2019-07-18

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:GMINA MIASTO OLEŚNICA

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: RYNEK-RATUSZ, 56-400 OLEŚNICA

Osoba wyznaczona do kontaktu: DANUTA MAJCHER, BARTOSZ STRZAŁA, d.majcher@um.olesnica.pl b.strzala@um.olesnica.pl

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego zaleca się opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap  oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o dialogu technicznym dla w/w postępowania (dalej „ogłoszenie”), opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o:
  1. Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.);
  2.  Dialogu – rozumie się przez to dialog techniczny unormowany przepisami art. 31a – 31c ustawy PZP;
  3. Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Dialogu;
  4. Postępowaniu o udzielenie zamówienia – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Oprogramowanie do urzędu – E-urząd – III etap;
  5. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział w Dialogu prowadzonym przez Zamawiającego.
 3. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczył dialog.
 4. Dialog prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 5. Dialog jest prowadzony w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku, Uczestnik zapewni ich tłumaczenie na język polski.
 6. Dialog ma charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku Dialogu ani po jego zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom. Zastrzeżenie to musi przybrać formę pisemną w rozumieniu ustawy – kodeks cywilny i wskazywać dokładnie zastrzeżone informacje. Skutki niedochowania powyższych wymogów obciążają Uczestnika. Zastrzeżenie przekazanych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje, że zamawiający nie zamieście ich w treści SIWZ.  
 7. Poprzez udział w dialogu technicznym jego uczestnicy udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania SIWZ.  W przypadku przekazania zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody zamawiającemu, na wykorzystanie utworu w całości lub części na potrzeby przygotowania dokumentacji postępowania, zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich. 
 8. Wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczy dialog techniczny zostanie dokonany w trakcie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP.
 9. Ponieważ dialog techniczny poprzedza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający informuje Uczestników o tym, że udział w dialogu technicznym jest traktowany jako zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.

 

II. PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap  oraz Zakup programów dziedzinowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miasta Oleśnicy.
 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie modyfikacji SIWZ użytej przez Zamawiającego w uprzednio przeprowadzonym i unieważnionym postępowaniu celem przygotowania nowej SIWZ.
 3. Przedmiotem Dialogu mogą być w szczególności:
  1. omawianie i zgłaszanie uwag do SIWZ zamieszczonej przez Zamawiającego w zakończonym unieważnieniem postępowaniu na ten sam przedmiot zamówienia, SIWZ jest dostępna pod adresem:

https://idumolesnica.bip.gov.pl/publiccontracts/view/18095

 1. zagadnienia techniczne, technologiczne (oraz ich dostępność, zamienność, efektywność), prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
 2. oszacowanie wartości planowanego zamówienia;
 3. najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
 4. zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.
 5. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@um.olesnica.pl  lub ; ePuap: /idumolesnica/domyslnalub /idumolesnica/SkrytkaESP
 3. Termin składania zgłoszeń: 26.07.2019 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 5. Zamawiający wraz z ogłoszeniem zamieszcza SIWZ z poprzedniego postępowania. Zamawiający dopuszcza w związku z tym zgłaszanie uwag do  tejże SIWZ bez zgłaszania udziału w dialogu. Zgłaszania uwag należy dokonywać na adres wskazany w ust. 2 powyżej.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

Wszczęcie Dialogu

 1. Dialog zostaje wszczęty z dniem zamieszczenia niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej BIP Zamawiającego.
 2. Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Dialogu. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Dialogu.
 3. Nieprzystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 09.08.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu dialogu technicznego.
 5. W dialogu biorą udział podmioty, które złożą prawidłowo zgłoszenie określone w rozdz. III niniejszego ogłoszenia i zostaną zaproszone przez Zamawiającego.
 6. Zamawiający może zaprosić do udziału w Dialogu uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału w Dialogu oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia, stanowiska lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Dialogu. Zapraszając do udziału w Dialogu Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Dialogu oraz zapewnienie jego efektywności. Zamawiający jest uprawniony do określenia w ogłoszeniu o Dialogu warunków zaproszenia do udziału w Dialogu.
 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału w dialogu podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie.
 8. Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer faksu., telefonu lub poprzez osobiste spotkania. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

Sposób prowadzenia Dialogu

 1. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie: pisemnej, elektronicznej, telefonicznej lub spotkań z Wykonawcami.
 2. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Dialogu w określonej formie z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
 3. Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Dialogu z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.
 4. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Dialogu z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Dialogu.
 5. W trakcie Dialogu Zamawiający może korzystać z pomocy organów władzy publicznej, biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Zakończenie Dialogu

 1. Dialog będzie trwał do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został jego cel lub uzna, że dalsze prowadzenie Dialogu jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do  podawania uzasadnienia swojej decyzji.
 2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Dialogu umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Dialogu po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Dialogu również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.

 

Protokół z Dialogu

 1. Z przeprowadzenia Dialogu Zamawiający sporządzi protokół, zawierający co najmniej:
  1. informację o przeprowadzeniu Dialogu;
  2. informację o podmiotach, które uczestniczyły w Dialogu;
  3. informację o potencjalnym wpływie Dialogu na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy.
 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w rozdz. I ust. 6 ogłoszenia.
 3. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty związane z Dialogiem pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Dialogu. Zamawiający może zwrócić Uczestnikowi, na jego żądanie, próbki, sprzęt lub inne materiały przekazane w związku z Dialogiem.

 

Koszty i środki odwoławcze

 1. Każdy uczestnik Dialogu samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Dialogu.
 2. Uczestnikom Dialogu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w Dialogu.
 3. Uczestnikom Dialogu i innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie PZP.

Dane osobowe

W przypadku, gdy zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Dialogu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o dialo...chnicznym.pdf 1,68 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgloszenie do dialogu wzór.docx 17,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  45_Dialog_zawiadomi...ończeniu.pdf 249,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się