2020-11-19

Projekty uchwał na XXIII sesję VIII kadencji w dniu 27.11.2020 r.

Projekty uchwał na XXIII sesję VIII kadencji w dniu 27.11.2020 r.:

- projekt uchwały nr 7 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

- projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 9 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.

- projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.

- projekt uchwały nr 11 w sprawie rozpatrzenia wniosków o uznanie za pomnik przyrody.

- projekt uchwały nr 12 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Oleśnicy do rozpatrzenia skargi.

- projekt uchwały nr 13 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczącej budowy infrastruktury dla domów wielorodzinnych przy ul. Kopernika 16.

- projekt uchwały nr 14 w sprawie kierunków działania dla Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie działań związanych z poprawą jakości powietrza, zagospodarowaniem wód opadowych, poprawą efektywności energetycznej, usuwaniem azbestu, tworzeniem terenów zieleni miejskiej i prowadzeniem działań edukacyjnych w tym zakresie.

- projekt uchwały nr 15 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 16 w sprawieokreślenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 17 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 19 w sprawie  „Programu współpracy Gminy Miasta Oleśnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

- projekt uchwały nr 20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej, Kresowej i Wileńskiej w Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 23 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

- projekt uchwały nr 24 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/216/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Oleśnica.

- projekt uchwały nr 25 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- projekt uchwały nr 26 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/411/2018 Rady Miasta Oleśnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.

- projekt uchwały nr 27 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

- projekt uchwały nr 28 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.

- projekt uchwały nr 29 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się