2016-05-23

Nabór projektów w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica

 

Szanowni Państwo!

 

Miasto Oleśnica przystąpiło do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica. W ramach prac nad aktualizacją LPR, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, przyjmujemy propozycje projektów do realizacji, jakie można zgłaszać za pomocą specjalnego formularza projektów. Uzyskane propozycje pomogą w opracowaniu programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań przez gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać się o środki z w/w programu musi znaleźć się na liście projektów umieszczonej w LPR.

 

Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego to:

 

1.3 Rozwój przedsiębiorczości (EFRR)
3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (EFRR)
3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (EFRR)
4.3 Dziedzictwo kulturowe (EFRR)
5.2 System transportu kolejowego (EFRR)
6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (EFRR)
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (EFS)
8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (EFS)
9.1 Aktywna integracja (EFS)
9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (EFS)
9.4 Wspieranie gospodarki społecznej (EFS)

 

Prosimy bazować na wskazanym obszarze rewitalizacji

 

Zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym na kwestie infrastrukturalne. Propozycje projektów powinny:

-         przyczyniać się do rozwiązywania problemów obszaru zdegradowanego,

-         być realizowane na obszarze wskazanym do rewitalizacji (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.)

 

Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz znajdujący się pod adresem:

 

 http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/lpr_olesnica/

 

Formularz projektów można także pobrać TUTAJ i przesłać wypełniony drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.olesnica.pl. Druki natomiast można składać w Punkcie Informacyjnym.

 

Formularze projektów można składać od dnia 23 maja 2016r.  do  6 czerwca 2016r.

 

W przypadku problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować na wskazany adres e-mail: rewitalizacja@um.olesnica.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Obraz: Rysunek2.jpg
Rysunek2.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się