2018-09-21

Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2018/2019

Oleśnica, dnia 21.10.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 30 000,00 EURO NETTO

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie jest zapytaniem o cenę lub innym postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2018/2019

I.    Zwracamy się z do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1.   Wynajem dekoracji świątecznej zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.   Dostawa i odbiór wynajętej dekoracji.

II.    Termin realizacji zamówienia:

Dostawa do miejsca montażu: 26.11.2018 r. w godzinach od 800 do 1400,

Odbiór wynajętej dekoracji przez Wykonawcy: 01.02.2019 r. w godzinach od 800 do 1400.

III.    Zamawiający przewiduje na realizacje całego zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto.

IV.    Kryterium oceny ofert:

-      cena: 60 %

-      ocena projektu dekoracji w zakresie właściwości estetycznych dekoracji: 40 %

V.          Inne istotne warunki przyszłej umowy, w tym możliwe jej zmiany:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI.          Oferta powinna zawierać:

1.     W pełni wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

2.     Dla wszystkich elementów objętych ofertą: opis techniczny z podaniem numeru katalogowego i strony na której się znajdują w katalogu oferenta oraz zdjęcia dekoracji w formacie JPEG,

3.     Pełnomocnictwo Wykonawcy, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego).

VII.    Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1.     Cena brutto za wynajem dekoracji – 60 %.

Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez wynajmującego przewidywana wartość maksymalna za wykonanie przedmiotu zamówienia. W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x  a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość ze złożonych ofert podlegających badaniu

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 60 %)

2.     Ocena właściwości estetycznych dekoracji – 40 %. Sposób oceny wg poniższych podkryteriów: kształt bryły dekoracji, wzornictwo świetlnych motywów dekoracyjnych, kolorystyka, zastosowanie światła z efektem flash - efekt wizualny.

Sporządzona przez Wykonawcę, na podstawie wytycznych Zamawiającego zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oferta wynajmu dekoracji będzie oceniana indywidualnie przez członków zespołu Zamawiającego w zakresie właściwości estetycznych. Ocena w powyższych podkryteriach będzie średnią arytmetyczną ocen członków zespołu.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów.

VIII.          Zamawiający informuje, iż na stronie Zamawiającego dostępna jest "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego" stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszegoogłoszenia.

IX.    Ofertę  z dopiskiem „Wynajem dekoracji świątecznej Oleśnicy w sezonie 2018/2019” prosimy przesłać do dnia 01.10.2018 r. pocztą elektroniczną; adres e-mail: kancelaria@um.olesnica.pl lub m.guzikowska@um.olesnica.pl.

Załączniki

  Załącznik nr 1 - ...2017-2018.pdf 174,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 - ...2017-2018.pdf 204,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 - ...2017-2018.doc 55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...osobowych.pdf 324,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2018.10.04 - Wyniki...iatecznej.pdf 342,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się