2019-06-03

Oleśnicki Budżet Obywatelski 2020

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2020 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania

 

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,

1.„Kolorowy zakątek” – plac zabaw u zbiegu ulic Łąkowej i Wiśniowej, szacunkowy koszt 140.000 zł,

2. „Zazieleńmy ulice dzielnicy Stare Rataje” – stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż wszystkich ulic dzielnicy,  szacunkowy koszt 150.000 zł,

3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 6, szacowany koszt 150.000 zł,

4. Zakup namiotu cyrkowego w kolorach Miasta na potrzeby imprez miejskich na około 400 miejsc, szacowany koszt 150.000 zł,

5. Przebudowa placu zabaw przy podwórzu Św. Jadwigi, szacowany koszt 150.000 zł,

6. „Oleśnica łapie deszcz” – dotacje dla mieszkańców w wysokości nie większej niż 4.500 zł do wykonania przydomowej instalacji magazynowania wody deszczowej, szacowany koszt 140.000 zł,

7. „Zielona sala umysł wyzwala” – powstanie zielonej klasy zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, szacowany koszt 150.000 zł,

8. Siłownia zewnętrzna przy II Liceum, szacowany koszt – 150.000 zł.

Razem 8 wniosków

 

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 240.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Gry podwórkowe – Aktywne dzieci uczą się lepiej i szybciej” urządzenie placu zabaw z kreatywnymi grami przy Szkole Podstawowej Nr 7, szacowany koszt 75.000 zł,

2. „AED na Lucieniu” – zainstalowanie w Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Wiejskiej urządzenia AED w specjalnej szafce oraz przeszkolenie personelu w placówce, szacowany koszt 11.300 zł,

3. Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy przy ulicach Spacerowej, Brzozowej, Koszarowej, w parku „Na Wodociągach” , szacowany koszt 5.000,

4. Zakątek Japoński – zagospodarowanie terenu w stylu ogrodu japońskiego – etap I przygotowanie dokumentacji projektowej, szacowany koszt 95.000 zł,

Razem 4 wnioski

 

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 60.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Zabawa na łyżwach dla każdego” prowadzenie nauki jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja na lodzie w każdą sobotę od 8 do 930, szacowany koszt 19.800 zł,

2. „Łapiemy wiatr w żagle – zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i ich rodzin” – prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla młodzieży w formie warsztatów oraz warsztatów dla rodziców, szacowany koszt 10.000 zł,

3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich oraz edukacja w tym zakresie- program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 36.000 zł,

4. Projekt polegający na rozpowszechnieniu wśród mieszkańców informacji na temat depresji, szacowany koszt 35.000 zł,

5 „Aktywny senior – sąsiedzkie spotkanie z seniorami” – warsztaty, zajęcia, wykłady wyjazd integrujący dla około 50 osób  w wieku 50+ niebędących członkami OUTW, szacowany koszt 39.900 zł,

6 „Mistrz języka polskiego, angielskiego, niemieckiego” przeprowadzenie dyktanda dla miłośników języków, szacowany koszt 8.000 zł,

7. Wakacyjne Kino Plenerowe – organizacja weekendowych projekcji filmowych w przestrzeni publicznej pod gołym niebem w okresie wakacyjnym, szacowany koszt 40.000 zł.

Razem 7 wniosków

 

Powyższe zadania zostały zweryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Jej zadaniem było sprawdzenie, czy zgłoszone zadania do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2020:

- dotyczą wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

- zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Komisja na obradach w dniu 5 września 2019 po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 19 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2019 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl   .

 

6 września 2019 r.

Jan Bronś Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2020 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalną i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” obradowała w dniu 4 września 2019 r.

 

Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 25 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 6 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” .

 

Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:

- dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

- zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 

Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  6 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

  1. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 1-2,3-4, 5-6,  szacowany koszt 147.000 zł, nie może być realizowane z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  
  2. Zadanie pod nazwą: Wykonanie chodnika z puzzli i dojść do budynków Leśna 11-12, 13-14, szacowany koszt 72.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, z uwagi na planowaną kompleksową modernizację ulicy Leśnej wraz chodnikami. Modernizacja planowana jest po zakończeniu udowy osiedla domów „Leśna Polana”. Obecnie modernizacja samego chodnika byłoby sprzeczne z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.  Dodatkowo do formularza zgłoszenia zadania dołączono kserokopię, a nie oryginał, listy mieszkańców popierających zadanie.

