2019-06-03

Oleśnicki Budżet Obywatelski

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2022 roku, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i zostały dopuszczone do głosowania
 

Pierwsza grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 300.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł,
1. „Zielony przystanek ” montaż wiaty przystankowej obsadzonej roślinami na Serbinowie lub na ul. Kilińskiego, szacowany koszt 150.000 zł.
2. Ścieżka edukacyjno-treningowa – pokonywanie barier miejskich na wózku inwalidzkim-urządzenie ścieżki składającej się betonowych modułów zawierających odwzorowanie barier komunikacyjnych, na które może natknąć się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, służącej treningowi i edukacji, szacowany koszt 150.000 zł.
3. Monitoring parkingu na Serbinowie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, szacunkowy koszt 150.000.
4. „Oleśnickie strefy relaksu (chilloutu) ” – utworzenie dwóch stref relaksu  nad stawami oraz obok stawu przy Kruczej z leżakami całorocznymi, ławkami okrągłymi montowanymi wokół drzew lampami zasilanymi energią słoneczną, szacowany koszt 150.000 zł.
5. Wykonanie w Parku Kolejarzy tablicy pamiątkowej z nazwiskami pierwszych pracowników zakładów kolejowych z 1945-46 roku, wykonanie instalacji z żurawia kolejowego i ustawienie zestawu kołowego, szacowany koszt 150.000 zł.

Razem 5 wniosków

Druga grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 100.000 zł włącznie; na nie przeznaczono 200.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. „AED DLA KAŻDEGO” – instalacja na terenie Rataj defibrylatora AED w specjalistycznej kapsule wraz z akcją promocyjną i przeszkoleniem personelu, szacowany koszt 11.800 zł.
2. Zadaszenie piaskownic na publicznych placach zabaw w celu ochrony przed słońcem, szacowany koszt 60.000 zł.
3. Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych – zakup i montaż na placu zabaw huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, szacowany koszt 60.000 zł.
4. Zacienienie terenu „Ogrodu Doświadczeń” za pomnikiem Ery Kosmicznej poprzez nasadzenia drzew  – szacowany  koszt 20.000 zł.
5. Monitoring terenu nad Stawami wraz z dodatkowym oświetleniem za budynkiem nadleśnictwa, szacowany koszt 60.000 zł.
6. Boisko do gry w bule, czyli bulodrom dla wszystkich mieszkańców w Parku Książąt Śląskich, szacowany koszt 50.000 zł.

Razem 6 wniosków

Trzecia grupa to projekty, których szacowany koszt wynosi do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, w wyniku których nie powstają środki trwałe i wyposażenie; na nie przeznaczono 100.000 zł z ogólnej puli 600.000 zł.
1. Bezpłatne zajęcia doskonalące pływanie dla mieszkańców Oleśnicy  w wieku od 7 lat, raz w tygodniu 45 minut przez 8 miesięcy, szacunkowy koszt 51.200 zł,
2. Bezpłatne zajęcia fitness 40+, 50+, 60+ , raz w tygodniu dla każdej z grup wiekowych prowadzone przez 8 miesięcy, szacunkowy koszt 25.000 zł
3. Sterylizacja zwierząt właścicielskich - program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 36.000 zł.
4. „Weekend z łyżwami” – bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach w okresie jesienno-zimowym w weekendy , szacowany koszt 54.000 zł,
5. Kampania społeczna „Oleśnica mówi nie dla bałaganiarstwa i dewastacji mienia publicznego – budowanie świadomości mieszkańców w zakresie porządku publicznego” , szacowany koszt 60.000 zł.
6. „Oleśnica się kręci” – cykl imprez dla oleśniczan związanych z rolkami, rowerami, hulajnogami,  szacowany koszt 15.000 zł.
7. „Roztańczona Oleśnica” kurs tańca na wolnym powietrzu (amfiteatr nad stawami, Park Kolejarzy) 12 spotkań po 2 godziny,  szacunkowy koszt 18.240 zł.

 

Razem 7 wniosków


Powyższe zadania zostały zweryfikowane przez Komisję powołaną zarządzeniem Nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2021 r.. Jej zadaniem było sprawdzenie, czy zgłoszone zadania do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2022:
- dotyczą wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,
- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,
- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,
- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,
- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,
- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,
- zadanie jest wykonalne technicznie.

Komisja na obradach w dniu 7 września 2021 po zapoznaniu się ze wszystkimi 23 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 18 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”  .
Głosowanie zgodnie z powołaną Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2021 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl   .
 

