Lista artykułów

Nazwa artykułu
Program Usuwania Azbestu
Program Usuwania Azbestu dla Miasta Oleśnicy na lata 2012-2032
21.10.2015 więcej
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, e. elektr. i paliwa gazowe
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oleśnica
30.11.2017 więcej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Oleśnicy
25.10.2017 więcej
Program opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2015-2018
Program opieki nad zabytkami Miasta Oleśnicy w latach 2015-2018
19.08.2016 więcej
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu POŚ
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu "Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na lata
2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019".
21.10.2015 więcej
Program Ochrony Środowiska
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oleśnicy na
lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
21.10.2015 więcej