2019-01-16

2019 - Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy


Zarządzenie Nr 1/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia w sprawie ustalenia opłat za wykupienie miejsc grzebalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Oleśnicy
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie Planu zamówień publicznych na 2019 r.
 

Zarządzenie Nr 2/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie Planu zamówień publicznych na 2019 r.
 

Zarządzenie Nr 3/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 4/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.01.2019 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne od dnia 01.01.2019 r. stanowisko kierownicze - Dyrektora ZOS w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 5/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.01.2019 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 

Zarządzenie Nr 6/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej
 

Zarządzenie Nr 7/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera 6/5
 

Zarządzenie Nr 8/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Oleśnicy obręb Rataje
 

Zarządzenie Nr 9/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Otwartej 1/4
 

Zarządzenie Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne
 

Zarządzenie Nr 11/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Wały Jagiellońskie 23/7
 

Zarządzenie Nr 12/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Kościelnej 6/2
 

Zarządzenie Nr 13/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 18c/2 i 18g/9
 

Zarządzenie Nr 14/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2019 r.w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości
 

Zarządzenie Nr 15/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Traugutta 12/5
 

Zarządzenie Nr 16/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.01.2019 r.w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Słowackiego 2/4
 

Zarządzenie Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę
 

Zarządzenie Nr 18/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów dokumentów do Miejskiego Żłobka w Oleśnicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica na rok 2019
 

Zarządzenie Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2019/2020, oraz terminów składania wnioskóww o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów
 

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r.w sprawie określenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 21/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r.w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 22/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.01.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. 3 Maja 40B
 

Zarządzenie Nr 23/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2016 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w UMO i jednostkach organizacyjnych Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 24/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, |Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 25/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 26/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 27/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oddziałów usportowionych i oddziałów dwujęzycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2019/2020, oraz terminów składania wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkołach podstawowych powstałych z przekształcenia powstałych z przekształcenia gimnazjów
 

Zarządzenie Nr 28/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 29/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.01.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu oraz zasad jej działania i powoływania jej członków
 

Zarządzenie Nr 30/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przekazania BiFK w Oleśnicy środka trwałego niezbędnego do zapewnienia jej działalności statutowej
 

Zarządzenie Nr 31/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 33/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2019 r. w sprawie powołania komisji - oprogramowanie do Urzędu - E-urząd III etap oraz oprogramowanie do Urzędu - systemy dziedzinowe
 

Zarządzenie Nr 34/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.02.2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 35/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/VI/2014 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Oleśnicy, w formie świadczenia rzeczowego
 

Zarządzenie Nr 36/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Władysława Stanisława Reymonta nr 34B
 

Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Stanisława Mikołajczyka nr 6F/a>
 

Zarządzenie Nr 38/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. 3 Maja nr 40B
 

Zarządzenie Nr 39/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 40/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej przy ul. Mikołaja Reja 7
 

Zarządzenie Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej na terenie miasta Oleśnicy po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego
 

Zarządzenie Nr 42/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.02.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 43/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie obniżenia dotychczasowej stawki czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Ligocie Polskiej 31
 

Zarządzenie Nr 44/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica oraz zasad dofinansowania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im.Janusza Korczaka w Oleśnicy do Programu COMENIUS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu Oddziałami
 

Zarządzenie Nr 46/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie ustalenia plan do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, na rok szkolny 2019/2020u naboru
 

Zarządzenie Nr 47/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w O Wiedza Edukacja Rozwój oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektuleśnicy do Programu Operacyjnego
 

Zarządzenie Nr 48/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.02.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rynek 50-54, 3 Maja 1-3a, Sejmowej 1, Sejmowej 2,Sejmowej 3. Sejmowej 4 oraz Sejmowej 12-14 w Oleśnicy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 49/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.02.2019 r.w sprawie instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 50/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rubinowa nr 4
 

Zarządzenie Nr 51/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie ustalenia trybu rozpatrywania petycji składanych do Burmistrza Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 52/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 53/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. M.C.Skłodowskiej 5/8
 

