2015-08-12

Urząd Miasta

Adres:
Rynek Ratusz,
56-400 Oleśnica

www.olesnica.pl 

PN-EN ISO 9001:2015
Telefony:
Centrala 071 79 821 00
Punkt Informacyjny 071 79 821 16
Sekretariat 071 79 821 03
Fax 071 79 821 08
Biuro Rady Miasta 071 79 821 14 
 

Burmistrz: Jan Bronś
                   Zastępca: Edyta Małys-Niczypor
                 Sekretarz: Michał Pawlaczyk                               
               Skarbnik: Joanna Jarosiewicz

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy
Numer konta dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych:

02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.


Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

 

Numer konta dla wpłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy:

60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Numer konta dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami:

54 9584 0008 2001 0000 0055 0035

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 85

Godziny pracy Urzędu Miasta Oleśnicy:
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00

Burmistrz Miasta Oleśnicy oraz jego

Zastępca przyjmują interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 - 16:15 

Kasa czynna
w godz. 8.00 - 15.00

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, Gmina Miasto Oleśnica informuje, że:

1)            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy - Urząd Miasta Oleśnicy z siedzibą Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, zwany dalej „Administratorem”.

2)            Administrator wyznaczył na Inspektora Danych Osobowych - Michała Pawlaczyka - Sekretarza Miasta Oleśnicy, kontakt: tel.: (71) 798-21-10; adres mailowy: m.pawlaczyk@um.olesnica.pl

3)            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

4)            Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione
 na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.

5)            Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z zapisami wynikającymi z Rzeczowego Wykazu Akt.

6)            Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

7)            Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)            Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9)            Administrator nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10)        Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy
w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

                                                                                                     Administrator

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się