2015-08-06

Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Wpłaty z tytułu: 
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 
- dotacji, 
- subwencji
- opłaty za udostępnienie danych osobowych
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
87 9584 0008 2001 0000 0055 0023

 

Wpłaty z tytułu: 
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
- zbycia praw majątkowych, 
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
60 9584 0008 2001 0000 0055 0024 

Wpłaty z tytułu: 
- podatku od nieruchomości, 
- podatku rolnego i leśnego, 
- podatku od środków transportu, 
- opłaty parkingowej, targowej, 
- opłaty od posiadania psa, 
- zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.


Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021 


Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035 

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 85.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się