2020-05-18

Raport o stanie gminy

Raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok 

 

 

 

 Oleśnica, dnia 19 maja 2020 r.

 

 

OR.0004.47.1.2020

 

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy

 

Informuję, iż na sesji Rady Miasta Oleśnicy, która została zwołana na dzień 5 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00 w Sali Obrad Nr 37 Urzędu Miasta Oleśnicy, ul. Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, rozpatrywany będzie raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok.

 

Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

 

Zgodnie z przepisami przedkładany jest Radzie Miasta corocznie do 31 maja. Raport za rok 2019 został przedłożony Radzie Miasta Oleśnicy w dniu 14 maja 2020 r.

 

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

 

Przykładowe zgłoszenie do debaty wraz z podpisami mieszkańców można pobrać tutaj.

 

Zgłoszenie składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli do 4 czerwca 2020 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

                               

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

 

 

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się