2018-11-26

WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

Oleśnica, dnia 30.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

PRZYJĘCIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU ORAZ ICH STERYLIZACJA/KASTRACJA

I.    Zwracamy się z do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.    W ramach usługi polegającej na opiece w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu Oleśnicy wchodzą następujące zadania:

a)      przyjęcie w 2019 roku bezdomnych zwierząt do schroniska i zapewnienie im opieki do czasu przekazania do adopcji lub ich zgonu. Utrzymanie bezdomnych zwierząt polega na zapewnieniu:

·  odpowiedniej opieki przez pracowników Zleceniobiorcy przeszkolonych w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,

·  niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz - jeżeli jest to konieczne - wykonywania operacji i zabiegów weterynaryjnych przez osoby, mające odpowiednie kwalifikacje i do tego uprawnienia,

·  pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się,

·  odpowiedniej karmy (w ilości i jakości odpowiadającej wielkości i wiekowi przetrzymywanego zwierzęcia),

·  stałego dostępu do wody zdatnej do picia,

·  wprowadzenie danych zwierzęcia wraz z podaniem jego numeru chipu do wykazu prowadzonego przez schronisko,

·  podejmowanie działań w celu znalezienia nowych właścicieli zwierzętom przebywającym w schronisku, w tym poprzez ogłaszanie przyjętych zwierząt z terenu Oleśnicy w mediach społecznościowych i/lub na portalach internetowych do tego przystosowanych, aż do dnia ich adopcji, zgonu, eutanazji (np. Facebook, Przygarnij Zwierzaka, OLX, Alegratka, Lento itp.),

·  w przypadku, kiedy zwierzę zbiegnie ze schroniska, do fizycznego poszukiwania zagubionego zwierzęcia, jak również zamieszczania ogłoszeń o zaginięciu.

b)   obligatoryjną sterylizacje / kastracje zwierzątprzyjętych do schroniska z terenu Gminy Miasto Oleśnica, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiekoraz już wysterylizowanych albo wykastrowanych. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii,

c)    pośredniczenie w adopcjach przekazanych zwierząt, poprzez:

·  umieszczeniu zdjęcia wraz z opisem zwierzęcia na stronie internetowej schroniska zaraz po przyjęciu,

·  podpisywanie umów adopcyjnych w imieniu Gminy Miasto Oleśnica. W umowie adopcyjnej należy zawrzeć zgodę osoby adoptującej na przetwarzanie jej danych osobowych w celu realizacji zadań własnych schroniska,

·  informowaniu każdorazowo o przeprowadzonej adopcji zwierzęcia lub jego zgonie poprzez przesłanie w ciągu 14 dni od zdarzenia wypisu z wykazu zawierającym informacje, o których mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. W przypadku śmierci zwierzęcia do przekazanego wypisu należy dołączyć kopie protokołu zgonu / eutanazji zwierzęcia podpisanego przez lekarza weterynarii.

2.    Gmina Miasto Oleśnica zapewni:

a)    na własny koszt transport zwierząt do schroniska,

b)   podstawowe szczepienia ochronne zwierząt,

c)    wszczepienie chipu (psy),

d)   wstępne odpchlenie i odrobaczenie zwierzęcia,

e)    telefoniczne konsultowanie ze schroniskiem terminu przyjęcia nowych zwierząt.

II.    Termin realizacji zamówienia:  01.01.2019 – 31.12.2019 r.

III.    Inne wymogi dotyczące realizacji zamówienia:

1.    Gmina Miasto Oleśnica zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli miejsca przetrzymania zwierząt.

2.    Zleceniobiorca przez cały czas obowiązywania umowy jest zobowiązane do posiadania wpisu w prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art.1 pkt 1 lit j lub w art. 4 ust. 3 w związku z prowadzeniem działalności z zakresu art.1 pkt 1 lit j ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

3.    Zleceniobiorca (jeżeli nie jest gminną jednostką organizacyjną) przez cały czas obowiązywania umowy jest zobowiązane do posiadania zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa zwłaszcza z zakresu ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt, jak również rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.    Zleceniobiorca, na podstawie wewnętrznych regulacji,  umożliwi wolontariuszom i/lub członkom organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, współpracę ze schroniskiem w celu m.in. socjalizacji zwierząt, ich promocji lub realizacji innych działań.

IV.    Kryterium oceny ofert: cena 100 %

DODANO: Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę przewidywana wartość maksymalna za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduję, że podczas umowy zostanie przekazane 2 szt. zwierząt, wysterylizowana 1 szt., wykastrowana 1 szt. oraz przez 12 miesięcy Wykonawca będzie w gotowości do przyjęcia zwierzęcia za co będzie pobierana miesięczna opłata. Wskazane przez Wykonawcę w ofercie kwoty za poszczególne usługi będą pomnożona przez wskazane wyżej ilości i zsumowane, a powstała kwota całkowita zostanie uznana za cenę ofertową.

W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x  a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość ze złożonych ofert podlegających badaniu

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 60 %)

V.    Inne istotne warunki przyszłej umowy: wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia - ZMIENIONO.

VI.    Oferta powinna zawierać:

1.    Dane osoby upoważnionej do podpisania umowy (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji – w przypadku pełnomocnika należy przedstawić kopię pełnomocnictwa do reprezentacji);

2.    Dokładny adres schroniska oraz numer telefonu kontaktowego do schroniska;

3.    Podane w odniesieniu do jednego zwierzęcia ceny netto i brutto za:

·  jednorazową opłatę za przyjęcie i utrzymaniebez względu na czas przetrzymania,

·  sterylizację,

·  kastrację,

·  DODANO: miesięczną opłatę za gotowość do przyjęcia zwierzęcia.

4.    Kopię decyzji administracyjnej o rejestracji oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

5.    W przypadku podmiotów innych niż gminne jednostki organizacyjne – kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VII.    Uwagi:

1.    Zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2.    Będą brane pod uwagę jedynie oferty przedsiębiorców posiadających na dzień składania ofert ważne:

a)      decyzji administracyjnej o rejestracji oraz nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

b)     w przypadku podmiotów innych niż gminne jednostki organizacyjne –zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3.    W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną do przedstawionej oferty należy dołączyć skany wymaganych dokumentów, a przy podpisaniu umowy należy przesłać pocztą ich kopie za potwierdzeniem z oryginałem.

4.    Ofertę z dopiskiem: Oferta – „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku” prosimy przesłać do dnia 10.12.2018 r. na jeden z podanych sposobów:

  • pocztą elektroniczną - adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.

Załączniki

  2018.11.30 - Umowa ...chronisko.pdf 233,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.12.13 - Wyniki...chronisku.pdf 275,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się