2021-02-04

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2021-2022

Uchwały Rady Miasta Oleśnicy 2021-2022:

     
XXVII/317/2021 25.03.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy pomnikowi przyrody szpalerowi platanów przy ul. Brzozowej w Oleśnicy oraz o upamiętnienie postaci prof. Dariusza Tarnawskiego.
XXVII/316/2021 25.03.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
XXVII/315/2021 25.03.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
XXVII/314/2021 25.03.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
XXVII/313/2021 25.03.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
XXVII/312/2021 25.03.2021 w sprawie emisji obligacji.
XXVII/311/2021 25.03.2021 w sprawie przepisów porządkowych związanych z zakazem umieszczania w przestrzeni publicznej miasta obrazów drastycznych w tym płodów ludzkich i ich szczątków.
XXVII/310/2021 25.03.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/57/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
XXVII/309/2021 25.03.2021 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2021 rok".
XXVII/308/2021 25.03.2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy”.
XXVI/307/2021 25.02.2021 w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji.
XXVI/306/2021 25.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany okresu spłaty kredytów dla wspólnot mieszkaniowych.
XXVI/305/2021 25.02.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
XXVI/304/2021 25.02.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
XXVI/303/2021 25.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2021.
XXVI/302/2021 25.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
XXVI/301/2021 25.02.2021 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnicy.
XXVI/300/2021 25.02.2021 w sprawie ustanowienia graficznego znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta Oleśnicy.
XXVI/299/2021 25.02.2021 w sprawie zwolnienia w roku 2021, z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.
XXV/298/2021 28.01.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Oleśnicy.
XXV/297/2021 28.01.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy.
XXV/296/2021 28.01.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeniesienia przystanku autobusowego linii nr 2 z ul.Rutkiewicz/Wielkopolna w Oleśnicy Rataje w inne miejsce.
XXV/295/2021 28.01.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
XXV/294/2021 28.01.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
XXV/293/2021 28.01.2021 w sprawie przekazania petycji według właściwości.
XXV/292/2021 28.01.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
XXV/291/2021 28.01.2021 w sprawie przyznania voucherów uprawniających do odbioru biletów wstępu do Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „Atol” lub kina MOKiS w Oleśnicy.
XXV/290/2021 28.01.2021 w sprawie zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych.
XXV/289/2021 28.01.2021 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
XXV/288/2021 28.01.2021 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XX/158/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Oleśnicy pod nazwą „Żłobek Miejski w Oleśnicy” zmienionej Uchwałą Nr XXII/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XL/358/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLII/375/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XVII/162/2020 z dnia 5 marca 2020 r.
XXV/287/2021 28.01.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się