Zarządzenie Nr 54/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego przy ul. Lwowskiej 25/1
 

Zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Wiejska 6
 

Zarządzenie Nr 56/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie zmiany i nadania numeru porządkowego - zmiana na ul. Wiejska 6A

Zarządzenie Nr 57/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Wiejska nr 6B
 

Zarządzenie Nr 58/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Leszczynowa nr 1A
 

Zarządzenie Nr 59/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wojska Polskiego 13B
 

Zarządzenie Nr 60/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.02.2019 r. w sprawie sposobu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy. dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 61/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.02.2019 r.w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmiany i nadania numeru porządkowego - zmiana na ul. Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego 6
 

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.03.2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 64/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.03.2019 r. w sprawie powołania składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 65/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.03.2019 r. w sprawie określenia wartości "oleśnickiego bonu edukacyjnego" oraz określonych na tej podstawie wielkości środków finansowych przekazanych do ustalenia planów wydatków w roku 2019 dla szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 66/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.03.2019 r. w sprawie pierwokupu działki nr 11/6 AM 46, obr. Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 67/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne od dnia 16.03.2019 r. stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego
 

Zarządzenie Nr 68/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.03.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Zakładowa nr 1
 

Zarządzenie Nr 69/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.03.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wielkopolna nr 24, 24A,24B; ul. szmaragdowa nr 5, 5A
 

Zarządzenie Nr 70/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Oleśnicy, obr. Rataje dz. gruntu nr 174 AM 21
 

Zarządzenie Nr 71/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy, obręb Rataje , działki gruntu nr 176 AM 21
 

Zarządzenie Nr 72/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.03.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy, obręb Rataje , działki gruntu nr 223 AM 21
 

Zarządzenie Nr 73/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Młynarskiej 8-10, ul. 3 Maja 15 oraz 3 Maja 16 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 74/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.3 Maja 6 ul. 3 Maja 7, ul. 3 Maja 8-10, ul. Sejmowej 11, ul. Zamkowej 3-3a, ul. Zamkowej 6 oraz ul. Zamkowej 7 w Oleśnicy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 75/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.03.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 76/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.03.2019 r. w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 77/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy Rynek 4-5
 

Zarządzenie Nr 78/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.03.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas oznaczony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica położonej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy oraz wzoru umowy użyczenia lokali wraz z załącznikiem
 

 

Zarządzenie Nr 79/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.03.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Arbuzowa nr 4
 

 

Zarządzenie Nr 80/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.03.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 2
 

Zarządzenie Nr 81/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy do programu Erasmus prowadzonego w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu
 

Zarządzenie Nr 82/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.03.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Słowackiego 2, 3, Chopina 1, Krótkiej 1, 2, 3 Maja 26 i 27-29 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 83/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 84/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie wykazu lokali wydzielonych z mieszkaniowego zasobu GMO
 

Zarządzenie Nr 85/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2019 r.w sprawie udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
 

Zarządzenie Nr 86/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania - wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza
 

Zarządzenie Nr 87/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu>
 

Zarządzenie Nr 88/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Gminie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 89/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w Oleśnicy przy ul. Hallera 9/12 AM 52
 

Zarządzenie Nr 90/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji - II przetarg ustny ul. Wielkopolna
 

Zarządzenie Nr 91/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 3 Maja 18/19
 

Zarządzenie Nr 92/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rzemieślniczej 7/3
 

Zarządzenie Nr 93/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rzemieślniczej 7/2
 

Zarządzenie Nr 94/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Otwartej 1/2
 

Zarządzenie Nr 95/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Rynek 23/2
 

Zarządzenie Nr 96/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Krzywoustego 80/2
 

Zarządzenie Nr 97/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Otwartej 3a/5 i 3a/6
 

Zarządzenie Nr 98/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. św. Jadwigi 6/2
 

Zarządzenie Nr 99/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 48/1
 

Zarządzenie Nr 100/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Tołstoja 19/6
 

