2017-01-31

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2017-2018

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2017-2018:

     
III/27/2018 28.12.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
III/26/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
III/25/2018 28.12.2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
III/24/2018 28.12.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
III/23/2018 28.12.2018 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
III/22/2018 28.12.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
III/21/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Oleśnica na 2019 rok,
III/20/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/179/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
III/19/2018 28.12.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oleśnicy",
III/18/2018 28.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
III/17/2018 28.12.2018 w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury - Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy,
III/16/2018 28.12.2018 w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
III/15/2018 28.12.2018 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
III/14/2018 28.12.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Oleśnicy w Związku Miast Polskich,
III/13/2018 28.12.2018 w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,
III/12/2018 28.12.2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,
III/11/2018 28.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2019 rok,
III/10/2018 28.12.2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
II/9/2018 28.11.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
II/8/2018 28.11.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
II/7/2018 28.11.2018 w sprawie szczególnego trybu uchwalenia uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2019 rok,
II/6/2018 28.11.2018 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
II/5/2018 28.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy,
II/4/2018 28.11.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
II/3/2018 28.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy,
II/2/2018 28.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy,
I/1/2018 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy,
XLVIII/469/2018 18.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/456/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2018r. w sprawie odstąpienia od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica,
XLVIII/468/2018 18.10.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy,
XLVIII/467/2018 18.10.2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
XLVIII/466/2018 18.10.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLVIII/465/2018 18.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLVIII/464/2018 18.10.2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
XLVII/463/2018 28.09.2018 w sprawie powołania spółdzielni socjalnej,
XLVII/462/2018 28.09.2018 w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oleśnica,
XLVII/461/2018 28.09.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLVII/460/2018 28.09.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLVII/459/2018 28.09.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
XLVII/458/2018 28.09.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/438/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
XLVII/457/2018 28.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
XLVII/456/2018 28.09.2018 w sprawie odstąpienia od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica,
XLVII/455/2018 28.09.2018 w sprawie aktualności studium i planów miejscowych obowiązujących na terenie Miasta Oleśnicy,
XLVI/454/2018 31.08.2018 w sprawie uchylenia Uchwał od Nr XLV/417/2018 do Nr XLV/427/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLVI/453/2018 31.08.2018 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Oleśnicy obręb Oleśnica,
XLVI/452/2018 31.08.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLVI/451/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLVI/450/2018 31.08.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
XLVI/449/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/405/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
XLVI/448/2018 31.08.2018 w sprawie przyjęcia „Programu oddłużeniowego dla osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy”,
XLVI/447/2018 31.08.2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
XLVI/446/2018 31.08.2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza,
XLVI/445/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/368/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
XLVI/444/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
XLVI/443/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/401/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
XLVI/442/2018 31.08.2018 w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLII/369/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego,
XLVI/441/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
XLVI/440/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,
XLVI/439/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty Samorządowej, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/344/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r.,
XLVI/438/2018 31.08.2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
XLVI/437/2018 31.08.2018 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
XLVI/436/2018 31.08.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowej w Oleśnicy,
XLVI/435/2018 31.08.2018 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Kosynierów w Oleśnicy,
XLV/434/2018 29.06.2018 w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania dla wniosków złożonych w okresie od 01.06.2018r. do 30.09.2018r. i niezrealizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
XLV/433/2018 29.06.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
XLV/432/2018 29.06.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLV/431/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLV/430/2018 29.06.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
XLV/429/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/406/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
XLV/428/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/263/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XLV/427/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/426/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/425/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/424/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/423/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/422/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/421/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/420/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/419/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/418/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/417/2018 29.06.2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Oleśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
XLV/416/2018 29.06.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
XLV/415/2018 29.06.2018 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
XLV/414/2018 29.06.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
XLV/413/2018 29.06.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2017 rok,
XLV/412/2018 29.06.2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2017 rok,
XLV/411/2018 29.06.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania,
XLV/410/2018 29.06.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy,
XLV/409/2018 29.06.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży,
XLV/408/2018 29.06.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
XLIV/407/2018 25.05.2018 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjęciem Uchwały Nr XLII/369/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego,
XLIV/406/2018 25.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
XLIV/405/2018 25.05.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
XLIV/404/2018 25.05.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLIV/403/2018 25.05.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLIV/402/2018 25.05.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 roku”,
XLIV/401/2018 25.05.2018 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
XLIV/400/2018 25.05.2018 w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
XLIV/399/2018 25.05.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
XLIV/398/2018 25.05.2018 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,
XLIV/397/2018 25.05.2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania,
XLIV/396/2018 25.05.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
