2019-01-29

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2019-2020

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2019-2020:

     
XXIV/286/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody.
XXIV/285/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podwyższenia stawki dotacji dla publicznego przedszkola "Zielone Ogrody".
XXIV/284/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uznania za pomnik przyrody.
XXIV/283/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania imienia Marii Dulębianki jednej z ulic lub placów w Oleśnicy.
XXIV/282/2020 30.12.2020 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy rozpatrzenia skargi na radnych.
XXIV/281/2020 30.12.2020 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działalność przedsiębiorcy.
XXIV/280/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej strajku kobiet.
XXIV/279/2020 30.12.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały w sprawie pozbawienia tytułu nadanego kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi.
XXIV/278/2020 30.12.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
XXIV/277/2020 30.12.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/194/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
XXIV/276/2020 30.12.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
XXIV/275/2020 30.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
XXIV/274/2020 30.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
XXIV/273/2020 30.12.2020 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
XXIV/272/2020 30.12.2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.
XXIV/271/2020 30.12.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Oleśnica.
XXIV/270/2020 30.12.2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
XXIV/269/2020 30.12.2020 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
XXIV/268/2020 30.12.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
XXIV/267/2020 30.12.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2021 roku.
XXIV/266/2020 30.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
XXIV/265/2020 30.12.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021.
XXIV/264/2020 30.12.2020 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
XXIV/263/2020 30.12.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XXIV/262/2020 30.12.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXIV/261/2020 30.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
XXIV/260/2020 30.12.2020 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2021 rok.
XXIII/259/2020 30.11.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXIII/258/2020 30.11.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin”.
XXIII/257/2020 30.11.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XXIII/256/2020 30.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXIII/255/2020 30.11.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
XXIII/254/2020 30.11.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
XXIII/253/2020 30.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
XXIII/252/2020 30.11.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/216/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.
XXIII/251/2020 30.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
XXIII/250/2020 30.11.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy.
XXIII/249/2020 30.11.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej w Oleśnicy.
XXIII/248/2020 30.11.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.
XXIII/247/2020 30.11.2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
XXIII/246/2020 30.11.2020 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
XXIII/245/2020 30.11.2020 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.
XXIII/244/2020 27.11.2020 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
XXIII/243/2020 27.11.2020 w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie.
XXIII/242/2020 27.11.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16.
XXIII/241/2020 27.11.2020 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi.
XXIII/240/2020 27.11.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
XXIII/239/2020 27.11.2020 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.
XXIII/238/2020 27.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
XXIII/237/2020 27.11.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
XXII/236/2020 24.09.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
XXII/235/2020 24.09.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XXII/234/2020 24.09.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXII/233/2020 24.09.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
XXII/232/2020 24.09.2020 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
XXII/231/2020 24.09.2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/285/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/202/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
XXII/230/2020 24.09.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
XXII/229/2020 24.09.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
XXII/228/2020 24.09.2020 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXII/227/2020 24.09.2020 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXI/226/2020 28.08.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XXI/225/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XXI/224/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
XXI/223/2020 28.08.2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/109/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
XXI/222/2020 28.08.2020 w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na terenie miasta Oleśnicy.
XXI/221/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/175/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Oleśnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
XXI/220/2020 28.08.2020 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1517D ul. Chopina w Oleśnicy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
XXI/219/2020 28.08.2020 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
XXI/218/2020 28.08.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2020/2021.
XXI/217/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/400/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
XXI/216/2020 28.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.
XXI/215/2020 28.08.2020 w sprawie Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi przez Zespół Oświaty Samorządowej jednostkom organizacyjnym Miasta Oleśnicy zaliczonym do sektora finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr XXXV/293/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.
XXI/214/2020 28.08.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
XXI/213/2020 28.08.2020 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
XXI/212/2020 28.08.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXI/211/2020 28.08.2020 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody.
XXI/210/2020 28.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Oleśnicę porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.
XXI/209/2020 28.08.2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XXI/208/2020 28.08.2020 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XX/207/2020 02.07.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XX/206/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XX/205/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.
XX/204/2020 02.07.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Spacerowej.
XX/203/2020 02.07.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy.
XX/202/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.
XX/201/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
XX/200/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
XIX/199/2020 05.06.2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XIX/198/2020 05.06.2020 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
XIX/197/2020 05.06.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirus SRAS-CoV-2).
XIX/196/2020 05.06.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XIX/195/2020 05.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XIX/194/2020 05.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
XIX/193/2020 05.06.2020 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4, w Przedszkole nr 2 w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4.
XIX/192/2020 05.06.2020 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na 2020 - 2021 rok.