Zarządzenie Nr 101/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.04.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Agatowa nr 6
 

Zarządzenie Nr 102/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.04.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasta Oleśnicę
 

Zarządzenie Nr 103/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.04.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola nr 1 w Oleśnicy podczas jego nieobecności
 

Zarządzenie Nr 104/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 312.01.2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 105/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 3 oraz ul. 3 Maja 47 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 106/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 34B w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 107/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Truskawkowa nr 11
 

Zarządzenie Nr 108/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 57
 

Zarządzenie Nr 109/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawa odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 110/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 111/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.04.2019 r. w sprawie powołania komisji stałej Wydziału AB
 

Zarządzenie Nr 112/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.04.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.04.2007 r. w sprawie czasowego udostępnienia gruntów stanowiących własność Miasta Oleśnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłaty za ich udostępnienie
 

Zarządzenie Nr 113/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.04.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Rubinowa nr 5
 

Zarządzenie Nr 114/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.04.2019 r. w sprawie wykazu lokali socjalnych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy i wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do przekwalifikowania na lokale socjalne, wykazu budynków mieszkalnych, w których wszystkie mieszkania spełniają wymogi lokali socjalnych oraz wykazu pomieszczeń tymczasowych wydzielonych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 115/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.04.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 116/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy Rynek 33
 

Zarządzenie Nr 117/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.04.2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego celem wdrożenia projektu pn.:"e-Urząd III rozszerzony"

 

Zarządzenie Nr 118/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego celem wdrożenia projektu pn.:"e-Urząd - III etap - element projektu E-Miasto"
 

Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na E-urząd III etap
 

Zarządzenie Nr 120/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego (aportu) do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy - Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Spółka z o.o. z siedzibą w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 121/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Oleśnicy - Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o.
 

Zarządzenie Nr 122/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 3 Maja 60 oraz ul. 3 Maja 60a w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Olesnicy
 

Zarządzenie Nr 123/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
 

Zarządzenie Nr 124/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.04.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
 

Zarządzenie Nr 125/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.04.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 127/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 128/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 129/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.05.2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 130/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.05.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 18 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 131/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.05.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 rok dla dyrektora SZPZOZ w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 132/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.05.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 

Zarządzenie Nr 133/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica połozonej w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy oraz wzoru umowy użyczenia lokali wraz z załącznikiem
 

Zarządzenie Nr 134/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy raportu o stanie gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 135/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Moniuszki 47/7
 

Zarządzenie Nr 136/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 7
 

Zarządzenie Nr 137/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części wspólnej położonej przy ul. Mikołaja Reja 7
 

Zarządzenie Nr 138/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej położonej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 7
 

Zarządzenie Nr 139/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Włoska nr 2
 

Zarządzenie Nr 140/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Francuska nr 26
 

Zarządzenie Nr 141/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Wrocławska nr 21A, nr 21B, nr 21C, nr 21D
 

Zarządzenie Nr 142/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Janusza Kusocińskiego nr 59
 

Zarządzenie Nr 143/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 19
 

Zarządzenie Nr 144/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 61
 

Zarządzenie Nr 145/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 63
 

Zarządzenie Nr 146/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 59
 

Zarządzenie Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Marii Skłodowskiej - Curie nr 4D
 

Zarządzenie Nr 148/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok BiFK w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.05.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy wyłączonych ze sprzedaży
 

Zarządzenie Nr 150/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.05.2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 151/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 152/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.05.2019 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 

Zarządzenie Nr 153/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie odwołania Dyrektora Bibliotek i Forum Kultury e Oleśnicy i powołania Dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 154/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul, 3 Maja 25b/2
 

Zarządzenie Nr 155/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 22a/13
 

Zarządzenie Nr 156/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Poniatowskiego 2b/7
 

Zarządzenie Nr 157/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bratniej 1/3
 

Zarządzenie Nr 158/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 4/2
 

Zarządzenie Nr 159/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krzywoustego 4/14
 

Zarządzenie Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Łużyckiej 11/2
 

Zarządzenie Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Stokrotka Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 162/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul Łużyckiej 6/3
 

