2015-07-26

Oferty inwestycyjne

Oferty Inwestycyjne 
A. TEREN PRZY ULICY WIELKOPOLNEJ 
Obręb: Rataje 
Numer działki: 151 
Arkusz mapy: 5 
Pow. ewidencyjna: 8.946 m2 

Pow. użytków: 
klasa RII – 46 m2 
klasa RIIIa – 7.382 m2 
klasa RIVa – 1.518 m2 
RAZEM: 8.946 m2 
Grunt nie jest obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, gazociąg, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług. 

Szacunkowa cena działki: 1) w przypadku prawa własności około 955.600,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 3% ceny. 

ul. Wielkopolna - mapa I 
ul. Wielkopolna - mapa II 

B. TEREN PRZY ULICY DIAMENTOWEJ
Obręb: Rataje 
Numer działek: 40, 41, 42 
Arkusz mapy: 6 
Pow. ewidencyjna: łącznie 4.449 m2 (w tym dz. 40-1.574m2, 41-1.511m2, 42-1.364m2) 


Pow. użytków: dla dz. nr 40, 41 oraz 42 
klasa RIVa – 1.574 m2, 1.511 m2, 1.364 m2, 
RAZEM: 4.449 m2 
Grunt nie jest obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, gazociąg, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług. 

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 355.000,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny. 

ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa I 
ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa II 

C. TEREN PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 
Obręb: Wądoły 
Numer działki: 3 
Arkusz mapy: 84 
Pow. ewidencyjna: 9.417 m2 

Pow. użytków: 
klasa RIVb – 5.419 m2 
klasa RIIIb – 2.283 m2 
klasa RIVa – 9.417 m2 
RAZEM: 9.417 m2 
Grunt nie obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLVIII/282/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2010r.): teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 400.000,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny. 

ul. Energetyczna - mapa I 
ul. Energetyczna - mapa II 


D. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 
Obręb: Oleśnica 
Numer działki: 5 
Arkusz mapy: 15 
Pow. ewidencyjna: 2,4994 ha 

Pow. użytków: 
klasa Bp - 2,4994 ha 
RAZEM: 2,4994 ha 

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W sąsiedztwie linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi) - Droga wojewódzka nr 451. Uzbrojenie terenu: woda i energia elektryczna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR IV/28/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2011r.): zabudowa usługowa. 

 

E. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 

Obręb: Oleśnica 
Numer działki: 10 AM 27, 15/3 AM 40 
Pow. ewidencyjna: łącznie 15.1886 ha 

nr działki: 15/3 AM 40 powierzchnia: 8.4230 ha 
w tym: 

1. 0.0024 ha – W-ŁV 
2. 0.2511 ha – ŁIV 
3. 0.2839 ha – ŁV 
4. 1.3632 ha – RIIIa 
5. 3.8506 ha – RIIIb 
6. 1.5174 ha – RIVa 
7. 1.1544 ha – RIVa 

nr działki: 10 AM 27 powierzchnia: 6.7656 ha 
w tym: 

1. 3.3543 ha – RIIIa 
2. 2.2949 ha – RIIIb 
3. 1.0342 ha – RIVa 
4. 0.0822 ha – w-RIVa 

RAZEM: 15.1886 ha 


Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W pobliżu linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga wojewódzka nr 451 oraz wykonana utwardzona droga oznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako 3.KD-L – wydzielona z oferowanego terenu. 

Uzbrojenie terenu: 

Energia elektryczna 

Odległość przyłącza od granicy terenu : 
Odległość 0,3 km od linii napowietrznych 20 kV L-2127 – do zasilania mocą 400 kW 
Odległość 2 km od stacja R-1725, R-1527 – do zasilania mocą do 1000 kW 
Odległość 5 km od stacji R-183 GPZ – do zasilania mocą od 1 000 kW do ok. 10 000 kW oraz mocą znacząco większą od 10 000 kW 

Dostępne napięcie (kV): 
dostępna moc (MW) Do przyłączenia obiektu mocą do 1 000 kW niezbędne będzie wybudowanie linii kablowych 20 kV i złączy kablowych20 kV ZKSN z kierunku istniejących stacji R-1725, R-1527 o długości ok. 2 km. 
Do przyłączenie obiektu mocą o wielkościach mieszczących się w przedziale od 1 000 kW do 10 000 kW, będzie wymagało wybudowania linii kablowej 20 kV od stacji R-183 GPZ Oleśnica o długości ok. 5 km. Oraz złączy kablowych 20 kV ZKSN w których ustalona będzie granica eksploatacji. 
Do przyłączenia jednego obiektu mocą ok. 10 000 kW będzie wymagało dostawienia pola liniowego 20 kV w stacji 110/20 kV R-183 GPZ Oleśnica oraz wybudowania przez Inwestora linii kablowej 20 kV ze stacji R-183 GPZ Oleśnica. 
Do przyłączenia obiektu mocą znaczącą większą od 10 000 kW konieczna będzie dla tego obszaru budowa nowej stacji 110/20 kV i linii napowietrzno-kablowej 110 kV o długości ok. 5 km, wyprowadzonych z rozdzielni110 kV stacji R-183 GPZ Oleśnica. 

Czas oczekiwania na przyłączenie: 
Przy uzyskanej mocy do 10 000 kW – termin budowy infrastruktury do 18 miesięcy od dnia podpisania przez strony umowy o przyłączenie. 
Przy uzyskanej mocy ok. 10 000 kW do jednego obiektu termin realizacji przyłączenia będzie zdeterminowany głównie harmonogramem prac Inwestora. 
Przy uzyskanej mocy znacząco większej od 10 000 kW termin realizacji będzie uzgodniony na etapie opracowywania warunków przyłączenia i indywidualnej umowy o przyłączenia oraz będzie wynikał z przyjętego harmonogramu przez Podmiot Przyłączany. 

Gaz 

odległość przyłącza od granicy terenu 2,5 km 
opałowa wartość kaloryczna (kj/m3) – wysokometanowy grupy E wg PN-C-04750 
średnica rury (mm) – Gazociąg średniego ciśnienia o średnicy De 225 
wydajność (m3/h) – 200 m3/h 
czas oczekiwania na przyłączenie – 24 miesiące 

Teren działek nr 10 AM 27, 15/3 AM 40 uzbrojony w kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową,  położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni utwardzonej działce nr 15/2 AM 40.


Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR X/63/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2011r.): tereny produkcyjne, składy, magazyny. 

Nieruchomość składająca się z działek nr 15/3 AM 40 oraz 10 AM 27 będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy znajduje się w granicach WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica. 
Tereny inwestycyjne WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica:

Krzywoustego strefa

 

http://invest-park.com.pl/mapa/ 
 

 

Zdjęcie strefy 1
Zdjęcie strefy 2
Zdjęcie strefy 3
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..