XLIV/395/2018 25.05.2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
XLIV/394/2018 25.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica,
XLIV/393/2018 25.05.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
XLIV/392/2018 25.05.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wądoły w Oleśnicy,
XLIV/391/2018 25.05.2018 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
XLIV/390/2018 25.05.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Moniuszki w Oleśnicy,
XLIV/389/2018 25.05.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok,
XLIV/388/2018 25.05.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok,
XLIII/387/2018 27.04.2018 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy,
XLIII/386/2018 27.04.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XLIII/385/2018 27.04.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLIII/384/2018 27.04.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLIII/383/2018 27.04.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/280/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji,
XLIII/382/2018 27.04.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
XLIII/381/2018 27.04.2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
XLIII/380/2018 27.04.2018 w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej,
XLII/379/2018 29.03.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Integracja, aktywność, praca” nr RPDS.09.01.01-02-0061/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne,Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja-konkursy horyzontalne, współfinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego,
XLII/378/2018 29.03.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLII/377/2018 29.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLII/376/2018 29.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
XLII/375/2018 29.03.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej uchwałą Nr XXII/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i Uchwałą Nr XL/358/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
XLII/374/2018 29.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Oleśnica korzystających z 25 miejsc w przedszkolu publicznym,
XLII/373/2018 29.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
XLII/372/2018 29.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/302/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, zmienionej Uchwałą Nr XIX/155/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Uchwałą Nr XXIII/190/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r.,
XLII/371/2018 29.03.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
XLII/370/2018 29.03.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
XLII/369/2018 29.03.2018 w sprawie o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego,
XLII/368/2018 29.03.2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
XLII/367/2018 29.03.2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Oleśnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
XLI/366/2018 23.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2018,
XLI/365/2018 23.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
XLI/364/2018 23.02.2018 w sprawie sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XLI/363/2018 23.02.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XLI/362/2018 23.02.2018 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnicy i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
XLI/361/2018 23.02.2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2018 rok",
XLI/360/2018 23.02.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
XLI/359/2018 23.02.2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń",
XL/358/2018 26.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej uchwałą Nr XXII/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
XL/357/2018 26.01.2018 w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,
XL/356/2018 26.01.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XL/355/2018 26.01.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2018,
XL/354/2018 26.01.2018 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica,
XL/353/2018 26.01.2018 w sprawie zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
XXXIX/352/2017 28.12.2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
XXXIX/351/2017 28.12.2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
XXXIX/350/2017 28.12.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXIX/349/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXIX/348/2017 28.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2018,
XXXIX/347/2017 28.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2018,
XXXIX/346/2017 28.12.2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
XXXIX/345/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/263/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XXXIX/344/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy – Zespołowi Oświaty Samorządowej,
XXXIX/343/2017 28.12.2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
XXXIX/342/2017 28.12.2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2018 rok,
XXXIX/341/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
XXXIX/340/2017 28.12.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/308/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
XXXIX/339/2017 28.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2018 rok,
XXXIX/338/2017 28.12.2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXVIII/337/2017 24.11.2017 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Oleśnicy,
XXXVIII/336/2017 24.11.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oleśnica zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
XXXVIII/335/2017 24.11.2017 w sprawie nadania nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
XXXVIII/334/2017 24.11.2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy,
XXXVIII/333/2017 24.11.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXVIII/332/2017 24.11.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXVIII/331/2017 24.11.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XXXVIII/330/2017 24.11.2017 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
XXXVIII/329/2017 24.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy,
XXXVIII/328/2017 24.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy,
XXXVIII/327/2017 24.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Oleśnicy,
XXXVIII/326/2017 24.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Romana Podoskiego w Oleśnicy,
XXXVIII/325/2017 24.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy,
XXXVII/324/2017 27.10.2017 w sprawie skargi na Uchwałę Nr V/32/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zasadusytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Oleśnicy,
XXXVII/323/2017 27.10.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXVII/322/2017 27.10.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXVII/321/2017 27.10.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/274/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Oleśnicy,
XXXVII/320/2017 27.10.2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
XXXVII/319/2017 27.10.2017 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na terenie miasta Oleśnicy obręb Oleśnica,
XXXVII/318/2017 27.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy,
XXXVII/317/2017 27.10.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Dąbrowskiego, Glinianej i Wybickiego w Oleśnicy,
XXXVI/316/2017 29.09.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Oleśnicy” nr RPDS.09.02.02-02-0003/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
XXXVI/315/2017 29.09.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
XXXVI/314/2017 29.09.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXVI/313/2017 29.09.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXVI/312/2017 29.09.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie w roku 2017,
XXXVI/311/2017 29.09.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/218/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Oleśnica przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
XXXVI/310/2017 29.09.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu,
XXXVI/309/2017 29.09.2017 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy,
XXXVI/308/2017 29.09.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Oleśnica w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”,
XXXV/307/2017 25.08.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2017,
XXXV/306/2017 25.08.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXV/305/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXXV/304/2017 25.08.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
XXXV/303/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/249/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2017 rok".
