2015-07-26

Oferty inwestycyjne

Oferty Inwestycyjne 
A. TEREN PRZY ULICY WIELKOPOLNEJ 
Obręb: Rataje 
Numer działki: 151 
Arkusz mapy: 5 
Pow. ewidencyjna: 8.946 m2 

Pow. użytków: 
klasa RII – 46 m2 
klasa RIIIa – 7.382 m2 
klasa RIVa – 1.518 m2 
RAZEM: 8.946 m2 
Grunt nie jest obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, gazociąg, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług. 

Szacunkowa cena działki: 1) w przypadku prawa własności około 955.600,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 3% ceny. 

ul. Wielkopolna - mapa I 
ul. Wielkopolna - mapa II 

B. TEREN PRZY ULICY DIAMENTOWEJ
Obręb: Rataje 
Numer działek: 40, 41, 42 
Arkusz mapy: 6 
Pow. ewidencyjna: łącznie 4.449 m2 (w tym dz. 40-1.574m2, 41-1.511m2, 42-1.364m2) 


Pow. użytków: dla dz. nr 40, 41 oraz 42 
klasa RIVa – 1.574 m2, 1.511 m2, 1.364 m2, 
RAZEM: 4.449 m2 
Grunt nie jest obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, gazociąg, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2009r.): tereny usług. 

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 355.000,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny. 

ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa I 
ul. Wielkopolna/Kusocińskiego - mapa II 

C. TEREN PRZY ULICY ENERGETYCZNEJ 
Obręb: Wądoły 
Numer działki: 3 
Arkusz mapy: 84 
Pow. ewidencyjna: 9.417 m2 

Pow. użytków: 
klasa RIVb – 5.419 m2 
klasa RIIIb – 2.283 m2 
klasa RIVa – 9.417 m2 
RAZEM: 9.417 m2 
Grunt nie obciążony. 
Uzbrojenie terenu: w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, energia elektryczna, telekomunikacja, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLVIII/282/2010 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2010r.): teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

Szacunkowa cena działek: 1) w przypadku prawa własności około 400.000,00 zł., 
2) w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 5% ceny. 

ul. Energetyczna - mapa I 
ul. Energetyczna - mapa II 


D. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 
Obręb: Oleśnica 
Numer działki: 5 
Arkusz mapy: 15 
Pow. ewidencyjna: 2,4994 ha 

Pow. użytków: 
klasa Bp - 2,4994 ha 
RAZEM: 2,4994 ha 

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W sąsiedztwie linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi) - Droga wojewódzka nr 451. Uzbrojenie terenu: woda i energia elektryczna. 

Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR IV/28/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25.01.2011r.): zabudowa usługowa. 

 

E. TEREN PRZY ULICY KRZYWOUSTEGO 

Obręb: Oleśnica 
Numer działki: 10 AM 27, 15/3 AM 40 
Pow. ewidencyjna: łącznie 15.1886 ha 

nr działki: 15/3 AM 40 powierzchnia: 8.4230 ha 
w tym: 

1. 0.0024 ha – W-ŁV 
2. 0.2511 ha – ŁIV 
3. 0.2839 ha – ŁV 
4. 1.3632 ha – RIIIa 
5. 3.8506 ha – RIIIb 
6. 1.5174 ha – RIVa 
7. 1.1544 ha – RIVa 

nr działki: 10 AM 27 powierzchnia: 6.7656 ha 
w tym: 

1. 3.3543 ha – RIIIa 
2. 2.2949 ha – RIIIb 
3. 1.0342 ha – RIVa 
4. 0.0822 ha – w-RIVa 

RAZEM: 15.1886 ha 


Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. W pobliżu linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej w kierunku na Kluczbork. Droga wojewódzka nr 451 oraz wykonana utwardzona droga oznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako 3.KD-L – wydzielona z oferowanego terenu. 

Uzbrojenie terenu: 

Energia elektryczna 

Odległość przyłącza od granicy terenu : 
Odległość 0,3 km od linii napowietrznych 20 kV L-2127 – do zasilania mocą 400 kW 
Odległość 2 km od stacja R-1725, R-1527 – do zasilania mocą do 1000 kW 
Odległość 5 km od stacji R-183 GPZ – do zasilania mocą od 1 000 kW do ok. 10 000 kW oraz mocą znacząco większą od 10 000 kW 

Dostępne napięcie (kV): 
dostępna moc (MW) Do przyłączenia obiektu mocą do 1 000 kW niezbędne będzie wybudowanie linii kablowych 20 kV i złączy kablowych20 kV ZKSN z kierunku istniejących stacji R-1725, R-1527 o długości ok. 2 km. 
Do przyłączenie obiektu mocą o wielkościach mieszczących się w przedziale od 1 000 kW do 10 000 kW, będzie wymagało wybudowania linii kablowej 20 kV od stacji R-183 GPZ Oleśnica o długości ok. 5 km. Oraz złączy kablowych 20 kV ZKSN w których ustalona będzie granica eksploatacji. 
Do przyłączenia jednego obiektu mocą ok. 10 000 kW będzie wymagało dostawienia pola liniowego 20 kV w stacji 110/20 kV R-183 GPZ Oleśnica oraz wybudowania przez Inwestora linii kablowej 20 kV ze stacji R-183 GPZ Oleśnica. 
Do przyłączenia obiektu mocą znaczącą większą od 10 000 kW konieczna będzie dla tego obszaru budowa nowej stacji 110/20 kV i linii napowietrzno-kablowej 110 kV o długości ok. 5 km, wyprowadzonych z rozdzielni110 kV stacji R-183 GPZ Oleśnica. 

Czas oczekiwania na przyłączenie: 
Przy uzyskanej mocy do 10 000 kW – termin budowy infrastruktury do 18 miesięcy od dnia podpisania przez strony umowy o przyłączenie. 
Przy uzyskanej mocy ok. 10 000 kW do jednego obiektu termin realizacji przyłączenia będzie zdeterminowany głównie harmonogramem prac Inwestora. 
Przy uzyskanej mocy znacząco większej od 10 000 kW termin realizacji będzie uzgodniony na etapie opracowywania warunków przyłączenia i indywidualnej umowy o przyłączenia oraz będzie wynikał z przyjętego harmonogramu przez Podmiot Przyłączany. 

Gaz 

odległość przyłącza od granicy terenu 2,5 km 
opałowa wartość kaloryczna (kj/m3) – wysokometanowy grupy E wg PN-C-04750 
średnica rury (mm) – Gazociąg średniego ciśnienia o średnicy De 225 
wydajność (m3/h) – 200 m3/h 
czas oczekiwania na przyłączenie – 24 miesiące 

Teren działek nr 10 AM 27, 15/3 AM 40 uzbrojony w kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową,  położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni utwardzonej działce nr 15/2 AM 40.


Przeznaczenie podstawowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała NR X/63/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28.06.2011r.): tereny produkcyjne, składy, magazyny. 

Nieruchomość składająca się z działek nr 15/3 AM 40 oraz 10 AM 27 będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy znajduje się w granicach WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica. 
Tereny inwestycyjne WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ „INVEST-PARK” Podstrefy Oleśnica:

Krzywoustego strefa

 

http://invest-park.com.pl/mapa/ 
 

 

Zdjęcie strefy 1
Zdjęcie strefy 2
Zdjęcie strefy 3
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się