2015-10-20

Status prawny Urzędu Miasta Oleśnicy

Status prawny Urzędu Miasta Oleśnicy Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Status prawny Gminy, jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego Państwa reguluje art.16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), która określa m.in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z mieniem komunalnym, gminną gospodarką finansową i inne. Urząd Miasta Oleśnicy jest jednostką budżetową Miasta Oleśnicy, nieposiadającą osobowości prawnej przy pomocy, której Burmistrz Miasta Oleśnicy wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa. Siedzibą Urzędu Miasta Oleśnicy jest Ratusz , położony przy ul. Rynek – Ratusz w Oleśnicy. NIP Urzędu Miasta Oleśnicy: 911-00-09-923 Regon Urzędu Miasta Oleśnicy: 000526096 Numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.um.olesnica.pl, w zakładce: Miasto, a po wejściu w tą zakładkę, w zakładce: Informacje podstawowe. Urząd Miasta Oleśnicy działa w oparciu zasady: - praworządności, - służebności wobec społeczności lokalnej, - racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, - jednoosobowego kierownictwa, - kontroli wewnętrznej, - podziału zadań, - wzajemnego współdziałania, - podnoszenia jakości świadczonych usług. Urząd obsługuje klientów zewnętrznych i wewnętrznych, kierując się przepisami prawa i polityką jakości, określoną przez Burmistrza. Urząd realizuje zadania: - własne - określane ustawami, statutem Miasta, uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza, - zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej, - przejęte na podstawie porozumień od organów administracji rządowej, a także innych jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania – każdy pracownik ma jednego przełożonego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) organami gminy są: Rada Miasta , Burmistrz. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata. W skład Rady Miasta Oleśnicy wchodzi 21 radnych. Rada Miasta, obradując na sesjach, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy jeśli ustawy nie stanowią inaczej. O wyłącznej właściwości rady mówi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym Gminy. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania. Zasady wyboru Burmistrza określa Dział VIII ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Zgodnie z art. 26a wyżej cytowanej ustawy Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy kadry kierowniczej. Burmistrz realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Kierowanie Urzędem obejmuje podejmowanie działań przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy i innymi przepisami.

Załączniki

  a-Status prawny Urz...du Miasta.pdf 87,97 KB (pdf) szczegóły pobierz