2017-03-16

Zespół Rewitalizacji

 

Urząd Miasta Oleśnicy informuje, że Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy nr  34/VII/2017 z dnia 24.02.2017r. został powołany skład osobowy Zespołu Rewitalizacji.

 

Na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w dniu 16.02.2017r. został ogłoszony otwarty nabór na członków Zespołu Rewitalizacji. Osoby chętne do udziału w Zespole mogły zgłaszać swoje kandydatury do dnia 23.02.2017r., poprzez złożenie deklaracji w punkcie informacyjnym tut. Urzędu.

Chęć udziału w pracach Zespołu Rewitalizacji zgłosiło 8 osób. Burmistrz Miasta Oleśnicy powołał skład Zespołu Rewitalizacji, uzupełniając go dodatkowo o przedstawicieli Urzędu Miasta Oleśnicy.

W skład Zespołu wchodzi obecnie 15 osób, są nimi przedstawiciele: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Oświaty Samorządowej, Biblioteki i Forum Kultury, organizacji pozarządowych oraz dwóch przedstawicieli mieszkańców Miasta Oleśnicy.

Zespół Rewitalizacji jest społecznym organem konsultacyjnym Burmistrza Miasta Oleśnicy w zakresie rewitalizacji. Został powołany na czas realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnicy, w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu.

Galeria

Obraz: Rysunek_loga_bip.jpg
Rysunek_loga_bip.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się