2019-06-03

Oleśnicki Budżet Obywatelski

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2021 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania

 

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,

1. „Wybieg dla psów  – Czysta Oleśnica – szczęśliwe zwierzęta ” urządzenie ogrodzonego wybiegu na terenie Miasta , szacowany koszt 150.000 zł.

2. Przeniesienie z obszaru miejskiego pozostałości po płytach nagrobnych byłych mieszkańców Oleśnicy oraz utworzenie lapidarium w obrębie cmentarza komunalnego, szacowany koszt 150.000 zł.

Razem 2 wnioski

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. „Oleśnickie bocianie gniazda” – montaż 2 podestów pod bocianie gniazda w pobliżu Stawów Miejskich, Wodociągów, stawu obok Kruczej, szacowany koszt 40.000 zł.

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który każdy potrzebujący mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć, szacowany koszt 80.000 zł.

3. Domki dla owadów, szacowany koszt 7.000 zł.

4. Brona na Bramie Wrocławskiej – drewniana krata z żelaznymi okuciami oraz jej montaż we wnęce Bramy Wrocławskiej – szacowany  koszt 100.000 zł.

Razem 4 wnioski

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.

1. Weekend z łyżwami – bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach pod kierunkiem instruktorów w weekendy od stycznia do marca i października do grudnia 2021 , szacowany koszt 50.000 zł.

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc psychologiczna i terapia osób poszkodowanych przemocą domowa i partnerską, szacowany koszt 50.000 zł.

3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich - program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 25.000 zł.

4. „Bezpieczeństwo ze Strażą Pożarną, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także osób starszych w mieście Oleśnica” – cykl szkoleń, pokazów i pogadanek na temat bezpieczeństwa w obchodzeniu się z ogniem, podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości tlenku węgla, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, szacowany koszt 25.000 zł.

5. „Forma Otwarta Oleśnica” – laboratorium/miejsce kulturalno-edukacyjne otwarte dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 50.000 zł.

Razem 5 wniosków

Powyższe zadania zostały zweryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oleśnicy. Jej zadaniem było sprawdzenie, czy zgłoszone zadania do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

- dotyczą wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

- zadanie jest wykonalne technicznie.

 

Komisja na obradach w dniu 4 września 2020 po zapoznaniu się ze wszystkimi 16 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 11 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”  .

Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2020 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl   .

 

8 września 2020 r.                                              Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś

 

 

 

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2021 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” obradowała w dniu 4 września 2020 r.

Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 16 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 5 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku” .

Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:

- dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,

- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,

- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,

- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,

- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,

- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,

- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,

- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,

- zadanie jest wykonalne technicznie.

  Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 

Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  5 zgłoszonych zadań z następujących powodów:

  1. Zadanie pod nazwą: „Miasteczko ruchu drogowego” – opracowanie projektu miasteczka na terenie przy ul. Spacerowej i Wojska Polskiego, szacunkowy koszt 40.000-80.000 zł, nie może być realizowane z uwagi, iż tego rodzaju inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dodatkowo częściowo wnioskodawca zaplanował jej wykonanie na działce gruntu należącej do Powiatu Oleśnickiego. Zadanie to nie dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Dodatkowo Komisja zauważa, że przy Szkole Podstawowej Nr 6 powstało miasteczko Rychu drogowego, z którego korzystają dzieci zdające egzamin na kartę rowerową.
  2. Zadanie pod nazwą: Mural Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych  na ścianie szczytowej budynku wielorodzinnego przy ul. Lwowskiej 24,  szacunkowy koszt nie podano, nie może być realizowane z uwagi, na fakt, że zostało zaplanowane do wykonania na budynku należącym do wspólnoty mieszkaniowej. Zadanie to nie dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
  3. Zadanie pod nazwą: „Trampolina ziemna” na placu zabaw nad Stawami, szacowany koszt 40.000 zł po dyskusji Komisja uznała za niemożliwe do realizacji z uwagi na dotychczasowe doświadczenia z tego rodzaju instalacją przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zamontowane obok szkoły trampoliny ziemne zostały na wniosek rodziców zdemontowane z uwagi na wypadki uczniów, do których dochodziło na tych trampolinach. Dodatkowo kierownik Działu Technicznego Zakładu Budynków Komunalnych wyjaśnił, że siatki na tego rodzaju trampolinach są łatwe do uszkodzenia, co w konsekwencji bardzo podraża późniejsze koszty utrzymania tych urządzeń, a ich użytkowanie stwarza duże ryzyko wypadków i tym samym ewentualnych roszczeń sądowych wobec Gminy Miasta Oleśnicy z tytułu odszkodowań. Komisja uznała, że zadanie nie może być realizowane zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowanie środkami publicznymi.  
  4. „Bezpieczeństwo w oku kamery” – zakup i montaż dwóch kamer przy ul. Brzozowej i podłączenie ich do monitoringu, szacowany koszt 25.000 zł, miałoby polegać według wnioskodawcy na montażu dwóch kamer monitoringu służących głównie osiedlu prywatnych domów. Jednocześnie Komisja wskazuje, że realne możliwości kadrowe Komendy Powiatowej Policji nie uzasadniają rozbudowy monitoringu, ponieważ w praktyce policja nie obserwuje w czasie rzeczywistym widoku coraz większej ilości kamer.  Z powyższych powodów Komisja uznała zadanie za niemożliwe do realizacji zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. 
  5. Zadanie pod nazwą: Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Oleśnicy, szacowany koszt 80.000 zł nie zostało skierowane do konsultacji społecznych z uwagi na fakt, iż dotyczy terenu szkoły prowadzonej przez Powiat Oleśnicki. Zadanie to nie dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy.
     

