2020-05-22

Projekty uchwał na XIX sesję VIII kadencji w dniu 05.06.2020 r.

Projekty uchwał na XIX sesję VIII kadencji w dniu 05.06.2020 r.:

- projekt uchwały nr 4D w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Oleśnicy,

- projekt uchwały nr 5G w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2019 rok,

- projekt uchwały nr 5H w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2019 rok,

- projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

- projekt uchwały nr 9 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica,

- projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych,

- projekt uchwały nr 11 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2020 roku,

- projekt uchwały nr 12 zmieniającej uchwałę Nr XVII/166/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy”,

- projekt uchwały nr 13 zmieniającej uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Oleśnicy od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- projekt uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2020 rok",

- projekt uchwały nr 15 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Oleśnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Oleśnicy,

- projekt uchwały nr 16 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na 2020 - 2021 rok,

- projekt uchwały nr 17 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4, w Przedszkole nr 2 w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oleśnicy, ul. Generała Franciszka Kleeberga 4,

- projekt uchwały nr 18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu w celu realizacji projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych”,

- projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,

- projekt uchwały nr 20 w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się