3. Zadanie pod nazwą: Butelkomaty dla Oleśnicy – zakup i zainstalowanie 2 sztuk butelkomatów do odbierania butelek PET w zamian za kupon o wartości 10 gr, szacowany koszt 60.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż zakup tego rodzaju urządzeń musiałby zostać sfinansowany z dochodów pochodzących z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Butelkomaty są w istocie pojemnikami na odpady selektywnie zebrane. Miasto posiada i udostępnia mieszkańcom  202 żółte pojemniki na odpady (plastik, tworzywa, metale) w zabudowie wielorodzinnej oraz pojemnik dla każdego domu jednorodzinnego. Każdy mieszkaniec zgłaszający w deklaracji, że pozbywa się odpadów w sposób selektywny, płaci niższą opłatę z tego tytułu. Zakup biletów na imprezy miejskie, na basen przez Urząd Miasta w celu wymiany ich na kupony drukowane przez butelkomat także wymagałby finansowania tego wydatku   z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. System gospodarki odpadami w założeniu ustawodawcy ma być samofinansujący, to jest zgromadzone dochody mają pokryć wydatki niezbędne do odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od kilku lat w Mieście system ten nie bilansuje się, co naraża budżet Miasta na wydatki, które w założeniu ustawodawcy finansować mieli mieszkańcy poprzez wnoszenie opłat. Dalsze zwiększanie dysproporcji pomiędzy wnoszonymi opłatami za gospodarowanie odpadami, a ponoszonymi na system wydatkami - jest sprzeczne z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

4. Stałe budki jarmarczne – zakup i instalacja 20 budek w oleśnickim Rynku, które będą działać cały rok i w załażeniu mają służyć lokalnym, oleśnickim przedsiębiorcom, szacowany koszt 140.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż na tego rodzaju stałą zabudowę Rynku nie wyraziłby zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków, dodatkowo instalacja budek wymagałaby ich demontażu i wywozu przy różnych imprezach zajmujących płytę Rynku (festiwale cyrkowy, piwny, food truck itp.), a Miasto nie dysponuje miejscem na składowanie aż 20 takich obiektów.  Z powyższych powodów Komisja uznała zadanie za niemożliwe do realizacji zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.   

5. Zadanie pod nazwą: Modernizacja boiska przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy (przy I Liceum i Szkole Podstawowej Nr 7), szacowany koszt, 150.000 zł”, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

6. Zadanie pod nazwą: „Oświetlenie boiska piłkarskiego przy ul. Brzozowej – instalacja 12-16 masztów wraz z projektorami (około 24-32) o mocy przynajmniej 7,2 kW umożliwiająca segmentowe włączenie oświetlenia, szacowany koszt 150.000 zł, nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt iż jego realizacja  przewyższyłaby koszt 150.000 zł.

 

Informuję, iż zgodnie z § ust. 7 -10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań.

 

Warunkiem rozpatrzenia odwołania  jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku projektu weryfikacji.

 

Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy.

 

Wyniki procedury odwoławczej  podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl  nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.  

 

6 września 2019 r.

Jan Bronś Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Wyniki procedury odwoławczej  dotyczącej zadania pod nazwą:Butelkomaty dla Oleśnicy” zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2020 roku, które nie uzyskało pozytywnej oceny formalną i merytorycznej i nie zostało dopuszczone do głosowania

 

            Dnia 11 września 2019 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło odwołanie zgłaszającego zadanie pod nazwą „Butelkomaty dla Oleśnicy”  do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w roku 2020.

 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań. Odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy nie później niż w dniu rozpoczęci głosowania. 

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 231/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 r.” podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania zadania pod nazwą: Butelkomaty dla Oleśnicy – zakup i zainstalowanie 2 sztuk butelkomatów do odbierania butelek PET w zamian za kupon o wartości 10 gr, szacowany koszt 60.000 zł, z uwagi na fakt, iż zakup tego rodzaju urządzeń musiałby zostać sfinansowany z dochodów pochodzących z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Butelkomaty są w istocie pojemnikami na odpady selektywnie zebrane. Miasto posiada i udostępnia mieszkańcom  202 żółte pojemniki na odpady (plastik, tworzywa, metale) w zabudowie wielorodzinnej oraz pojemnik dla każdego domu jednorodzinnego. Każdy mieszkaniec zgłaszający w deklaracji, że pozbywa się odpadów w sposób selektywny, płaci niższą opłatę z tego tytułu. Zakup biletów na imprezy miejskie, na basen przez Urząd Miasta w celu wymiany ich na kupony drukowane przez butelkomat także wymagałby finansowania tego wydatku   z dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. System gospodarki odpadami w założeniu ustawodawcy ma być samofinansujący, to jest zgromadzone dochody mają pokryć wydatki niezbędne do odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu; edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Od kilku lat w Mieście system ten nie bilansuje się, co naraża budżet Miasta na wydatki, które w założeniu ustawodawcy finansować mieli mieszkańcy poprzez wnoszenie opłat. Dalsze zwiększanie dysproporcji pomiędzy wnoszonymi opłatami za gospodarowanie odpadami, a ponoszonymi na system wydatkami - jest sprzeczne z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Wnioskodawca w swym odwołaniu kwestionuje opinię, iż koszty butelkomatów musiałyby być pokrywane z dochodów podchodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami i dodaje, że nie wskazywał takiego źródła jego finansowania. Do zadań burmistrza jako organu, do którego należy projektowanie i wykonywanie budżetu gminy, należy prawidłowe skonstruowanie planu wydatków i dochodów, tak, aby spełniał wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869). Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są szczególnymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.). Należy podkreślić, iż nowelizacja z 19 lipca 2019 r. powyższej ustawy wprowadziła obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Tym samym każdy mieszkaniec, który w deklaracji zgłosił, że będzie segregował odpady (w przypadku Oleśnicy to ponad 90%), jest bezwzględnie zobowiązany do ich selektywnego zbierania. W nowym porządku prawnym w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany będzie do przyjęcia ich jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomienia o tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Obowiązkiem organu wykonawczego gminy będzie w takiej sytuacji wszczęcie postępowania w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

