2018-01-10

2018 - Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy

 

32/VIII/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy

 

31/VIII/2018 27.12.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, przy ul. Strefowej w Oleśnicy

 

30/VIII/2018 20.12.2018 w sprawie powołania Komisji do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019, z pominięciem otwartego konkursu

 

29/VIII/2018 20.12.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

 

28/VIII/2018 18.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 22a

 

27/VIII/2018 17.12.2018 w sprawie powołania członka RN Spółki ZZO OLSZOWA z siedzibą w Olszowej

 

26/VIII/2018 17.12.2018 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej OKR ATOL Sp. z o.o w Oleśnicy

 

25/VIII/2018 14.12.2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

 

23/VIII/2018 13.12.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na utrzymanie zieleni w mieście

 

22/VIII/2018 13.12.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/VII/2017 i nr 132/VII/2018

 

21/VIII/2018 13.12.2018 w sprawie odwołania członka RN Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy

 

20/VIII/2018 12.12.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność GMO

 

19/VIII/2018 10.12.2018 w sprawie zmian budżetu

 

17/VIII/2018 06.12.2018 w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu GMO

 

16/VIII/2018 06.12.2018 w sprawie Polityki Jakości

 

15/VIII/2018 06.12.2018 w sprawie wytycznych w dziedzinie obrony cywilnej na 2019 r.

 

14/VIII/2018 05.12.2018 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Oleśnicy

 

13/VIII/2018 05.12.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

12/VIII/2018 04.12.2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

 

11/VIII/2018 30.11.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 

10/VIII/2018 30.11.2018 w sprawie zmian budżetu

 

9/VIII/2018 30.11.2018 w sprawie powołania komisji

 

8/VIII/2018 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

7/VIII/2018 28.11.2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z o.o. ZZO OLSZOWA z siedzibą w Olszowej

 

6/VIII/2018 27.11.2018 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy

 

5/VIII/2018 27.11.2018 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy

 

4/VIII/2018 26.11.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul.Dobroszycka nr 3A

 

3/VIII/2018 26.11.2018 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy

 

2/VIII/2018 26.11.2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Oleśnicy

 

1/VIII/2018 20.11.2018 w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej na terenie miasta Oleśnicy

 

254/VII/2018 15.11.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Spacerowa 2A

 

253/VII/2018 13.11.2018 w sprawie zmian budżetu

 

252/VII/2018 08.11.2018 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

 

251/VII/2018 07.11.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lwowskiej 27/12

 

250/VII/2018 07.11.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Oleśnicy przy ul. Cieszyńskiego 4/17

 

249/VII/2018 07.11.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.10.2018 r. w sprawie nadania numerów porządkowych

 

248/VII/2018 31.10.2018 w sprawie zmian budżetu

 

247/VII/2018 31.10.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 270/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych,zmienionego Zarządzeniem Nr 287/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 8 grudnia 2017 r.

 

246/VII/2018 29.10.2018 w sprawie pierwokupu działki nr 7 AM 79, położonej w Oleśnicy, obręb Lucień

 

244/VII/2018 25.10.2018 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

 

238/VII/2018 15.10.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Perłowa nr 17

 

237/VII/2018 15.10.2018 w sprawie nadania numerów porządkowych - ul. Kosynierów nr 14

 

236/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej - dz. nr 79 AM 92, obr. Lucień

 

235/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki nr 176 AM 94, obręb Lucień

 

234/VII/2018 15.10.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Kosynierów nr 12

 

233/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej - dz. nr 162 AM 94, obręb Lucień

 

232/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej - dz. nr 177 AM 94, obr. Lucień

 

231/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. L.Tołstoja 20/8, 21/1, 21/2

 

230/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Sejmowej 4/6

 

 

229/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku komunalnym przy ul. Kościelnej 18/6

 

 

228/VII/2018 15.10.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 14/1 i 14/3

 

 