Zarządzenie Nr 163/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 11 Listopada 1/5
 

Zarządzenie Nr 164/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 165/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy (dz. gruntu nr 8/1 AM 37)
 

Zarządzenie Nr 166/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy (dz. gruntu nr 5/13 AM 75)
 

Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy (dz. gruntu nr 5/10 AM 75)
 

Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Wydz. GR
 

Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.06.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.05.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego
 

Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.06.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu oraz czynszu za dzierżawę gruntów na cele nierolne stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 174/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.06.2019 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2018/2019 przyznanych dla absolwentów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.06.2019 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości
 

Zarządzenie Nr 176/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12F
 

Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12D
 

Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12
 

Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12A
 

Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12C
 

Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Szafirowa nr 12B
 

Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.06.2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy za 2018 rok
 

Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.06.2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.06.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 188/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy przy ul. Tołstoja 22
 

Zarządzenie Nr 189/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul.Łukanowska nr 14
 

Zarządzenie Nr 190/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. ks. Fr. Sudoła 40a/2
 

Zarządzenie Nr 191/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 192/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 193/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 194/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 195/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 198/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 199/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 200/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy, dla której organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 201/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.07.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 202/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.07.2019 r. w sprawie organizacji systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Oleśnicy oraz realizacji zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego i obowiązków wchodzących w skład tego systemu
 

Zarządzenie Nr 203/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.07.2019 r. w sprawie wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 

Zarządzenie Nr 204/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 15.07.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 205/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Oleśnicy - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 206/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2019 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2018/2019 przyznanych dla absolwentów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, pobierających naukę na terenie Gminy Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 207/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.07.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy do Programu COMENIUS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu
 

Zarządzenie Nr 208/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.07.2019 r. w sprawie powołania Komisji na E-urząd III etap "Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny do obsługi e-usług: e-Urząd III etap zadania 2,4,5,6 oraz e-Urząd III rozszerzony § 2
 

Zarządzenie Nr 209/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 209A/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.07.2019 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 210/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Winogronowa nr 16
 

Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 53
 

Zarządzenie Nr 212/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r.w sprawie uchylenia Zarządzeń Nr: 125/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.05.2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Nr 178/VII/2018 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 09.07.2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (dalej ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w UMO
 

Zarządzenie Nr 214/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie powołania komisji
 

Zarządzenie Nr 215/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.07.2019 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/V/2012 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 19.01.2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych oraz Pionu Ochrony
 

Zarządzenie Nr 216/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 217/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.07.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Południowa 3
 

Zarządzenie Nr 218/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.07.2019 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 228/V/2007 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2007 r. w sprawie przyznania Sekretarzowi Miasta Oleśnicy dodatkowego zakresu obowiązków i uprawnień
 

Zarządzenie Nr 219/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.07.2019 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 220/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.07.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 221/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.08.2019 r. w sprawie obniżenia dotychczasowej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej dla najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Ligocie Polskiej 32 Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 222/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.08.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Kwiatowa nr 7a
 

Zarządzenie Nr 223/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.08.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Oleśnicy i RIO we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2019 r.,informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 224/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 225/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powierzenia jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Oleśnicy - Zespołowi Oświaty Samorządowej w Oleśnicy przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych dla projektu "Dobra szkoła - lepszy uczeń" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 

Zarządzenie Nr 226/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 20.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska w Wydz. GR w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 227/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 228/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 180/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.07.2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości
 

Zarządzenie Nr 229/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 21.08.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 71/VII/2018 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.03.2018 r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica
 

Zarządzenie Nr 230/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2018/20129 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych , pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą "Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r."
 

