2016-12-08

Informacja o zmianie Lokalnego Programu Rewitalizacji- aktualizacja

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na Sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbyła się w dniu 25 listopada 2016r. radni podjęli uchwałę o zmianie uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”.

 

Zmiana w/w uchwały podyktowana została przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego procedurą oceny „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”, w wyniku której wskazane zostały elementy programu wymagające korekty. Tym samym niezbędne okazało się podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do w/w Uchwały.

          

Ponadto Burmistrz Miasta Oleśnicy, informuje że w dniu 06.12.2016r. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oleśnicy- aktualizacja”, przyjęty uchwałą nr XXVI/216/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25.11.2016r., otrzymał pozytywną ocenę w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Załączniki

  Uchwała Nr XXVI_216_2016.pdf 13,31 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Rysunek_loga_bip.jpg
Rysunek_loga_bip.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się