227/VII/2018 15.10.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Stawowa nr 10

 

226/VII/2018 15.10.2018 w sprawie nadania numerów porządkowych - ul. Ludwikowska nr 13J, 13K, 13L, 13M, 13N, 13O

 

225/VII/2018 15.10.2018 w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasoby Gminy Miasto Oleśnica

 

224/VII/2018 03.10.2018 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Spółka z o.o. w Oleśnicy

 

223/VII/2018 28.09.2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszaw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

222/VII/2018 27.09.2018 w sprawie pierwokupu działki przy ul. Lotniczej

 

221/VII/2018 27.09.2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu światy Samorządowej w Oleśnicy

 

220/VII/2018 24.09.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Miasta Oleśnicy na 2019 rok przez miejskie jednostki organizacyjnre

 

219/VII/2018 19.09.2018 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 

218/VII/2018 19.09.2018 w sprawie powołania Komisji na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy

 

 

217/VII/2018 14.09.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica-działki gruntu przy ul. Strefowej (dz. nr 2/1 AM 28)

 

216/VII/2018 10.09.2018 w sprawie zmian budżetu

 

215/VII/2018 03.09.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.04.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

 

214/VII/2018 03.09.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę

 

213/VII/2018 31.08.2018 w sprawie zmian budżetu

 

212/VII/2018 30.08.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczęcie zabudowy (wybudowanie fundamentów) oraz terminu na zakończenie robót związanych z wybudowaniem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w stanie surowym zamkniętym) na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

 

211/VII/2018 29.08.2018 w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie Kuchni ze stołówką położonej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy oraz wzoru umowy użyczenia tego lokalu wraz z załącznikami

 

Załącznik - 211/VII/2018 29.08.2018 Załącznik do Zarządzenia Nr 211/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.08.2018 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica na czas oznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie Kuchni ze stołówką położonej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy oraz wzoru umowy użyczenia tego lokalu wraz z załącznikami

 

210/VII/2018 29.08.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.01.2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

 

209/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Jana Stapińskiego 1B

 

208/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Powietrzna 9

 

207/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wschodnia nr 24, nr 26, nr 28, nr 30, nr 32, nr 34, nr 36, nr 38

 

206/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3E

 

205/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3D

 

204/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3C

 

203/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3 A

 

202/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3B

 

201/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Pogodna 3

 

200/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Perłowa 13

 

199/VII/2018 28.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Janusza Sidły nr 1

 

198/VII/2018 27.08.2018 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2017/2018 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

197/VII/2018 27.08.2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

 

196/VII/2018 24.08.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 272/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.12.2016 r.w sprawie przyjęcia planu wykorzystania w latach 2017 - 2019 gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Oleśnica

 

195/VII/2018 10.08.2018 w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą : "Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 r."

 

194/VII/2018 10.08.2018 w sprawie powołania komisji "Zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej e-nauczanie uwzględniające integrację z Platformą e-Oświata"

 

193/VII/2018 09.08.2018 w sprawie zmian budżetu

 

192/VII/2018 08.08.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

191/VII/2018 01.08.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Janusza Kusocińskiego nr 86

 

190/VII/2018 01.08.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i RIO we Wrocławiu informacji o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy w I półroczu 2018 r., informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy

 

189/VII/2018 31.07.2018 w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne,wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica

 

188/VII/2018 31.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szybowcowa nr 6, nr 6A

 

187/VII/2018 31.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Miodowa 10

 

186/VII/2018 31.07.2018 w sprawie zmian budżetu

 

185/VII/2018 26.07.2018 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego w Urzędzie Miasta Oleśnicy

 

184/VII/2018 26.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Bronisława Malinowskiego nr 7

 

183/VII/2018 23.07.2018 w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatura we Wrocławiu w zakresie wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy - P/18/103

 

182/VII/2018 17.07.2018 w sprawie zmian budżetu

 

