2015-10-26

Miejska Rada Sportu w Oleśnicy

O Radzie

 

31 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Oleśnicy powołał Miejską Radę Sportu.

 

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Oleśnicy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Łącznie 25 osób.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Burmistrza Oleśnicy. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Do zadań Rady należy:

 

1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju Miasta Oleśnicy w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Oleśnicy, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej,

d) projektów  uchwał, o których mowa w art. 27 ust.2  oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

        2)  doradzanie:

                     a) w wyborze ofert organizacji imprez sportowych w Mieście Oleśnicy,


                     b) w podziale dotacji Miasta Oleśnicy na kulturę fizyczną,

                 c) w przyznawaniu stypendiów, nagród, i wyróżnień dla sportowców i trenerów zaosiągane  wyniki sportowe.

 

Kadencja Rady wygasa każdorazowo z upływem kadencji Burmistrza.

 

Skład Miejskiej Rady Sportu:

 

 1. Jarosław Janeczek
 2. Erwin Bolibrzuch
 3. Michał Krej
 4. Wojciech Zawadzki
 5. Mariusz Kiryk
 6. Maciej Stępień
 7. Mariusz Kartocha
 8. Paweł Stawarz
 9. Marlena Waga
 10. Beata Grzybek
 11. Dariusz Świerczyński
 12. Tomasz Banaszak
 13. Jerzy Rogala
 14. Paulina Szczepanek
 15. Daniel Martyniec
 16. Tomasz Stępień
 17. Michał Ćwigoń
 18. Przemysław Wojciech Rozdolski
 19. Maciej Pilarski
 20. Łukasz Koper
 21. Włodzimierz Matosz
 22. Mirosława Psujek
 23. Marek Piotrowski
 24. Artur Mosiak
 25. Zdzisław Możdżeń

 

Zarządzeniem Burmistrza nr 257/VII/2015 z dnia 30.11.2015 r. :

 

-  w związku ze złożoną rezygnacją odwołano członka MRS Pana Daniela Martyńca.

- po przeprowadzeniu skłdu uzupełniającego powołano nowych członków Rady w osobach:

 

Anetta Adamczuk

Marzenna Chojnacka

Marta Kowalska

Mariusz Krawczykowski

Waldemar Michalec

Mieczysław Modliński

Jan Nycek

Beata Surdej

Maciej Szeliga

 

Prezydium:

 

Przewodniczący: Łukasz Koper

Zastępca przewodniczącego: Mariusz Kiryk

Sekretarz: Beata Grzybek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się