2021-05-06

Raport o stanie gminy za 2020 rok

Raport o stanie gminy za rok 2020 rok

Oleśnica, 06 maja 2021r.

OR.0004.27.2021                                                                             

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy

 

Informuję, że na sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbędzie się w dniu  27 maja 2021 r. o godz. 11.00, rozpatrywany będzie raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2020 rok.

 

 Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póżn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

  

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

 

Przykładowe zgłoszenie do debaty wraz z podpisami mieszkańców można pobrać tutaj.

 

Zgłoszenie składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli 26 maja 2021 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 z późn. zm.) sesja Rady Miasta Oleśnicy odbędzie się w trybie zdalnym (z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams).

 

Osobom, które zgodnie z art. 28 aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zgłoszą chęć udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2020 r. zostaną stworzone warunki do wzięcia w niej udziału z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

  

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2020 rok

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się