XIX/191/2020 05.06.2020 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy.
XIX/190/2020 05.06.2020 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok".
XIX/189/2020 05.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/188/2020 05.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/166/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy”.
XIX/187/2020 05.06.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2020 roku.
XIX/186/2020 05.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
XIX/185/2020 05.06.2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
XIX/184/2020 05.06.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
XIX/183/2020 05.06.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2019 rok.
XIX/182/2020 05.06.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2019 rok.
XIX/181/2020 05.06.2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.
XVIII/180/2020 30.04.2020 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2).
XVIII/179/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
XVIII/178/2020 30.04.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
XVIII/177/2020 30.04.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
XVIII/176/2020 30.04.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”.
XVIII/175/2020 30.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
XVIII/174/2020 30.04.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2019 rok.
XVIII/173/2020 30.04.2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2019 rok.
XVII/172/2020 27.02.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok,
XVII/171/2020 27.02.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XVII/170/2020 27.02.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
XVII/169/2020 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020,
XVII/168/2020 27.02.2020 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
XVII/167/2020 27.02.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
XVII/166/2020 27.02.2020 w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy”,
XVII/165/2020 27.02.2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
XVII/164/2020 27.02.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
XVII/163/2020 27.02.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Owocowej, Dobroszyckiej i Północnej w Oleśnicy,
XVII/162/2020 27.02.2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej uchwałą nr XXII/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. i uchwałą nr XL/358/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
XVII/161/2020 27.02.2020 w sprawie przejęcia przez Miasto Oleśnica realizacji zadania drogowego,
XVII/160/2020 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XVII/159/2020 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XVII/158/2020 27.02.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XVII/157/2020 27.02.2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Oleśnickiego,
XVI/156/2020 30.01.2020 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok,
XVI/155/2020 30.01.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XVI/154/2020 30.01.2020 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2020-2023”,
XVI/153/2020 30.01.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/124/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XVI/152/2020 30.01.2020 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica,
XVI/151/2020 30.01.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Oleśnica na rok szkolny 2019/2020,
XV/150/2019 30.12.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
XV/149/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XV/148/2019 30.12.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
XV/147/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2020,
XV/146/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020,
XV/145/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
XV/144/2019 30.12.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Oleśnickiego,
XV/143/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XV/142/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
XV/141/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
XV/140/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020,
XV/139/2019 30.12.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu,
XV/138/2019 30.12.2019 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2020 rok,
XV/137/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,
XV/136/2019 30.12.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
XV/135/2019 30.12.2019 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XV/134/2019 30.12.2019 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2020 rok,
XIV/133/2019 28.11.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Oleśnica na rok szkolny 2019/2020,
XIV/132/2019 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miejscowości w nazwie wyróżniającej 82. batalionu ewakuacji sprzętu w Oleśnicy,
XIV/131/2019 28.11.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
XIV/130/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XIV/129/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
XIV/128/2019 28.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
XIV/127/2019 28.11.2019 w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
XIV/126/2019 28.11.2019 w sprawie przyjęcia programu "Oleśnica Weteranom",
XIV/125/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”,
XIV/124/2019 28.11.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia typu schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
XIV/123/2019 28.11.2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków,
XIV/122/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,
XIV/121/2019 28.11.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
XIII/120/2019 25.10.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
XIII/119/2019 25.10.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XIII/118/2019 25.10.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.,
XII/117/2019 26.09.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
XII/116/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XII/115/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/90/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
XII/114/2019 26.09.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
XII/113/2019 26.09.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Leśnej, Brzozowej i Wspólnej w Oleśnicy,
XII/112/2019 26.09.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wądoły w Oleśnicy,
XII/111/2019 26.09.2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Moniuszki w Oleśnicy,
XII/110/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany treści Uchwały nr XLIII/338/2014 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy z okazji kanonizacji Jana Pawła II,
XII/109/2019 26.09.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/440/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XI/102/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Rady Miasta Oleśnicy,
XII/108/2019 26.09.2019 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową,
XI/107/2019 29.08.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
XI/106/2019 29.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
XI/105/2019 29.08.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
XI/104/2019 29.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/274/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy,
XI/103/2019 29.08.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
XI/102/2019 29.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/398/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród, zmienionej Uchwałą Nr XLVI/440/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