181/VII/2018 17.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wincentego Witosa nr 2A

 

180/VII/2018 16.07.2018 w sprawie zamiany nieruchomości

 

179/VII/2018 12.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Janusza Kusocińskiego nr 41

 

178/VII/2018 09.07.2018 w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (dalej ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Olesnicy

 

177/VII/2018 09.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska 47

 

176/VII/2018 09.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska 45

 

175/VII/2018 09.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska 9

 

174/VII/2018 09.07.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rabarbarowa nr 11

 

173/VII/2018 09.07.2018 w sprawie sprzedaży garaży przy ul. Rzemieślniczej 7h, nr 6,7,8

 

172/VII/2018 06.07.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Olesnicy

 

171/VII/2018 06.07.2018 w sprawie zmian budżetu

 

170/VII/2018 04.07.2018 w sprawie powołania Komisji - wymiana serwerów typu blade, macierzy dyskowej, systemu backupu, instalacja, konfiguracja, przeniesienie i uruchomienie środowiska zwirtualizowanego

 

169/VII/2018 03.07.2018 w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Oleśnicy wyłączonych ze sprzedaży

 

168/VII/2018 29.06.2018 w sprawie zmian budżetu

 

167/VII/2018 27.06.2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka

 

166/VII/2018 27.06.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - B.Malinowskiego nr 3

 

165/VII/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.05.2018 r. w sprawie nadania numerów porządkowych

 

164/VII/2018 27.06.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Słonecznikowa nr 9

 

163/VII/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy Nr 155/VII/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

162/VII/2018 27.06.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia 154/VII/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

161/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

160/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

159/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

158/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

157/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

156/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

155/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

154/VII/2018 21.06.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

153/VII/2018 20.06.2018 w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2017/2018 przyznanych dla absolwentów klas gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

 

152/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. 11 Listopada 20/11

 

151/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kościelnej 13/6

 

150/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wrocławskiej 14/4

 

149/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 12/4

 

148/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Daszyńskiego 1/6

 

147/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. 3 Maja 24/1

 

146/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Rzemieślniczej 9/5

 

145/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Łużyckiej 2/7

 

144/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Lwowskiej 2/5

 

143/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Kochanowskiego 1/5

 

142/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy Wrocławskiej 20/1

 

141/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. B.Krzywoustego 56/2

 

140/VII/2018 20.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Ks. Fr. Sudoła 17/8

 

139/VII/2018 14.06.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Generała Józefa Bema nr 7B

 

138/VII/2018 14.06.2018 w sprawie procedury prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny postępów realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta - aktualizacja"

 

137/VII/2018 14.06.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego z dnia

 

136/VII/2018 14.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Poniatowskiego 14/9

 

135/VII/2018 12.06.2018 w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oleśnica

 

134/VII/2018 12.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Cieszyńskiego 2/14

 

133/VII/2018 12.06.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. gen. J.Hallera 5/2

 

132/VII/2018 12.06.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Rewitalizacji

 

131/VII/2018 12.06.2018 w sprawie wprowadzenia zmiany do Polityki Jakości Urzędu Miasta Oleśnicy

 

129/VII/2018 06.06.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

 

128/VII/2018 05.06.2018 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok Dyrektorowi Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

 

127/VII/2018 05.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy

 

126/VII/2018 28.05.2018 w sprawie określenia stref handlowych, gastronomicznych i usługowych Miasta Oleśnicy w celu ustalenia wywoławczych stawek czynszu za najem 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy

 

124/VII/2018 25.05.2018 w sprawie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

123/VII/2018 24.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

 

122/VII/2018 23.05.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rzemieślnicza nr 7M

 

121/VII/2018 23.05.2018 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy

 

120/VII/2018 23.05.2018 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy

 

119/VII/2018 19.05.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę

 

118/VII/2018 14.05.2018 w sprawie zmian budżetu

 

