2015-08-12

Wydziały

burmistrz 

Burmistrz Miasta Oleśnicy - Michał Wincenty Kołaciński 
email: m.kolacinski@um.olesnica.pl 
 

wiceburmistrz 

Zastępca Burmistrza Miasta Oleśnicy Jarosław Sadowski 
email: j.sadowski@um.olesnica.pl 
 

sekcja prawna

Radca koordynujący Halina Susidko
tel. 71 7982120, pokój Nr 106
 
komórka audytu wewnętrznego i kontroli 
Stanisław Kuświk 
email: s.kuswik@um.olesnica.pl 
Pokój 308, tel. 79 82 145. 
 
 

sekretarz 

Zbigniew Rybak rocznik 1958. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent pierwszego rocznika Akademii Liderów Samorządowych. Od roku 1990 sekretarz Gminy Miejskiej Oleśnicy i naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Pokój 108, I piętro w nowej części ratusza, tel. (71) 79 821 10. 
e-mail z.rybak@um.olesnica.pl
 
 

skarbnik 

Skarbnikem miasta jest Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, I piętro w starej części ratusza, 
tel. (71) 79 821 30. e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl
 
 

wydział architektury, budownictwa i inwestycji 

Naczelnik Wydziału: Leszek Goliński, pokój 311, tel. (71) 79 82 160. 
email: l.golinski@um.olesnica.pl 

stanowiska: 
ds. gospodarki przestrzennej: 

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie lokalizacji i estetyki kiosków i pawilonów handlowych na terenie miasta Oleśnicy -pokój 309, tel. 79 82 169 
- decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pokój 312, tel. 79 82 167 
- decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, wydawanie identyfikatorów upoważniających na wjazd w obręb Rynku - pokój 310, tel. 79 82 168 
ds. zamówień publicznych - pokój 213, tel. 79 82 165 
sekcja inwestycji 
kierownik sekcji pokój 208, tel. 79 82 161 
stanowiska ds.inwestycji pokój 207, tel. 79 82 163 
 

wydział organizacyjny 

Naczelnik Wydziału: Zbigniew Rybak,pokój 108, tel. 79 821 10, 
e-mail: sekretarz@olesnica.pl 

Stanowiska: 
ds. gospodarki materiałowej i archiwum zakładowego- pokój 109, tel. 79 821 15, 
ds. kadr -pokój 107, tel. 79 821 11, 
ds. obsługi Rady Miasta -pokój 39, tel. 79 821 14, 
informatyk urzędu -pokój 107, tel. 79 821 11, e-mail: informatyk@olesnica.pl, 

sekretariat burmistrzów -pokój 11, tel. wew. (71) 79 821 03, faks 79 821 08 

Punkt Informacyjny tel. 79 821 16, faks 79 821 17, w którym można: uzyskać informacje o pracy urzędu, zostawiać informacje dla urzędników, pobierać wymagane w urzędzie druki blankiety, kupić znaki opłaty skarbowej (punkt zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych); e-mail:punkt.informacyjny@um.olesnica.pl 

Kancelaria Główna tel.71 7982123, e-mail kancelaria@um.olesnica.pl
 
 

wydział finansowy 

Skarbnik Miasta 
mgr Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, tel. 79 821 30. 
e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl Stanowiska: 
księgowość budżetowa - pokój 28, tel. 79 821 35, 
księgowość budżetowa - pokój 29, tel. 79 821 37, 
księgowość niepodatkowa - pokój 23, tel. 79 821 85, 
windykacja - pokój 29, tel. 79 821 39, 
podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych - pokój 24, tel. 79 821 41, 
sprawy pracownicze - pokój 28, tel. 79 821 36, 
podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny i leśny - pokój 25, tel. 79 821 32 lub 79 821 33 
wystawianie faktur, opłata skarbowa - pokój 23, tel. 79 821 85 
 
 

wydzial geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska 

Naczelnik Wydziału: Adam Heliński, pokój 104, tel. 79 821 50. 
Stanowiska: 
sprzedaż nieruchomości-pokój 103, tel. 79 82 154 
dzierżawa gruntów rolnych, przekształcnie użytkowania wieczystego-pokój 102, tel. 79 82 153 
opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości- pokój 101, tel. 79 82 151, 
dzierżawa gruntów komunalnych na cele inne niż rolnicze-pokój 101, tel. 79 82 151 
sprawy za zakresu ochrony środowiska: tzw. decyzje środowiskowe, zezwolenia na wycinkę drzew-pokój 102, tel. 79 82 152
 

wydzial spraw obywatelskich 

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Panek, pok. 205, tel. 79 821 70 
Stanowiska: 
ds.obrony cywilnej - pok. 203, tel. 79 82 179, 
ds.wojskowych -pok. 204, tel. 79 821 81, 
ds. ewidencji ludności - pok. 202, tel. 79 82 178, 79 82 177, 
ds. dowodów osobistych -pok. 201, tel. 79 821 75, 79 82 182, 
a także: 
Urząd Stanu Cywilnego-pok. 22, tel. 79 821 71, 
tel. 79 821 72, tel. 79 821 74, faks 79 821 74.
 
 

wydział działalności gospodarczej i porządku publicznego 

Naczelnik Wydziału: Marcin Krawczyk, pokój 110, tel. 79 82 190. 

Stanowiska: 
ds. zieleni, utrzymania porządku i czystości-pokój 10, tel. 79 82 193, 
ds. zezwoleń na alkohol i ds. działalności gospodarczej -pokój 8, tel. 79 82 192, 
ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi -pokój 111, tel. (71 ) 79 82 191 , 
ds. porządku publicznego -pokój 6, tel. 79 82 194 
ds.z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -pokój 10, tel.79 82 193
 
 

urząd stanu cywilnego 

kierownik Regina Kołc, tel. 71 7982174, e-mail r.kolc@um.olesnica.pl