        Informuję, iż zgodnie z § 6.  ust. 7 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań.

 Warunkiem rozpatrzenia odwołania  jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku projektu weryfikacji.

 Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wyniki procedury odwoławczej  podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl  nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania. 

 

 

8 września 2020 r.                                              Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Jan Bronś

 

 

                                PUBLIKACJA WYNIKÓW PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

            

Dnia 11 września 2020 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło odwołanie zgłaszającego zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo w oku kamery”  do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w roku 2021.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”  każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań. Odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.  

    Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania zadania pod nazwą: „Bezpieczeństwo w oku kamery” – zakup i montaż dwóch kamer przy ul. Brzozowej i podłączenie ich do monitoringu, szacowany koszt 25.000 zł, mającego polegać, według wnioskodawcy, na montażu dwóch kamer monitoringu służących głównie osiedlu prywatnych domów. Komisja wskazała również, że realne możliwości kadrowe Komendy Powiatowej Policji nie uzasadniają rozbudowy monitoringu, ponieważ w praktyce policja nie obserwuje w czasie rzeczywistym widoku coraz większej ilości kamer.  Z powyższych powodów Komisja uznała zadanie za niemożliwe do realizacji zgodnie z zasadą efektywnego gospodarowania środkami publicznymi.   
    
Wnioskodawca w swym odwołaniu podnosi, że kamery mogą służyć nie tylko mieszkańcom budynków przy ul. Brzozowej, ale także ogródkom działkowym położnym nieopodal i wszystkim osobom przemieszczjącym się w tej okolicy.
Monitoring w założeniu ma pomagać Policji w ściganiu sprawców wykroczeń i przestępstw. Nie ma przeszkód, aby tego rodzaju instalacje zakładały na własny koszt wspólnoty mieszkaniowe, poszczególne rodzinne ogrody działkowe, czy właściciele prywatnych budynków lub terenów, a uzyskiwane nagrania przechowywały w sposób zgodny z prawem i w przypadku żądania właściwych organów udostępniały je do dalszych czynności.
Miasto nie dysponuje kadrą do obsługi monitoringu, każda kolejna kamera to wieloletnie koszty jej utrzymania i konserwowania, z tego powodu urządzenia te są montowane głównie  na terenach publicznych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych. Wnioskodawca nie uzyskał zgody mieszkańców budynków osiedla przy ul. Brzozowej na monitorowanie tego osiedla, choć w formularzu zgłoszenia zadania powołuje się na chęć zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców tamtej części miasta. Sprawy założenia monitoringu budynków należy więc najpierw omówić  na zebraniach wspólnot mieszkaniowych (Miasto nie jest ich członkiem) oraz z zarządcą tych budynków.

Idea budżetów partycypacyjnych (obywatelskich) nie zwalnia organu wykonawczego z realnej odpowiedzialności za wykonywanie budżetu gminy. Realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (czy szerzej – budżetu Miasta Oleśnicy) zadania powinny z założenia mieć charakter jak najbardziej publiczny w tym rozumieniu, że mają służyć nieoznaczonemu kręgu odbiorców.  
 