117/VII/2018 14.05.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2007 r. w sprawie czasowego udostępniania gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za ich udostępnienie

 

116/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wandy Rutkiewicz nr 23

 

115/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Janusza Kusocińskiego nr 57

 

114/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Bronisława Malinowskiego nr 18

 

113/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numerów porządkowych - ul. Tadeusza Ślusarskiego nr 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E

 

112/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numerów porządkowych - ul. Ogrodowa nr 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O

 

111/VII/2018 14.05.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Błękitna nr 4

 

109/VII/2018 14.05.2018 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Oleśnica oraz zasad przyznawania dodatku premiowego i nagród rocznych

 

108/VII/2018 08.05.2018 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Spółka z o.o. w Oleśnicy

 

107/VII/2018 04.05.2018 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola publicznego położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy oraz wzoru umowy najmu tego lokalu wraz z załącznikami

 

106/VII/2018 02.05.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wyłonienie Dyrektora SP-6

 

105/VII/2018 30.04.2018 w sprawie zmian budżetu

 

104/VII/2018 26.04.2018 w sprawie powołania stałej Komisji w Wydziale AB

 

103/VII/2018 26.04.2018 w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia udzielenia zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)

 

102/VII/2018 20.04.2018 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy

 

101/VII/2018 20.04.2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu nr 11/9 AM 46 przy ul. Łowieckiej

 

100/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 18f/7

 

99/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. J.Sinapiusa 13a/10

 

98/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łużyckiej 6/5

 

97/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lwowskiej 2/1

 

96/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wały Jagiellońskie 23/2

 

95/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Otwartej 5b/4

 

94/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Otwartej 5a/1

 

93/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prusa 6/4

 

92/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 11 Listopada 7/8

 

91/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 4/5

 

90/VII/2018 16.04.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 255/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2017 r. w spr. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy

 

89/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 11 Listopada 6b/2

 

88/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego 4a/1

 

87/VII/2018 16.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 15/9

 

86/VII/2018 10.04.2018 w sprawie zmian budżetu

 

85/VII/2018 05.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową, położoną w Oleśnicy, obręb Lucień, składającą się z działki gruntu nr 92/1 AM 80

 

84/VII/2018 05.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową, położoną w Oleśnicy, obręb Lucień, składającą się z działki gruntu nr 31/5 AM 80

 

83/VII/2018 05.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową, położoną w Oleśnicy, obręb Lucień, składającą się z działki gruntu nr 92/4 AM 80

 

82/VII/2018 05.04.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość gruntową, położoną w Oleśnicy, obręb Lucień, składającą się z działki gruntu nr 92/3 AM 80

 

81/VII/2018 05.04.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.07.2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy

 

80/VII/2018 05.04.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. J.Matejki 3/6

 

79/VII/2018 03.04.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty 50% od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

78/VII/2018 03.04.2018 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

 

77/VII/2018 30.03.2018 w sprawie zmian budżetu

 

76/VII/2018 30.03.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wielkopolna 16B-16C-16D-16E

 

75/VII/2018 26.03.2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy, sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2017, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych wraz z ich wykazem

 

74/VII/2018 26.03.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu

 

73/VII/2018 26.03.2018 w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 rok dla Dyrektora SZP ZOZ w Oleśnicy

 

72/VII/2018 22.03.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 215/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.08.2018 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

71/VII/2018 22.03.2018 w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka Spółka z o.o. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

70/VII/2018 20.03.2018 w sprawie sposobu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

 

69/VII/2018 15.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

68/VII/2018 13.03.2018 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej

 

67/VII/2018 13.03.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.11.2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 272/VII/2017 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.11.2017 r. oraz powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miasta Oleśnicy w drodze naboru

 

66/VII/2018 12.03.2018 w sprawie zmian budżetu

 

65/VII/2018 08.03.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Borówkowa 5

 