                                            9 września 2021 r.                    Burmistrz Miasta Oleśnicy


                                                                                                             Jan Bronś
 Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2022 roku, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej i nie zostały dopuszczone do głosowania

 

Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 r.” (zwana dalej Komisją) powołana zarządzeniem Nr 206/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31.08.2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 r.” obradowała w dniu 7 września 2021 r.
Komisja po zapoznaniu się ze wszystkimi 23 zgłoszonymi zadaniami podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 5 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” .
Każde zgłoszenie zostało ocenione, czy:
- dotyczy wydatków na realizację zadań własnych gminy bądź wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie przepisów,
- zadanie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym,
- zadanie inwestycyjne bądź remontowe dotyczy nieruchomości stanowiącej własność gminy i pozostającej w jej władaniu,
- zadanie zostało zgłoszone przez mieszkańca Miasta Oleśnicy,
- zgłoszenie zostało poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców,
- zadanie zostało zgłoszone na formularzu,
- koszt zadania nie przekracza 150.000 zł,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z przepisami odnoszącymi się  do jego merytorycznego zakresu,
- zadanie jest możliwie do realizacji zgodnie z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami publicznymi,
- zadanie jest wykonalne technicznie.


Decyzje negatywne zostały podjęte przez Komisję jednomyślnie, wszyscy członkowie byli „za”. 
Komisja nie skierowała do konsultacji społecznych w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego  5 zgłoszonych zadań z następujących powodów:
1.„Ławeczka Profesora Mirosława Przyłeckiego” – wykonanie rzeźby z brązu postaci Mirosława Przyłęckiego na ławce lub stworzenie rzeźby wraz z ławką, obok kościoła Zbawiciela, szacunkowy koszt 150.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Pozyskanie wizerunku profesora, niezbędne uzgodnienia z konserwatorem zabytków, wybór artysty, wybór i stworzenie modelu przyszłej rzeźby, jej wykonanie nie będzie możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. Komisja wskazuje, że możliwe jest złożenie takiego projektu w zwykłym trybie jako wniosku do budżetu Miasta Oleśnicy na lata 2022-2023.
2. Oleśnickie Święto Róży, dwudniowe święto w ostatni weekend sierpnia, szacowany koszt 150.000 zł, - zadanie zostało zgłoszone na formularzu będącym skanem oryginalnie podpisanego formularza. Wykaz osób popierających zawiera również wyłącznie skan podpisu, a nie jest oryginalnie podpisane przez osobę zgłaszającą.   Z analizy zakresu proponowanego zdania wynika, iż Święto miałoby być dwudniowe i stanowić dużą miejską imprezę plenerową, z jarmarkiem, paradą, konkursami florystycznymi i ogrodniczymi, panelami tematycznymi, wywiadami, pokazami i prezentacjami, koncertami, częścią artystyczną, zabawami dla dzieci. Tego rodzaju impreza kosztuje znacząco więcej niż 150.000 zł i z tego względu nie może zostać skierowane do głosowania.
3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej nad Stawami, szacunkowy koszt 50.000 zł. W opisie zadania podano, że modernizacja i rozbudowa istniejącej siłowni ma polegać na montażu dwóch rur o wysokości 3 m wraz ze stelażem do akrobatyki powietrznej, rewitalizację podłoża polegającą na odprowadzeniu wód opadowych, częściowe zadaszenie obiektu oraz wymianę drążków do ćwiczeń. Komisja po przeanalizowaniu tego zakresu podjęła decyzję o niekierowaniu zadania do głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie ma certyfikowanego zewnętrznego urządzenia „do akrobatyki powietrznej” (wnioskodawcy, jak wynika z załączonego zdjęcia, chodzi o akrobatykę na tzw. szarfie), dodatkowo Komisja zwraca uwagę na fakt, iż tego typu ćwiczenia mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem uprawnionego instruktora. Odnośnie odprowadzeni wód opadowych z siłowni zewnętrznej oraz  jej częściowego zadaszenia Komisja stwierdza, że tego rodzaju zakres prac przekracza znacząco 150.000 zł. Natomiast wymiana drążków do ćwiczeń jest realizowana na bieżąco w ramach remontów i konserwacji przez Zakład Budynków Komunalnych.
4. Oświetlenie boiska piłkarskiego na Brzozowej 8, szacunkowy koszt 150.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe wykonanie go bez przekroczenia 150.000 zł. Zaproponowane przez zgłaszającego  limitowanie ilości słupów oświetleniowych i uzupełnianie ich w przyszłych latach jest sprzeczne z zasadą określoną uchwałą, że zadanie ma być wykonalne w jednym roku.
5. „Ogródki w przedszkolach” – założenie w przedszkolach publicznych ogródków warzywno-owocowych, szacowany koszt 60.000 zł, nie może być realizowane w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego z uwagi na fakt, iż jest sprzeczne z § 3 ust.3 Zasad i trybu realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” stanowiących załącznik nr 1 do  Uchwały  Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku”, który wyklucza realizację zadań w obiektach będących w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

Informuję, iż zgodnie z § 6.  ust. 7  Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/320/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2022 roku” każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny zgłoszonych zadań.
 Warunkiem rozpatrzenia odwołania  jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku projektu weryfikacji.
 Odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji rozpatruje Burmistrz Miasta Oleśnicy w terminie 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wyniki procedury odwoławczej  podlegają publikacji na stronie internetowej Gminy Miasta Oleśnicy www.olesnica.pl  nie później niż w dniu rozpoczęcia głosowania. 
 
                                                  9 września 2021 r.                Burmistrz Miasta Oleśnicy

                                                                                                              Jan Bronś

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się