2015-08-06

Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Wpłaty z tytułu: 
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
- zbycia praw majątkowych, 
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
60 9584 0008 2001 0000 0055 0024 

Wpłaty z tytułu: 
- podatku od nieruchomości, 
- podatku rolnego i leśnego, 
- podatku od środków transportu, 
- opłaty parkingowej, targowej, 
- opłaty od posiadania psa, 
- zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
- opłaty za udostępnienie danych osobowych 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.


Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021 

Wpłaty z tytułu: 
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 
- dotacji, 
- subwencji 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
87 9584 0008 2001 0000 0055 0023 

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035 

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 85.