2018-01-17

Podatki i opłaty lokalne

Platforma do składania deklaracji i informacji podatkowych ON-LINE:

Przejdź do Portalu Podatkowego

Miasto zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje on-line:

 

- na podatek od środków transportowych,
- na podatek od nieruchomości,
- na podatek rolny,
- na podatek leśny.

 

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

 

Każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku os. fizycznych w podatku od nieruchomości,  w podatku rolnym i w podatku leśnym znajduje się on na każdej decyzji w sprawie podatku. W przypadku os. prawnych w podatku rolnym i w podatku leśnym informację uzyskać można bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.

W przypadku os. prawnych w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych os. fizycznych i os. prawnych informację uzyskać można bezpośrednio w pokoju 28 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 41.

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – OS. PRAWNE

 

PODATEK ROLNY - OS. PRAWNE

 

PODATEK LEŚNY - OS. PRAWNE

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OS. FIZYCZNE

 

PODATEK ROLNY - OS. FIZYCZNE

 

PODATEK LEŚNY - OS. FIZYCZNE

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Opłaty z tytułu:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- zezwolenia na amatorski połów ryb,

- wydania wielojęzycznego formularza,

- udzielenia ślubu poza lokalem Urzęd Stanu Cywilnego

należy uiszczać na następujący rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy: 

02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się