64/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

63/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

62/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

61/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

60/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

59/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

58/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

57/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

56/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

55/VII/2018 08.03.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

54/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

53/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

52/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

51/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

50/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

49/VII/2018 08.03.2018 w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 

48/VII/2018 05.03.2018 w sprawie wniesienia wkładu niuepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Oleśnica - Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Oleśnicy

 

47/VII/2018 05.03.2018 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Oleśnica - Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Spółka z o.o. w Oleśnicy

 

46/VII/2018 28.02.2018 w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

45/VII/2018 27.02.2018 w sprawie zmian budżetu

 

44/VII/2018 26.02.2018 w sprawie określenia wartości "oleśnickiego bonu edukacyjnego" oraz określenia na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2018 dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica

 

43/VII/2018 26.02.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/IV/2004 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 13.02.20104 r. w sprawie wprowadzenia "oleśnickiego bonu edukacyjnego", jako jednostki kalkulacyjnej,przydzielania środków budżetowych szkole podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, na jej funkcjonowanie i realizację zadań oświatowych

 

42/VII/2018 19.02.2018 w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawach udzielania urlopów dyrektorom i wicedyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

41/VII/2018 15.02.2018 w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2018/2019

 

40/VII/2018 15.02.2018 w sprawie planu dofinansowania w roku 2018 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica

 

39/VII/2018 14.02.2018 w sprawie trybu wyboru Przedstawiciela Pracowników do spraw ZFŚS w Urzędzie Miasta Oleśnicy

 

38/VII/2018 13.02.2018 w sprawie określenia terminu zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica

 

36/VII/2018 01.02.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Poniatowskiego 5B/4

 

35/VII/2018 01.02.2018 w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica

 

34/VII/2018 01.02.2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 21/2002 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.12.2002 r. w spr. ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu publicznego przy ul. J.Sinapiusa w Oleśnicy

 

33/VII/2018 31.01.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Dobroszycka 15

 

32/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul.Lwowskiej 24/5

 

31/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 5b/10

 

30/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. J.Sinapiusa 13a/9

 

29/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Moniuszki 52/5

 

28/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Św. Jadwigi 3/13

 

27/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. J.Sinapiusa 1/5

 

26/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Rzemieślniczej 7/7

 

25/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Rynek 49/7

 

24/VII/2018 31.01.2018 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Kościelnej 10/5

 

23/VII/2018 30.01.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy w drodze naboru

 

21/VII/2018 29.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Miejskiego Żłobka w Oleśnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2018/2019

 

20/VII/2018 29.01.2018 w sprawie zmian budżetu

 

18/VII/2018 23.01.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy

 

17/VII/2018 23.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2018/2019, oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów

 

 

16/VII/2018 23.01.2018 w sprawie ustalenia planu naboru do klas pierwszych i oddziałów w przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok szkolny 2018/2019

 

15/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasto Oleśnica

 

 

14/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Miasto Oleśnica nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40/3 AM - 67

 

13/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Leśna 10, 10a, 10b

 

12/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Truskawkowa 24

 

11/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Południowa 1D

 

10/VII/2018 23.01.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 177/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.07.2015 r. w sprawie obciążenia opłatą za bezumowne korzystanie z gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

9/VII/2018 23.01.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy

 

8/VII/2018 23.01.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej

 

7/VII/2018 23.01.2018 w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne

 

6/VII/2018 23.01.2018 w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rubinowa 1

 

5/VII/2018 17.01.2018 w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Miasta Oleśnicy - OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy

 

4/VII/2018 17.01.2018 w sprawie zasad planowania wydatków na zakupy inwestycyjne

 

3/VII/2018 11.01.2018 w sprawie pierwokupu nieruchomości - dz. nr 15/5 AM -83 obr. Wądoły

 

2/VII/2018 03.01.2018 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości

 

1/VII/2018 03.01.2018 w sprawie powołania Komisji - konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Miasto Oleśnica w 2018 r.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się