2015-08-12

Informacje gromadzone w rejestrach, ewidencjach i archiwach

Rejestr Instytucji Kultury - Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Oleśnicy (plik PDF) 
wpis z dnia 17-06-2015 w Dz. III(plik PDF) 
wpis z dnia 03.07.2015 w Dz. I(plik PDF) 
wpis z dnia 03.07.2015 w Dz. II(plik PDF) 
wpis z dnia 03.07.2015 w Dz. III(plik PDF) 
Rejestr Instytucji Kultury - Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Oleśnicy (plik PDF) 
wpis dnia 17-06-2015 w Dz.III (plik PDF) 
Informacje publiczne gromadzone w rejestrach, ewidencjach i archiwach Urzędu Miasta Oleśnicy: 

Warunki udostępniania informacji: 
Informacje są udostępniane na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. W złożonym wniosku należy określić formę odpowiedzi. 
Odpowiedzi udzielane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2010 Nr 182, poz1228) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024) 


Wydział Architektury i Budownictwa 
Naczelnik Wydziału: Leszek Goliński, pokój 311, tel. (71) 79 82 160. 
email: l.golinski@um.olesnica.pl 

1) Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 
2) Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
3) Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
4) Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
5) Rejestr decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 
6) Rejestr zaświadczeń o zgodności projektu albo sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
7) Rejestr zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
8) Rejestr wniosków o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
9) Rejestr otrzymanych decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
10) Rejestr otrzymanych decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Starostwo Powiatowe 
11) Rejestr otrzymanych decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
  

Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego 
Naczelnik Wydziału: Marcin Krawczyk, pokój 110, tel. 79 82 190. 
e-mail: m.krwaczyk@um.olesnica.pl 

1) Rejestr licencji Taxi, 
2) Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
3) Rejestr wyłapanych zwierząt z terenu miasta Oleśnicy, 
4) Rejestr wydanych zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 
5) Rejestr – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wydział Finansowy 
Skarbnik Miasta: mgr Joanna Jarosiewicz, pokój 26, tel. 79 82 130. 
e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl 

1) Rejestr Pojazdów 
2) Rejestr Nieruchomości 
3) Rejestr Klasoużytków 
4) Rejestr Klas gospodarstw 
5) Rejestr Podatników 
6) Rejestr Posiadaczy psa/psów 
7) Rejestr Decyzji w sprawie opłaty skarbowej 
8) Rejestr Deklaracji podatkowych (dot. podatku od nieruchomości osób prawnych i podatku od środków transportowych) 
9) Rejestr Ulg uznaniowych 
10) Rejestr Zwolnień podatkowych 
11) Rejestr Wymiarowy podatku 
12) Rejestr Przypisów i odpisów podatku 
13) Rejestr Zaświadczeń 
14) Rejestr Upomnień 
15) Rejestr Tytułów wykonawczych 
16) Rejestr Dokumentów księgowych 
17) Rejestr Sald podatników 
18) Rejestr bankowy( wyciągi bankowe), 
19) Rejestr zakupu ( faktury, rachunki, noty księgowe oraz m.in. rozliczenia dotacji, zaliczek, delegacji),
20) Rejestr sum depozytowych, 
21) Rejestr Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
22) Rejestr środków trwałych (grunty), 
23) Rejestr poleceń księgowych (dokumenty PK), 
24) Rejestr podatkowy ( podatki), 
25) Rejestr niepodatkowy (użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, sprzedaż mienia, przekształcenia), 
26) Rejestr pozostałych opłat (opłata skarbowa, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata parkingowa, opłata za psa, wpłaty za mandaty), 
27) Rejestr pozostałych opłat 44 (opłata skarbowa), 
28) Rejestr zaangażowania (zaangażowanie), 
29) Rejestr wydatków strukturalnych (wydatki strukturalne), 
30) Rejestr funduszy unijnych ( fundusze unijne). 


Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony środowiska 
Naczelnik Wydziału: Adam Heliński, pokój 104, tel. 79 82 150. 
e-mail: a.helinski@um.olesnica.pl 

1) Ewidencja nazw ulic i placów 
2) Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości 
3) Ewidencja nieruchomości stanowiących zasób Miasta Oleśnicy 
4) Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
5) Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku 

Wydział Organizacyjny 
Naczelnik Wydziału: Zbigniew Rybak, pokój 108, tel. 79 82 110, 
e-mail: sekretarz@olesnica.pl 

1) Rejestr uchwał Rady Miasta Oleśnicy, 
2) Rejestr interpelacji i zapytań radnych, 
3) Rejestr klubów radnych, 
4) Rejestr porozumień, 
5) Rejestr skarg, wniosków i petycji, 
6) Rejestr projektów uchwał Rady Miasta 
7) Rejestr korespondencji wchodzącej - tworzony elektronicznie przez system DOCMAN 
8) Rejestr auditów wewnętrznych w SZJ 
9) Rejestr procedur SZJ 
10) Rejestr dot. spraw różnych SZJ 
11) Rejestr pism dotyczących tablicy ogłoszeń 
12) Rejestr korespondencji wychodzącej: 
A) listy zamiejscowe (zwykłe, polecone, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
B) listy miejscowe (zwykłe, polecone, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
13) Rejestr listów miejscowych awizowanych 
14) Rejestr wydawanych zezwoleń na wjazd do Rynku 
15) Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób do działania w imieniu Burmistrza jako organu gminy 
16) Rejestr zarządzeń wydanych przez Burmistrza 
17) Rejestr zawieranych umów z kontrahentami 
18) Rejestr instytucji kultury - rejestr dostępny w pokoju nr 107 (I piętro - część hotelowa), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu 
  

Wydział Spraw Obywatelskich 
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Panek, pokój 205, tel. 79 82 170 
e-mail: m.panek@um.olesnica.pl 

1) Rejestr mężczyzn/kobiet ur. w danym roku, objętych rejestracją 
2) Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej 
3) Rejestr świadczeń rzeczowych 
4) Rejestr planów świadczeń osobistych 
5) Ewidencja ludności 
6) Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
7) Rejestr Wyborców 
8) Akty Stanu Cywilnego 


Sekcja Promocji Miasta 
Kierownik Sekcji Promocji Miasta: Edyta Małys-Niczypor pokój 21, tel.71 79 82 186 
e-mail e.malys@um.olesnica.pl 

1) Rejestr zawieranych umów 
2) Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej 


Straż Miejska 
Komendant Straży Miejskiej: Zbigniew Pusz tel.71 72 18 192 
e-mail z.pusz@um.olesnica.pl 

1) Książka wejść i wyjść do pomieszczenia „CEPIK” 
2) Rejestr osób nieupoważnionych przebywających w strefie „CEPIK” 
3) Rejestr pobierania kart kryptograficznych do pomieszczenia nr2 stanowiska obsługi „CEPIK” 
4) Książka ewidencji zapytań do „CEPIK” 
5) Rejestr wykroczeń 
6) Rejestr pojazdów unieruchomionych przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół 
7) Książka ewidencji środków przymusu bezpośredniego 
8) Rejestr porzuconych pojazdów (wraki) 
9) Rejestr dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu 
10) Rejestr druków Mrd-5 
11) Ewidencja notatników służbowych 
12) Rejestr nałożonych mandatów karnych. 

Załączniki

  MOKiS1.pdf 11,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  mokis-III.pdf 58,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dzial-1-mokis.pdf 224 B (pdf) szczegóły pobierz
  dzial-2-mokis.pdf 224 B (pdf) szczegóły pobierz
  dzial-3-mokis.pdf 224 B (pdf) szczegóły pobierz
  OBP.pdf 10,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  obp-III.pdf 58,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się