2019-03-06

WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

Oleśnica, dnia 06.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIUO RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Oleśnicy w 2019 r.

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowa karma bytowa dla kotów dorosłych o normalnej aktywności nie mających nadwagi ani innych problemów zdrowotnych - karma sucha - mięso drobiowe.

Pod nazwą „mięso drobiowe” rozumie się kurczaka lub inne gatunki drobiu.

Sposób opakowania: Karma musi być dostarczona w opakowaniach (np.: torba foliowa, torba papierowa wewnątrz aluminiowa) o wadze do 1 kg.

Skład karmy: Składniki mięsne: kurczak lub inne mięso drobiowe nie mniej niż 20%,

Analiza: woda 7 % (+-2 %), białko ogólne nie mniej niż 28 %, tłuszcz surowy nie mniej niż 7,0 %, popiół max. 9,0 %, wapno 1,1 % (+- 0,1 %), fosfor 1,0 % (+-0,1 %), witamina A nie mniej niż 10.000 IU/kg, witamina D3 nie mniej niż 1500 IU/kg, witamina E nie mniej niż 100 mg/kg, tauryna nie mniej niż 1000 mg/kg.

Minimalna kaloryczność: 315kcal/100g.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15713000-9.

II.    Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

III.    Inne wymogi dotyczące realizacji zamówienia:

1.     Karma musi być dopuszczona do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Czas przydatności do spożycia karmy powinien wynosić minimum 6 miesięcy licząc od dnia dostawy.

3.     Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionej karmy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego w częściach (do 12 dostaw). Każda dostawa częściowa będzie zrealizowana jednorazowym transportem samochodowym.

IV.    Informacje o przewidywanej ilości zakupionego towaru:

Przewiduje się, że roku 2019 zostanie zakupione w częściach (do 12 dostaw) łącznie 1710 kg* suchej karmy dla kotów.

*Określone przez Zamawiającego ilość karmy dla kotów ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu karmy w podanej ilości. Podana wartość jest jedynie podstawą oszacowania wielkości zamówienie przez Wykonawcę. Zamawiający jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zrealizowane dostawy.

V.    Kryterium oceny ofert: cena 100 %

Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę przewidywana wartość całości zamówienia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x  a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość ze złożonych ofert podlegających badaniu

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 100 %)

Zamawiający zaokrągli wyniki działań arytmetycznych do dwóch miejsc po przecinku, chyba że do rozstrzygnięcia postępowania będzie potrzebna większa dokładność.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa łączna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VI.    Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany: zgodnie z projektem umowy stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o postępowaniu.

VII.    Składanie oferty:

1.     Ofertę złożyć według wzoru dołączonego do ogłoszenia o postępowaniu – Załącznik nr 2.

2.     Do oferty należy dołączyć etykietę z opakowania oferowanej karmy suchej lub informacje producenta karmy o składzie oferowanej karmy i wielkości opakowania, na potwierdzenie, że oferowana karma ma wymagany skład.

3.     W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VIII.    Uwagi:

1.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z rozstrzygnięcia zamówienia bez podania przyczyny.

2.     Oferta może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń do umowy załączonej do ogłoszenia o postępowaniu „Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Oleśnicy w 2019 r.”.

We wzorze umowy § 7 ust. 5 dot. tylko osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku wybrania oferty oferenta innego niż opisanego powyżej zapis ten zostanie usunięty z umowy wraz z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych”.

3.     Niespełnienie wymagań w zakresie zawartości składników w karmie suchej lub wielkości opakowań, jak również innych wymagań określonych w ogłoszeniu o postępowaniu, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4.     Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrywania.

IX.    Ofertę z dopiskiem: „Oferta – Dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Oleśnicy w 2019 r.” prosimy przesłać do dnia 15.03.2019 r. na jeden z podanych sposobów:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta Oleśnicy, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica,
  • pocztą elektroniczną - adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl.

W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną do której dodano zeskanowaną, podpisaną ofertę, przy podpisaniu umowy należy dołączyć oryginalną, podpisaną ofertę lub jej kopię za potwierdzeniem z oryginałem.

 

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ... w 2019 r.pdf 2,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ... w 2019 r.pdf 280,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2019.03.19 - Wyniki... w 2019 r.pdf 308,67 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się