2015-08-12

Wydziały

Burmistrz:

Burmistrz Miasta Oleśnicy - Jan Bronś
email: j.brons@um.olesnica.pl 
 

Wiceburmistrz 

Zastępca Burmistrza Miasta Oleśnicy - Edyta Małys-Niczypor
email: e.malys@um.olesnica.pl 
 

Sekcja prawna

Radca koordynujący Alicja Motyl
tel. (71)7982120, pokój Nr 106
 
 
Audytor wewnętrzny
Mariusz Więch
email: m.wiech@um.olesnica.pl 
Pokój 34, tel. (71) 7982104

Sekretarz:

Michał Pawlaczyk

email: m.pawlaczyk@um.olesnica.pl

Pokój 108, tel. (71) 7982110

Skarbnik:

Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, I piętro w starej części ratusza, 
tel. (71) 79 821 30. e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl
 
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji 
Naczelnik Wydziału: Robert Kropielnicki, pokój 311, tel. (71) 79 82 160. 
email: r.kropielnicki@um.olesnica.pl 

stanowiska: 
ds. gospodarki przestrzennej: 

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie lokalizacji i estetyki kiosków i pawilonów handlowych na terenie miasta Oleśnicy -pokój 309, tel. 79 82 169 
- decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pokój 312, tel. 79 82 167 
- decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, wydawanie identyfikatorów upoważniających na wjazd w obręb Rynku - pokój 310, tel. 79 82 168 

Sekcja Inwestycji 
Kierownik sekcji - Milena Wojtasik - Cieplik pokój 213, tel. (71)79 82 161 
stanowisko ds.inwestycji - pokój 208, tel. (71)79 82 163 
stanowisko ds. inwestycji  -   pokój  208,  tel. (71)79 82 166
stanowisko ds. inwestycji  -   pokój  207,  tel. (71)79 82 164
 
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału - Maria Susidko, pokój 33 II piętro w starej części Ratusza, tel. (71) 79 82 104
e-mail: m.susidko@um.olesnica.pl
Stanowiska: 
ds. gospodarki materiałowej i archiwum zakładowego- pokój 44, tel. 79 821 15, 
ds. kadr -pokój 45, tel. 79 821 11, 
ds. obsługi Rady Miasta -pokój 39, tel. 79 821 14, 
sekretariat burmistrzów -tel. wew. (71) 79 821 03, faks (71) 7982108 
Punkt Informacyjny tel.(71) 79 821 16, faks 79 821 17, w którym można: uzyskać informacje o pracy urzędu, zostawiać informacje dla urzędników, pobierać wymagane w urzędzie druki blankiety, kupić znaki opłaty skarbowej (punkt zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych); e-mail:punkt.informacyjny@um.olesnica.pl 
Kancelaria Główna tel.(71) 7982103, e-mail kancelaria@um.olesnica.pl

 

Wydział Finansowy

Skarbnik Miasta 

Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, tel. (71) 7982130. 
e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl Stanowiska: 
księgowość budżetowa - pokój 28, tel. (71) 7982135, 
księgowość budżetowa - pokój 29, tel. (71) 7982137, 
księgowość niepodatkowa - pokój 23, tel. (71) 7982185, 
windykacja - pokój 29, tel. (71) 7982139, 
podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych - pokój 24, tel. (71) 79821 41, 
sprawy pracownicze - pokój 28, tel. (71) 7982136, 
podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny i leśny - pokój 25, tel. (71) 7982132 lub (71) 79821 33 
wystawianie faktur, opłata skarbowa - pokój 23, tel. (71) 7982185 
 
Wydzial Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Naczelnik Wydziału: Adam Heliński, pokój 104, tel. (71) 7982150. 
Stanowiska: 
sprzedaż nieruchomości-pokój 103, tel. (71) 7982154 
dzierżawa gruntów rolnych, przekształcnie użytkowania wieczystego-pokój 102, tel. (71) 7982153 
opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości- pokój 101, tel. (71) 7982151, 
dzierżawa gruntów komunalnych na cele inne niż rolnicze-pokój 101, tel. (71) 7982151 
sprawy za zakresu ochrony środowiska: tzw. decyzje środowiskowe, zezwolenia na wycinkę drzew-pokój 102, tel. (71) 7982152
 

Wydzial Spraw Obywatelskich 

Naczelnik Wydziału: Paulina Żminkowska - Kuźmińska, pok. 205, tel. (71) 7982170 
Stanowiska: 
ds.obrony cywilnej - pok. 203, tel. (71) 7982179, 
ds.wojskowych -pok. 204, tel.  (71) 7982181, 
ds. ewidencji ludności - pok. 202, tel. (71) 7982178, (71) 7982177, 
ds. dowodów osobistych -pok. 201, tel. (71) 7982175, (71) 7982182, 

Urząd Stanu Cywilnego: Kierownik USC - Anna Komsta -pok. 22, tel. (71) 7982174,
faks (71) 7982174.
 
 

Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego 

Naczelnik Wydziału: Marcin Krawczyk, pokój 110, tel. (71) 7982190. 

Stanowiska: 
ds. zieleni, utrzymania porządku i czystości-pokój 10, tel. (71) 7982193, 
ds. zezwoleń na alkohol i ds. działalności gospodarczej -pokój 109, tel. (71) 7982192, 
ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi -pokój 111, tel. (71 ) 7982191 , 
ds. porządku publicznego -pokój 6, tel. (71) 7982194 
ds.z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -pokój 10, tel.(71) 7982193
 

Sekcja Informatyki
Kierownik Sekcji - Andrzej Kabziński, pokój 107, tel. (71) 7982112
 
 
Sekcja Komunikacji Społecznej: Kierownik Sekcji - Marzena Graczyk, tel. (71) 7982186
Stanowiska:
ds. komunikacji społecznej -
pomoc administracyjna
stanowisko ds. komunikacji spolecznej
 
Zamówienia Publiczne: Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych -Bartosz Strzała, pokój 203,
                                      tel. (71) 7982165
 
Kontrola Wewnętrzna: Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej - Mara Maciejewska, pokój 203,
                                     tel. (71) 7982181
 
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..