2015-10-20

Status prawny Urzędu Miasta Oleśnicy

Status prawny Urzędu Miasta Oleśnicy Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Status prawny Gminy, jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego Państwa reguluje art.16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), która określa m.in. zakres działania i zadania Gminy, władze Gminy, akty prawa miejscowego stanowionego przez Gminę oraz zagadnienia związane z mieniem komunalnym, gminną gospodarką finansową i inne. Urząd Miasta Oleśnicy jest jednostką budżetową Miasta Oleśnicy, nieposiadającą osobowości prawnej przy pomocy, której Burmistrz Miasta Oleśnicy wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa. Siedzibą Urzędu Miasta Oleśnicy jest Ratusz , położony przy ul. Rynek – Ratusz w Oleśnicy. NIP Urzędu Miasta Oleśnicy: 911-00-09-923 Regon Urzędu Miasta Oleśnicy: 000526096 Numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.um.olesnica.pl, w zakładce: Miasto, a po wejściu w tą zakładkę, w zakładce: Informacje podstawowe. Urząd Miasta Oleśnicy działa w oparciu zasady: - praworządności, - służebności wobec społeczności lokalnej, - racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, - jednoosobowego kierownictwa, - kontroli wewnętrznej, - podziału zadań, - wzajemnego współdziałania, - podnoszenia jakości świadczonych usług. Urząd obsługuje klientów zewnętrznych i wewnętrznych, kierując się przepisami prawa i polityką jakości, określoną przez Burmistrza. Urząd realizuje zadania: - własne - określane ustawami, statutem Miasta, uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza, - zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej, - przejęte na podstawie porozumień od organów administracji rządowej, a także innych jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania – każdy pracownik ma jednego przełożonego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) organami gminy są: Rada Miasta , Burmistrz. Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Jej kadencja trwa 4 lata. W skład Rady Miasta Oleśnicy wchodzi 21 radnych. Rada Miasta, obradując na sesjach, podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy jeśli ustawy nie stanowią inaczej. O wyłącznej właściwości rady mówi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym Gminy. Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miasta ślubowania. Zasady wyboru Burmistrza określa Dział VIII ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.). Zgodnie z art. 26a wyżej cytowanej ustawy Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy kadry kierowniczej. Burmistrz realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Kierowanie Urzędem obejmuje podejmowanie działań przewidzianych ustawą o pracownikach samorządowych, Kodeksem pracy i innymi przepisami.

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się