Zarządzenie Nr 232/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 230/VIII/2019 z dnia 22.08.2019 r. do. liczby oraz wysokości stypendiów na rok szkolny 2018/2019 przyznanych dla uczniów szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 233/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krzywoustego 70/122
 

Zarządzenie Nr 234/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Matejki 21/4
 

Zarządzenie Nr 235/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Daszyńskiego 2/5
 

Zarządzenie Nr 236/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Oleśnicy Regulaminu Antymobbingowego
 

Zarządzenie Nr 238/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 11 Listopada 26/2
 

Zarządzenie Nr 239/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 8/7
 

Zarządzenie Nr 240/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 16/6
 

Zarządzenie Nr 241/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 6/7
 

Zarządzenie Nr 242/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 8/3
 

Zarządzenie Nr 243/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 12/4
 

Zarządzenie Nr 244/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Tołstoja 16/2
 

Zarządzenie Nr 245/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.07.2019 r.
 

Zarządzenie Nr 247/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.08.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Truskawkowa 5
 

Zarządzenie Nr 248/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.08.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska 51
 

Zarządzenie Nr 249/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 250/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Sekretarza Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 251/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja
 

Zarządzenie Nr 252/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 230/VIII/2019 z dnia 22.08.2019 r.
 

Zarządzenie Nr 253/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz OBP im. Mikołaja Reja nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 254/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora do spraw egzekucji należności podatkowych i niepodatkowych w Wydz. FN
 

Zarządzenie Nr 255/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rzemieślniczej 9 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 256/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy do obciążenia prawem odpłatnej służebności drogowej
 

Zarządzenie Nr 257/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmiany i nadania numeru porządkowego - ul. Kazimierza Pułaskiego 6B
 

Zarządzenie Nr 258/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
 

Zarządzenie Nr 259/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki Gminy miasta Oleśnicy - OKR ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 260/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie
 

Zarządzenie Nr 261/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 262/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 20 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 263/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 23 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 264/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Hallera 4,5, ul.11 Listopada 26 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 265/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 6,7a,7b,8, ul. 11 Listopada 12, 13-14, Żeromskiego 3-4 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 266/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.M.C.Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 2-2c, Skłodowskiej 3-3c w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 267/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M.Reja 6,7,8 i 9 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 268/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wałowej 13 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 269/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M.C.Skłodowskiej 5-5I, Lwowskiej 18,22,24 w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 270/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 18.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale GR
 

Zarządzenie Nr 271/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej OKR ATOl Sp. z o.o. Ryszarda Gąsiora
 

Zarządzenie Nr 272/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.05.2019 r. w sprawie obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność GMO
 

Zarządzenie Nr 273/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Polna 12
 

Zarządzenie Nr 274/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora MOKiS w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 275/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora OBP im. Mikołaja Reja
 

Zarządzenie Nr 276/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SZP ZOZ w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 277/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych na obszarze miasta Oleśnicy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
 

Zarządzenie Nr 278/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 279/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 01.10.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych dotyczących projektu budżetu Miasta Oleśnicy na 2020 rok przez miejskie jednostki organizacyjne
 

Zarządzenie Nr 280/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.10.2019.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendium edukacyjno-socjalnego dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie GMO
 

Zarządzenie Nr 281/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 282/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Leśna 9,9A
 

Zarządzenie Nr 283/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Winogronowa
 

Zarządzenie Nr 284/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Kosynierów nr 10
 

Zarządzenie Nr 285/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 286/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.10.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.07.2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Olesnicy, zmienionego Zarządzeniem Nr 246/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.08.2019 r.
 

Zarządzenie Nr 287/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.10.2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz powołania Zastępcy Inspektora Ochrony Danych oraz powołania Administratora Systemu Informatycznego (ASI) służącego do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 288/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 11.10.2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
 

Zarządzenie Nr 289/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.10.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy wyłączonych ze sprzedaży
 

Zarządzenie Nr 290/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 291/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 292/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 293/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.10.2019 r. w sprawie przeznaczenia do obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 294/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.10.2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu usuwania pojazdów z dróg Gminy Miasta Oleśnicy, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
 

Zarządzenie Nr 295/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Miasto Oleśnicę obowiązku w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych
 

Zarządzenie Nr 296/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 119/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie powołania Komisji
 