XXXV/302/2017 25.08.2017 w sprawie o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Lucień, w rejonie ulicy Europejskiej,
XXXV/301/2017 25.08.2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXXV/300/2017 25.08.2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXXV/299/2017 25.08.2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXXV/298/2017 25.08.2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXXV/297/2017 25.08.2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXXV/296/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
XXXV/295/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
XXXV/294/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/291/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
XXXV/293/2017 25.08.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Oświaty Samorządowej jednostkom organizacyjnym Miasta Oleśnicy zaliczonym do sektora finansów publicznych.
XXXIV/292/2017 30.06.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXXIV/291/2017 30.06.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXIV/290/2017 30.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXIV/289/2017 30.06.2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miasto Oleśnica instrumentem płatniczym,
XXXIV/288/2017 30.06.2017 w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody,
XXXIV/287/2017 30.06.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy,
XXXIV/286/2017 30.06.2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za rok 2016,
XXXIV/285/2017 30.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/202/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
XXXIII/284/2017 31.05.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego „Reintegracja, aktywność, praca” nr RPDS.09.01.02-02-0001/17, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WROF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
XXXIII/283/2017 31.05.2017 w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i przekształconych w szkoły podstawowe gimnazjach Gminy Miasto Oleśnica,
XXXIII/282/2017 31.05.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXIII/281/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXIII/280/2017 31.05.2017 w sprawie emisji obligacji,
XXXIII/279/2017 31.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych,
XXXIII/278/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XXXIII/277/2017 31.05.2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
XXXIII/276/2017 31.05.2017 w sprawie pozbawienia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy kategorii drogi gminnej,
XXXIII/275/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/181/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
XXXIII/274/2017 31.05.2017 w sprawie sprawie zaliczenia drogi w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
XXXIII/273/2017 31.05.2017 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy – perspektywa do 2020 roku”,
XXXIII/272/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
XXXIII/271/2017 31.05.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,
XXXIII/270/2017 31.05.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
XXXIII/269/2017 31.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2016 rok,
XXXII/268/2017 28.04.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
XXXII/267/2017 28.04.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXXII/266/2017 28.04.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXXII/265/2017 28.04.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2018 roku”,
XXXII/264/2017 28.04.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XXXII/263/2017 28.04.2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XXXII/262/2017 28.04.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
XXXII/261/2017 28.04.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/3/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
XXXII/260/2017 28.04.2017 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy,
XXXII/259/2017 28.04.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/255/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica,
XXXII/258/2017 28.04.2017 w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Oleśnica warunków do osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia w ramach repatriacji,
XXXI/257/2017 31.03.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
XXXI/256/2017 31.03.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
XXXI/255/2017 31.03.2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica.
XXXI/254/2017 31.03.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
XXXI/253/2017 31.03.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXXI/252/2017 31.03.2017 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017 - 2019 o nazwie: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).
XXXI/251/2017 31.03.2017 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
XXXI/250/2017 31.03.2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXXI/249/2017 31.03.2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Oleśnica na 2017 rok".
XXXI/248/2017 31.03.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rynku w Oleśnicy.
XXX/247/2017 03.03.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
XXIX/246/2017 24.02.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
XXIX/245/2017 24.02.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
XXIX/244/2017 24.02.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XXIX/243/2017 24.02.2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica,
XXIX/242/2017 24.02.2017 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oleśnica”,
XXIX/241/2017 24.02.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
XXIX/240/2017 24.02.2017 w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży,
XXVIII/239/2017 27.01.2017 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
XXVIII/238/2017 27.01.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXVIII/237/2017 27.01.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru > położonego w rejonie ulic Ogrodowej, Spokojnej, Łąkowej i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się