2018-12-15

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO - WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH

Oleśnica, dnia 15 grudnia 2018 r.

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

sporządzanie operatów szacunkowych oraz operatów inwentaryzacji i pomiarów dla Gminy Miasta Oleśnicy, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany realizować każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, z których wynikał  będzie zakres, termin i miejsce wykonywania prac.

Termin składania ofert: do dnia  27 grudnia  2018 r.

Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

 

Kryterium oceny ofert:

-          cena 100%

 Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

1.      zgodnie ze wzorem umowy

2.      zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z wynagrodzenia brutto zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa należności w tym w szczególności publicznoprawne.

Oferta powinna zawierać:

1)      Powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

2)      Zaparafowaną umowę – Załącznik nr 3

3)      Oświadczenie – Załącznik nr 4

4)      Kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

Uwagi:

.......................................................................................................................................................

 

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami:

Dorota Puczkowska – Inspektor  – pok. nr 102

Telefon: 71-798-21-53,  faks: 71-798-21-17

 

Informacje dotyczące ogłoszenia o postępowaniu będą udzielane w godz. 900 - 1500.

 

Ofertę prosimy przesłać:

- pocztą na adres:

GMINA MIASTO OLEŚNICA

Rynek - Ratusz

56-400 Oleśnica

 lub

- złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy, Rynek - Ratusz  w Kancelarii Ogólnej - pok. nr 11

albo

- podpisaną i zeskanowaną ofertę przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl

do dnia  27 grudnia  2018 r.

 

Załączniki

  Załącznik nr 1.doc 82,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3.doc 93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Scan ogłoszenia.pdf 346,24 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się