2019-04-10

WYNIKI - OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

Oleśnica, dnia 10.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

 

I.    Zwracamy się z do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na:

43325000-7 – wyposażenie parków i placów zabaw,

1.    Kosz na śmieci z przeznaczeniem do ustawienia w parkach i na ulicach miejskich – ilość 40 szt.:

-       Parametry kosza: wysokość z kopułą 80-90 cm, szerokość/średnica kosza: 50-60 cm, waga powyżej 150 kg. Dopuszcza się przekrój ośmiokątny bądź prostokątny.

-       Konstrukcja wykonana z wibrowanego, zbrojonego betonu klasy C40/50. Kosz powinien cechować się wysoką wytrzymałością i mrozoodpornością. Konstrukcja betonowa w kolorze jasny granit.

-       Uchylany daszek (dopuszczalna również forma kopuły) metalowy ułatwiający opróżnianie kosza wykonany z blachy stalowej. Daszek powinien być zamykany.

Daszek i elementy metalowe kosza zabezpieczona antykorozyjnie i malowane proszkowo na kolor RAL 9007 (Srebrny).

-       Otwór wrzutowy otwarty. Brzegi otworu wlotowego lekko zaokrąglone, uniemożliwiające skaleczenie się.

-       Śmietnik powinien posiadać wewnętrzny wkład ocynkowany (wiadro). Pojemność kosza z wkładem powinna się mieścić w granicach 30-50 litrów.

-       Kosz powinien być wyposażony w popielnicę.

2.    Ławka betonowa bez oparcia przeznaczona do wkopania w grunt – ilość 10 szt.:

-       Parametry ławki: Długość siedziska: 180-200 cm, Szerokość siedziska: nie mniejsza niż 40 cm, Wysokość nad powierzchnią gruntu: 40-45 cm, Głębokość elementu do wkopania: 35-45 cm,

-       Podpory ławki wykonane z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy C40/50. Konstrukcja betonowa w kolorze jasny granit.

-       Siedzisko wykonane z drewna liściastego, zabezpieczone preparatem odpornym na czynniki atmosferyczne w kolorze orzech.

-       Grubośćdeski siedziska: nie mniej niż 4 cm.

-       Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

3.    Ławka betonowa z oparciem przeznaczona do wkopania w grunt – ilość 10 szt.:

-     Parametry ławki: Długość siedziska: 180-205 cm, Szerokość siedziska: nie mniejsza niż 40 cm, Wysokość całkowita nad powierzchnią gruntu: 80-90 cm, wysokość siedziska nad powierzchnię gruntu 40-45 cm, Głębokość elementu do wkopania: 35-45 cm,

-     Podpory ławki wykonane z wysokogatunkowego wibrowanego betonu klasy C40/50. Konstrukcja betonowa w kolorze jasny granit.

-     Siedzisko (3 lub 4 deski) i oparcie (2 deski) wykonane z drewna liściastego, zabezpieczone preparatem odpornym na czynniki atmosferyczne w kolorze orzech.

-     Parametry deski siedziska i oparcia: Grubość: nie mniej niż 4 cm, Szerokość: nie mniej niż 15 cm.

-     Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

II.    Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni

III.    Inne wymogi dotyczące realizacji zamówienia: dwuletnia gwarancja na zakupione urządzenia komunalne.

IV.    Informacje o przewidywanej ilości dostaw zakupionego towaru: 1 dostawa.

V.    Kryterium oceny ofert jest cena (łączna za zakupione produkty oraz ich transport).

Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę przewidywana wartość całości zamówienia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x  a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość ze złożonych ofert podlegających badaniu

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 100 %)

Zamawiający zaokrągli wyniki działań arytmetycznych do dwóch miejsc po przecinku, chyba że do rozstrzygnięcia postępowania będzie potrzebna większa dokładność.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższa łączna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VI.    Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

Forma płatności: Przelew 14 dni od przedłożenia faktury VAT.

VII.    Oferta powinna zawierać:

1)     Cenę netto i brutto za całość zamówienia,

2)     Gwarancję na sprzedane produkty min. na 2 lata.

3)     Karty techniczne proponowanych produktów w celu weryfikacji spełnienia parametrów określonych w opisie zamówienia.

VIII.    Uwagi:

1)     Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie ogłoszeniem.

2)     Po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o rezygnacji z rozstrzygnięcia zamówienia, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.

3)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.

4)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z rozstrzygnięcia zamówienia bez podania przyczyny.

5)     Ofertę  z dopiskiem w temacie wiadomości „Ogłoszenie o postępowaniu – zakup urządzeń komunalnych - Gmina Miasto Oleśnica” prosimy przesłać do dnia 19.04.2019 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl lub m.guzikowska@um.olesnica.pl.

Załączniki

  2019.04.25 - Wyniki... w 2019 r.pdf 288,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się