2018-12-19

WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

Oleśnica, dnia 19.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na terenie miasta Oleśnica oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części w 2019 r.

 

I.    Zakres zamówienia obejmuje:

1)     Sprzątanie ulic i placów

a)      pobocza, miejsca postojowe, zatoki parkingowe i autobusowe są integralną częścią ulicy i podlegają sprzątaniu,

b)     sprzątanie pojazdem/zamiatarką do sprzątania mechanicznego ulic i placów posiadającą funkcję pozwalającą na zamiatanie dróg i placów brukowanych/kostki wraz z funkcją pozostawiania materiału w szczelinach pomiędzy brukiem/kostką oraz ze szczotkami po obu stronach pojazdu co pozwoli na zamiatanie ulic jednokierunkowych bez konieczności jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu,

c)      sprzątanie ręczne polegające na zbieraniu śmieci oraz zamiataniu i usuwaniu zanieczyszczeń (min. piachu, liści i odchodów zwierzęcych, opakowania np. puszki, butelki, folie, kartony, papiery, w tym zerwane ulotki i plakaty, worki i reklamówki, kamienie, gałęzie oraz inne odpady niż wymienione):

­  parkingów, miejsc postojowych, zatok parkingowych i autobusowych oraz innych miejsc niedostępnych dla zamiatarki,

­  I strefy oczyszczania w każdą sobotę oraz dni ustawowo wolne od pracy, do godz. 800,

­  I strefy oczyszczania w okresie zimowym, jeżeli nie odbywa się sprzątanie mechaniczne ulic i placów z powodu utrzymującego się śniegu lub temperatury poniżej 0ºC.

d)     usuwanie zachwaszczenia i trawy z ulic, placów, ścieżek rowerowych oraz parkingów (w tym również z krawężników, wysepek oraz z wszelkich innych powierzchni utwardzonych w pasach drogowych) wyszczególnionych w Załączniku nr 1. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów.

2)     Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt lub ich części z placów, ulic oraz pasów drogowych ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Oleśnica, które musi się odbywać zgodnie z wymogami określanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

3)     Polewanie w okresie letnim ulic i placów przystosowanym do tego pojazdem/polewarką w liczbie do 100 razy wykonywane jest w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu, z częstotliwością dostosowaną do bieżących potrzeb;

II.    Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

III.    Inne wymogi dotyczące realizacji zamówienia:

1.  Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada decyzję właściwego lekarza weterynarii w zakresie zezwolenia na transport zwłok zwierząt lub ich części, z dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Oleśnica (ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 1), zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

2.  Wykonawca winien posiadaćodpowiednią wiedzę oraz umiejętności niezbędne do świadczenia ww. określonych usług,

3.  Wykonawca winien dysponować sprzętem w ilości co najmniej:

a)      jedną zamiatarką samobieżną do sprzątania mechanicznego ulic i placów, posiadającą funkcję pozwalającą na zamiatanie dróg i placów brukowanych/kostki i funkcją pozostawiania materiału w szczelinach pomiędzy brukiem/kostką oraz ze szczotkami po obu stronach pojazdu co pozwoli na zamiatanie ulic jednokierunkowych bez konieczności jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu

b)     jednym pojazdem/polewarką do polewania ulic i placów w okresie letni.

4.  Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.  W czasie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usług objętych zamówieniem. Nieudokumentowanie przez Wykonawcę zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy lub nieudokumentowanie przedłużenia umowy na dalszy okres, w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy ubezpieczenia, stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.

6.  Wykonawca zobowiązuje się przedkładać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na miesiąc następny, „Szczegółowy harmonogram sprzątania” z podziałem na poszczególne dni i godziny, sporządzony na podstawie „Wykazu ulic i placów powiatowych wraz z harmonogramem sprzątania” stanowiącego Załącznik nr 1.

IV.    Informacje o przewidywanej ilości usług do wykonania:

 

Strefa

Długość ulicy

(w m)

Częstotliwość/tyg.

Współczynnik / m-c

Do zamiatania,

m/m-c

I

9 247

2

4,33

80 079

II

17 374

0,5

4,33

37 615

Łącznie

26 621

-

-

117 694

 

V.    Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę przewidywana wartość maksymalna za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x  a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość ze złożonych ofert podlegających badaniu

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 100 %)

VI.    Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

1.      Wynagrodzenie za usługę płatne będzie miesięcznie z dołu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT Zamawiającemu, po uprzednim dokonaniu odbioru wykonanych usług,  na konto wskazane przez Wykonawcę.

2.      Faktura VAT za wykonanie prac w danym miesiącu wystawiana będzie na podstawie miesięcznego protokołu odbioru sporządzonego przez przedstawiciela Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia. W miesiącu grudniu protokół odbioru będzie sporządzony i podpisany 19 grudnia 2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury za usługę do dnia 20 grudnia 2019 r.

3.      Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego.

4.      Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu lub zdrowiu osób trzecich powstałe w okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym.

5.      Zamawiający uprawniony jest przez okres realizacji zamówienia do:

a)    nadzoru oraz dokonywania kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia,

b)   posiadania nieograniczonego dostępu do systemu monitorowania lokalizacji i pracy pojazdów, które będą wykonywać usługi na rzecz Zamawiającego.

6.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)    za każdy dzień  zwłoki w przekazaniu „Szczegółowego harmonogramu sprzątania” w terminie w wysokości 1/15 wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto,

b)   za każdy dzień niewykonania prac objętych „Szczegółowym harmonogramem sprzątania” Wykonawca w wysokości 1/15 wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto,

c)    za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia za realizację całości zamówienia.

7.      Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, - w każdym przypadku określonym w art. 144 ustawy Prawo Zamówień oraz - zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty są niedopuszczalne, za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

a)    zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

b)   z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

c)    odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałyby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

VII.          Ofertę złożyć według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego – załącznik nr 2. Do oferty należy załączyć:

1.      kopie dowodów rejestracyjnych wpisanych pojazdów oraz w przypadku zamiatarek inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów określonych w rozdziale III pkt. 3 litera a (karty katalogowe lub inne dokumenty producenta, wydruki ze strony internetowej itp.),

2.      dokument potwierdzający posiadanie decyzji właściwego lekarza weterynarii w zakresie zezwolenia na transport zwłok zwierząt lub ich części, z dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Oleśnica (ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 1), zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

VIII.    Uwagi:

1)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z rozstrzygnięcia zamówienia bez podania przyczyny.

2)     Ofertę  z dopiskiem „OFERTA - Sprzątanie ulic i placów powiatowych położonych na terenie miasta Oleśnica w 2019 r.” prosimy przesłać do dnia 28.12.2018 r. pocztą na adres: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...ania 2019.pdf 249,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...019 r.”.pdf 201,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.12.31 - Wyniki...wiatowych.pdf 295,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się