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (plik PDF)

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Oleśnicy. (plik PDF)

Dokumentacja dotycząca zakupu samochodu służbowego dla Urzędu Miasta Oleśnicy. (plik PDF)

Protokół z czynności przeprowadzonych w dniach 12-14,16.06.2012r. w zakresie projektu E-OŚwiata. (plik PDF)

Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy kontroli w okresie od 15.09 do 21.11.2011 r. (plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu dot. realizacji zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy. (plik PDF)

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Oleśnicy przeprowadzonej przez inspektorów RIO we Wrocławiu. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej dot. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. (plik PDF)

Informacja pokontrolna z kontroli w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu -budowa basenu krytego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą w Oleśnicy. (plik PDF)

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Oleśnicy przeprowadzonej w dniu 21.03.2011 r. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Oleśnicy przeprowadzonej w dniu 21.03.2011 r. (plik PDF)

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Radzie Miasta Oleśnicy w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz wyjaśnienia do protokołu(plik PDF)

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy z zakresu irganizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków praz prowadzenia zbioru przepisów gminnych oraz wyjaśnienia do protokołu (plik PDF)

Sprawozdanie z kontroli lokali wyborczych przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia 2010r. (plik PDF)

Protokół z przeprowadzonej kontrli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy z dnia12.10.2010 r.(plik PDF

informacja z przeprowadzonej kontroli sali widowiskowej(plik PDF

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnica, dotyczącej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej(plik PDF

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej przez DUW we Wrocławiu kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej(plik PDF

Protokół z przeprowadzonej przez ZUS we Wrocławiu kontroli płatnika składek - Urzędu Miasta Oleśnicy(plik PDF

Protokół z kontroli problemowej projektu - Moje Boisko-Orlik 2012(plik PDF

Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Oleśnicy(plik PDF

Sprawozdanie ze sprawdzenia sposobu realizacji zadań i obowiązków prawnych wykonywanychg przez Straż Miejską w Oleśnicy(plik PDF

Protokół z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Oleśnicy kontroli przez inspektora Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 21-30.09.2009 r.(plik PDF)

Protokół z przeprowadzonej przez ZUS w Oleśnicy kontroli w dniach 30.07-14.08.2009 r. (plik PDF)

Aneks do protokołu z przeprowadzonej przez ZUS w Oleśnicy kontroli w dniach 30.07-14.08.2009 r. (plik PDF)

Wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez RIO w o okresie od 12.02 do 04.03.2009 r. (plik PDF)

Odpowiedź na wnioski z przeprowadzonej przez RIO kontroli w okresie od 12.02. do 04.03.2009 r.(plik PDF)

Protokół z Kontroli RIO (plik PDF)

Protokół z Kontroli Archiwum (plik PDF)

Kontrola z zakresu organizacji (plik PDF)

Kontrola gospodarki finansowej gminy Miejsckie Oleśnica (plik PDF)

Kontrola realizacji działań obronnych (plik PDF)

Informacja pokontrolna z 14 lutego 2007 r. (plik PDF)

Informacja pokontrolna - kotłownia SP6 (plik PDF)

Informacja pokontrolna - basen kryty (plik PDF)

Wystąpienie pokontrolne NIK 15 listopada 2006 r. (plik PDF)

Regionalna Izba Obrachunkowa - lipiec 2003

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w 2002 roku (plik PDF 2,77 MB)

Protokół kontroli archiwum: strona 1, strona 2, strona 3, strona 4, strona 5Protokół Kontroli NIK (plik PDF 8 MB)

Wystapienie pokontrolne NIK (plik PDF 0,9 MB)

Kontrola gospodarki finansowej
Protokół z kontroli realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW (plik PDF)
Protokół kontroli w zakresie koncesji alkoholowych (plik PDF)
Protokół kontroli z realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW (plik PDF)
Zalecenia pokontrolne z kontroli ewidencji ludności i dowodów osobistych (plik PDF)
Protokół z kontroli rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk (plik PDF)

 

Załączniki

  wynik-uks.pdf 5,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zus.pdf 4,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKOL-UKS.pdf 7,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  MOKiS.pdf 543,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  archiwum.pdf 224,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  prot-uks-27-03-2014.pdf 4,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umwd.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  dg-alkohol.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol-stawy.pdf 4,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  alkohol.pdf 3,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ap.pdf 209,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sm2.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sm1.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  usc.pdf 763,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  FB-WOJ-DOL.pdf 558,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NK-KE-WOJ-DOL.pdf 848,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wd-dg.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  dg.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sm.pdf 9,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Umwd.pdf 10,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UMWD.pdf 215 B (pdf) szczegóły pobierz
  archiwum_panstwowe_2012.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyst_woj_sierpien_2012.pdf 23,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyst-woj-dol.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  arch.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  prot-e-oswiata.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  rio-kontrola-kompleksowa.pdf 993,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WD.pdf 266,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rio.pdf 3,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UW.pdf 328,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  scan111.pdf 806,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  scan1.pdf 73,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  scan0.pdf 671,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  radaaa.pdf 558,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  urzadd.pdf 594,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  klokali.pdf 624,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  prot.pdf 2,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wojewoda-dolnoslaski.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  DG-PROT-DUW.pdf 959,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WD-WYSTAPIENIE.pdf 745,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZUS-PROT.pdf 779,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-1.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  E-2.pdf 385,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  E-3.pdf 280,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol_duw2009.pdf 763,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROT-ZUS.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ANEKS-PROT-ZUS.pdf 122,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wnioski-pokontrolne-rio.pdf 327,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedz-na-wnioski-rio.pdf 195,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol_rio2009.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola16023008.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola12072007.pdf 18,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola12042007.pdf 84,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola16022007.pdf 94,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola14022007.pdf 151,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf_pokontrolna_kotlownia_sp6.pdf 203,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf_pokontrolna_basen.pdf 355,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NIK_2006.pdf 316,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokol_kontroli_UKS.pdf 2,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  archiwum_1.jpg 354 KB (jpg) szczegóły pobierz
  archiwum_2.jpg 291,56 KB (jpg) szczegóły pobierz
  archiwum_3.jpg 347,87 KB (jpg) szczegóły pobierz
  archiwum_4.jpg 382,51 KB (jpg) szczegóły pobierz
  archiwum_5.jpg 291,58 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Protokol_kontroli.pdf 7,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wystapienie_Pokontrolne.pdf 862,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola19122008.pdf 602,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola22072008.pdf 834,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola17062008.pdf 553,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola14052008.pdf 456,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola09052008.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Woj-ins-och.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Woj-ins-och.pdf 2,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dyrektor Urzę Kont...Skarbowej.pdf 786,13 KB (pdf) szczegóły pobierz