Po analizie treści zgłoszenia powyższego projektu oraz po zapoznaniu się z argumentami Komisji, jej decyzja zostaje podtrzymana z uwagi na brak w przypadku tego zadania zachowania zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.


Dnia 11 września 2020 r. do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło odwołanie zgłaszającego zadanie pod nazwą „Trampolina ziemna”  do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w roku 2021.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”  każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań. Odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania.  

    Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania zadania pod nazwą: „Trampolina ziemna” na placu zabaw nad Stawami, szacowany koszt 40.000 zł. Komisja po dyskusji uznała zadanie za niemożliwe do realizacji z uwagi na dotychczasowe doświadczenia z tego rodzaju instalacją przy Szkole Podstawowej Nr 1. Zamontowane obok szkoły trampoliny ziemne zostały na wniosek rodziców zdemontowane z uwagi na wypadki uczniów, do których dochodziło na tych trampolinach. Dodatkowo kierownik Działu Technicznego Zakładu Budynków Komunalnych wyjaśnił, że siatki na tego rodzaju trampolinach są łatwe do uszkodzenia, co w konsekwencji bardzo podraża późniejsze koszty utrzymania tych urządzeń, a ich użytkowanie stwarza duże ryzyko wypadków i tym samym ewentualnych roszczeń sądowych wobec Gminy Miasta Oleśnicy z tytułu odszkodowań. Komisja uznała, że zadanie nie może być realizowane zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowanie środkami publicznymi.    
    Wnioskodawca w swym odwołaniu zarzuca Komisji brak dobrej woli i zaangażowania w sprawdzenie wysuwanych przez siebie tez. Dodatkowo wnioskodawca informuje, że w rozmowie telefonicznym z urzędnikiem miejskim z Karpacza, gdzie tego rodzaju trampoliny funkcjonują, potwierdził, iż od maja 2019 wymieniono tam 20 sprężyn, z czego 6 zostało skradzionych, a 14 pozostałych uszkodzonych wskutek użytkowania trampolin przez osoby o masie większej, niż zaleca producent tych urządzeń.
Po analizie argumentów Komisji, zaleceń producenta trampolin, ale także informacji podanych w odwołaniu przez samego wnioskodawcę należy zauważyć, iż decyzja i obawy Komisji są jak najbardziej uzasadnione.
Jak można dowiedzieć się z informacji na temat trampolin ziemnych  ze względów bezpieczeństwa ćwiczącego jedna trampolina przeznaczona jest dla jednej osoby,
a podczas użytkowania przez kilka osób może dochodzić do zderzeń i wypadków. Dzieci muszą same nauczyć się szacować ryzyko.
Służby miejskie nie są w stanie zapewnić prawidłowego użytkowania trampolin, zwłaszcza, że wnioskodawca proponował umieścić je na placu zabaw nad Stawami. Obiektywnie rzecz biorąc wymiana 20 sprężyn w okresie rocznym świadczy o dużym nakładzie pracy przy tym urządzeniu i znacznych potrzebach eksploatacyjnych. Wymiana poszczególnych elementów to nie tylko koszt ich zakupu, dostawy, ale także pracownika lub firmy, czyli osób, które będą to robić, a jak przedstawił sam wnioskodawca, odbywa się to stosunkowo często.
Zarzuty wobec Komisji, że nie wykazała w tym przypadku dobrej woli są niezasadne. Wypada całkowicie zgodzić się  z Komisją, że trampoliny stwarzają bardzo duże ryzyko wypadków, wymagają ciągłego monitorowania zarówno ich, jak i ich otoczenia, co w praktyce jest po prostu niemożliwe.   

Po analizie treści zgłoszenia powyższego projektu oraz po zapoznaniu się z argumentami Wnioskodawcy i Komisji, jej decyzja zostaje podtrzymana z uwagi na brak w przypadku tego zadania zachowania zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 

                                                                                                                                                          Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś

 

 

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30.

 

Uchwała nr XVIII/176/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”

Harmonogram OBO 2021

Wykaz osób popierających zgłoszone zadanie

Formularz zgłoszenia zadania

 

Klauzula informacyjna RODO

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się