2017-04-12

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie Uchwały nr V/26/2015 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy oraz Uchwały nr XXI/168/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy.

Każdej organizacji przysługuje prawo do zgłoszenia po 1 kandydacie.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z KRS bądź właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający rodzaj i zakres prowadzonej działalności przez organizację pozarządową.

 

Zgłoszenia (formularz do pobrania) przyjmowane będą do dnia 28.04.2017 r. do godz. 16.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.


Formularz zgłoszenia (w załączonym pliku)

Załączniki

  formularz MRPP.docx 15,63 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się