Należy również zauważyć, iż zgodnie z Uchwałą nr XXII/179/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymizmienionej uchwałą nr III/20/2018Rada Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r.  - w zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z Miastem Oleśnica, na czas trwania umowy musi wyposażyć właścicieli nieruchomości i ustawić w miejscach gromadzenia odpadów niezbędne pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na selektywnie zebrane odpady oraz musi utrzymywać je  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Tym samym to do obowiązków podmiotu odbierającego od mieszkańców odpady należy zakup odpowiednich pojemników na segregację i Miasto nie ma możliwości narzucenia mu zakupu butelkomatów. Spółka MGK zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów nie jest zainteresowana ponoszeniem kosztów zakupu bądź najmu butelkmatów, ponieważ oceniała to przedsięwzięcie jako całkowicie nieuzasadnione ekonomicznie. Koszty zakupu bądź wynajęcia urządzenia wielokrotnie przewyższają dochody ze sprzedaży tak pozyskanego surowca.

 

Miasto Oleśnica od początku tzw. reformy śmieciowej, czyli od 1 lipca 2013 r., promuje segregację odpadów jako niezbędny element gospodarki komunalnej. Jako jedna z pierwszych gmin wprowadziliśmy pięciopojemnikowy system segregacji, zapewniając każdemu chętnemu te pojemniki, co pozwoliło nam na osiągnięcie niezbędnych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów.

 

Zakup  butelkomatów nie ma obecnie uzasadnienia ani prawnego, ani ekonomicznego. Do zadań własnych gminy nie należy skup surowców wtórnych, zwłaszcza, że 1 kg PET można sprzedać średnio za cenę 1,50 – 1,70 zł, pod warunkiem ich oczyszczenia z nalepek, nakrętek oraz zbelowania materiału. Do tych czynności należałoby oddelegować pracowników lub wynająć specjalistyczną firmę. Ustawienie i obsługa dwóch butelkomatów bez ponoszenia kolejnych kosztów w istocie sprowadziłaby się do wyjmowania wrzuconych tam butelek i zanoszenia ich do żółtych pojemników znajdujących się w sąsiedztwie urządzenia. W okolicach Rynku jest ich co najmniej 10, w całym mieście kilkaset, a mieszkańcy mają obowiązek segregacji i Miasto nie może (i nie musi) płacić za wrzucone do butelkomatu odpady, zwłaszcza, że w istocie z tak pozyskanym surowcem nie ma co zrobić, poza odniesieniem do stojących od wielu lat, stale konserwowanych, wymienianych, systematycznie dokupowanych żółtych pojemników na odpady selektywnie zebrane.

 

Wnioskodawca w swym odwołaniu proponuje dwa możliwe warianty realizacji zadania, należy jednak zauważyć, że oba dotyczą ustawienia butelkomatu (zakupu bądź najmu urządzenia) i zasilenia go środkami finansowymi na wypłaty za wrzucane tam plastikowe butelki, a, jak już powiedziano wyżej, segregacja jest obowiązkiem  mieszkańców i nie istnieją przepisy nakazujące gminie płacić za zebrane selektywnie odpady .

 

Uwagi wnioskodawcy dotyczące źródła finansowania funkcjonowania butelkomatu po roku 2020, to jest – promocji miasta, uznać należy za chybione. Tego rodzaju urządzenie służy systemowi gospodarki odpadami komunalnymi i nie negując jego ekologicznego waloru, związane jest z tym systemem i edukacją ekologiczną. Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi oraz szerzej – całej gospodarki odpadami w Polsce, nie przewidują możliwości płacenia przez gminę za dany rodzaj odpadów selektywnie zebranych  osobom fizycznym.

 

Przeciwnie – to osoby fizyczne, mieszkańcy danej gminy, mają obowiązek uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z art. 44 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

 

Przepisy dotyczące wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi zawarte są w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.). W art. 6r ust.2 stanowi ona, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2)    tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3)    obsługi administracyjnej tego systemu;

4)    edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

Z kolei art. 6r ust. 2a powołanej ustawy stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

W świetle powyższych wyjaśnień zakup bądź wydzierżawienie butelkomatów przez gminę nie znajduje uzasadnienia prawnego i ekonomicznego i dlatego po rozpatrzeniu odwołania wnioskodawcy od negatywnego wyniku weryfikacji zgłoszonego zadania, decyzja ta zostaje podtrzymana z uwagi na brak w przypadku tego zadania zachowania zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

23 września 2019 r.

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

 

Uchwała nr VII/75/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2020 roku”

Harmonogram OBO 2020

Wykaz osób popierających zgłoszone zadanie

Formularz zgłoszenia zadania

 

Klauzula informacyjna RODO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się