Zarządzenie Nr 297/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3E
 

Zarządzenie Nr 298/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3D
 

Zarządzenie Nr 299/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3C
 

Zarządzenie Nr 300/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3B
 

Zarządzenie Nr 301/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3A
 

Zarządzenie Nr 302/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.10.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Tęczowa nr 3
 

Zarządzenie Nr 303/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.10.2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego
 

Zarządzenie Nr 304/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 24.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radcy prawnego w Urzędzie Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 305/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.10.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 306/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.10.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 307/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.10.2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o wydzierżawienie gruntów rolnych stanowiących własność Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 308/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy do prowadzenia projektu: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi do reprezentowania i składania oświadczeń woli w ramach projektu
 

Zarządzenie Nr 309/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 06.11.2019 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy - Radzie Miasta Oleśnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
 

Zarządzenie Nr 310/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 

Zarządzenie Nr 311/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 254/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 312/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę
 

Zarządzenie Nr 313/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 256/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 314/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 144/VII/2018 Burmistrza Miasta Olesnicy z dnia 20.06.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 315/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Kosynierów nr 5
 

Zarządzenie Nr 316/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 317/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 08.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 318/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Bursztynowa nr 5, nr 5A
 

Zarządzenie Nr 319/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Bursztynowa nr 7, nr 7a
 

Zarządzenie Nr 320/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 14.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 27
 

Zarządzenie Nr 321/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia procedur zamówień publicznych na realizację zamówienia pn. Konserwacja zieleni, utrzymanie czystości oraz porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 322/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.11.2019 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru porządkowego
 

Zarządzenie Nr 323/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 25.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Sp. ds. budownictwa i inwestycji w Wydz. AB
 

Zarządzenie Nr 324/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 325/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. 11 Listopada nr 29/I, 29/II
 

Zarządzenie Nr 326/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego ul. Szmaragdowa nr 28
 

Zarządzenie Nr 327/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 328/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy (K.Pułaskiego)
 

Zarządzenie Nr 329/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy (K.Pułaskiego - dz. gruntu nr 236/2 AM 21)
 

Zarządzenie Nr 330/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 331/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Belgijska nr 15
 

Zarządzenie Nr 332/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 03.12.2019 r. w sprawie powołania komisji - Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do szkół w ramach realizacji projektu Dobra szkoła - lepszy uczeń
 

Zarządzenie Nr 333/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji - czynności związane z odbiorem i oczyszczaniem wód opadowych w oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 334/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji - odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 

Zarządzenie Nr 335/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w roku 2020
 

Zarządzenie Nr 336/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
 

Zarządzenie Nr 337/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
 

Zarządzenie Nr 338/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 09.12.2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 24.12.2019 r.
 

Zarządzenie Nr 339/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 340/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 272/VII/2016 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania w latach 2017-2019 gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 341/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. 3 Maja nr 40
 

Zarządzenie Nr 342/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. 3 Maja nr 40A
 

Zarządzenie Nr 343/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 255/VI/2013 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.09.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 344/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.12.2019 r. w sprawie pierwokupu działki nr 49 AM - 5 obr. Rataje przy ul. Żurawinowej
 

Zarządzenie Nr 345/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez radnych Rady Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 346/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 13.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Miasta Oleśnicy w pomieszczeniach budynku przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 5a-5b wydzielonym w części wspólnej nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 5a-5b
 

Zarządzenie Nr 347/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 348/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy do udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane przez Radnych Rady Miasta Oleśnicy
 

Zarządzenie Nr 349/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.12.2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego - ul. Aroniowa nr 10
 

Zarządzenie Nr 350/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy - działki gruntu nr 34/3 AM 34 przy ul. Północnej
 

Zarządzenie Nr 351/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru - ul.Szybowcowa nr 9, nr 9A
 

Zarządzenie Nr 352/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany numeracji porządkowej i nadania numeru porządkowego - ul. Szybowcowa nr 8 i nr 8A
 

Zarządzenie Nr 353/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu
 

Zarządzenie Nr 354/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Oleśnicy na podstawie umowy o pracę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się