XI/101/2019 29.08.2019 w sprawie udzielenia bonifikaty dla najemców lokali mieszkalnych, płacących jednorazowo ustaloną cenę sprzedaży,
XI/100/2019 29.08.2019 w sprawie nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Oleśnicy,
XI/99/2019 29.08.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
XI/98/2019 29.08.2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników,
X/97/2019 27.06.2019 w sprawie zmiany treści uchwały nr XLV/416/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
X/96/2019 27.06.2019 w sprawie zmiany Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy,
X/95/2019 27.06.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
X/94/2019 27.06.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
X/93/2019 27.06.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/274/05 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy,
X/92/2019 27.06.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej „nadania Stadionowi Miejskiemu w Oleśnicy, położonemu przy ul. Brzozowej 5, imienia Mirosława Mularczyka”,
X/91/2019 27.06.2019 w sprawie powołania zespołu ds. wyłonienia kandydatów na ławników,
VIII/90/2019 31.05.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
VIII/89/2019 31.05.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
VIII/88/2019 31.05.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
VIII/87/2019 31.05.2019 w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania,
VIII/86/2019 31.05.2019 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XVIII/125/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie trybu rozpatrywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Oleśnicy oraz trybu rozpatrywania i składania skarg do sądu administracyjnego,
VIII/85/2019 31.05.2019 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XVIII/126/2008 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji przez Radę Miasta Oleśnicy,
VIII/84/2019 31.05.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia programu: "Oleśnica weteranom",
VIII/83/2019 31.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego organizowania przez Gminę Miasto Oleśnica wspólnie z Gminą Oleśnica zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze obu gmin,
VIII/82/2019 31.05.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Ludwikowskiej, Południowej, Osada Bystre i Słonecznikowej w Oleśnicy,
VIII/81/2019 31.05.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
VIII/80/2019 31.05.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok,
VIII/79/2019 31.05.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2018 rok,
VIII/78/2019 31.05.2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy,
VII/77/2019 25.04.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
VII/76/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
VII/75/2019 25.04.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku”,
VII/74/2019 25.04.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
VII/73/2019 25.04.2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2018 rok,
VII/72/2019 25.04.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2018 rok,
VII/71/2019 25.04.2019 w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy poprzez wyłączenie z jej struktur - Biblioteki Centralnej w Oleśnicy przy ul. Mikołaja Reja 10 oraz filii Biblioteki Centralnej pod nazwą „Biblioteka pod Pegazem” w Oleśnicy przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 4 i utworzenia nowej samorządowej instytucji kultury o nazwie „Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja” oraz zmiany nazwy dotychczasowej instytucji z Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy na „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy” i nadania statutów dla obu instytucji,
VII/70/2019 25.04.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Stawowej w Oleśnicy,
VII/69/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Oleśnica na 2019 rok,
VII/68/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy,
VII/67/2019 25.04.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,
VI/66/2019 29.03.2019 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
VI/65/2019 29.03.2019 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości,
VI/64/2019 29.03.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
VI/63/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
VI/62/2019 29.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
VI/61/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
VI/60/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
VI/59/2019 29.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
VI/58/2019 29.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
VI/57/2019 29.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/36/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Miasta Oleśnicy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
VI/56/2019 29.03.2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica,
VI/55/2019 29.03.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
VI/54/2019 29.03.2019 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2019 rok",
VI/53/2019 29.03.2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Oleśnicy obręb Lucień,
VI/52/2019 29.03.2019 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy obręb Wądoły,
V/51/2019 28.02.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy,
V/50/2019 28.02.2019 w sprawie zmian budżetu na 2019 rok,
V/49/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
V/48/2019 28.02.2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy,
V/47/2019 28.02.2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
V/46/2019 28.02.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica realizacji zadania własnego Powiatu Oleśnickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej,
V/45/2019 28.02.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica zadania własnego Powiatu Oleśnickiego pn.: „Utrzymanie dróg rowerowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych w Oleśnicy”,
V/44/2019 28.02.2019 w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Oleśnica zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Utrzymanie drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od km 0+837,00 do km 3+067,00”,
V/43/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XX/161/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2016,
V/42/2019 28.02.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy,
V/41/2019 28.02.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wiejskiej, Dąbrowskiego, Glinianej i Wybickiego w Oleśnicy,
V/40/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/297/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
V/39/2019 28.02.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy,
V/38/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy i nadania jednostce statutu,
V/37/2019 28.02.2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy,
V/36/2019 28.02.2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Miasta Oleśnicy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
V/35/2019 28.02.2019 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
V/34/2019 28.02.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,
V/33/2019 28.02.2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
V/32/2019 28.02.2019 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
IV/31/2019 24.01.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2019,
IV/30/2019 24.01.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2019,
IV/29/2019 24.01.2019 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,
IV/28/2019 24.01.2019 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy,

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się