2015-08-12

Wydziały

burmistrz 

Burmistrz Miasta Oleśnicy - Michał Wincenty Kołaciński 
email: m.kolacinski@um.olesnica.pl 
 

wiceburmistrz 

Zastępca Burmistrza Miasta Oleśnicy Jarosław Sadowski 
email: j.sadowski@um.olesnica.pl 
 

sekcja prawna

Radca koordynujący Alicja Motyl
tel. (71)7982120, pokój Nr 106
 
Rzecznik prasowy
Michał Skrzypek
tel. (71)  (71) 7982186, pokój 44
e-mail  m.skrzypek@um.olesnica.pl
 
 
Komórka audytu wewnętrznego i kontroli 
Mariusz Więch
email: m.wiech@um.olesnica.pl 
Pokój 34, tel. (71) 7982104
 
 

sekretarz 

Zbigniew Rybak rocznik 1958. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent pierwszego rocznika Akademii Liderów Samorządowych. Od roku 1990 sekretarz Gminy Miejskiej Oleśnicy i naczelnik Wydziału Organizacyjnego. 
Pokój 108, I piętro w nowej części ratusza, tel. (71) 79 821 10. 
e-mail z.rybak@um.olesnica.pl
 
 

skarbnik 

Skarbnikem miasta jest Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, I piętro w starej części ratusza, 
tel. (71) 79 821 30. e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl
 
 

wydział architektury, budownictwa i inwestycji 

Naczelnik Wydziału: Leszek Goliński, pokój 311, tel. (71) 79 82 160. 
email: l.golinski@um.olesnica.pl 

stanowiska: 
ds. gospodarki przestrzennej: 

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opiniowanie lokalizacji i estetyki kiosków i pawilonów handlowych na terenie miasta Oleśnicy -pokój 309, tel. 79 82 169 
- decyzje o warunkach zabudowy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - pokój 312, tel. 79 82 167 
- decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, wydawanie identyfikatorów upoważniających na wjazd w obręb Rynku - pokój 310, tel. 79 82 168 
ds. zamówień publicznych - pokój 213, tel. 79 82 165 
sekcja inwestycji 
kierownik sekcji pokój 208, tel. 79 82 161 
stanowiska ds.inwestycji pokój 207, tel. 79 82 163 
 

wydział organizacyjny 

Naczelnik Wydziału: Zbigniew Rybak,pokój 108, tel. 79 821 10, 
e-mail: sekretarz@olesnica.pl 

Stanowiska: 
ds. gospodarki materiałowej i archiwum zakładowego- pokój 109, tel. 79 821 15, 
ds. kadr -pokój 107, tel. 79 821 11, 
ds. obsługi Rady Miasta -pokój 39, tel. 79 821 14, 
informatyk urzędu -pokój 107, tel. 79 821 11, e-mail: informatyk@olesnica.pl, 

sekretariat burmistrzów -pokój 11, tel. wew. (71) 79 821 03, faks (71) 7982108 

Punkt Informacyjny tel.(71) 79 821 16, faks 79 821 17, w którym można: uzyskać informacje o pracy urzędu, zostawiać informacje dla urzędników, pobierać wymagane w urzędzie druki blankiety, kupić znaki opłaty skarbowej (punkt zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych); e-mail:punkt.informacyjny@um.olesnica.pl 

Kancelaria Główna tel.(71) 7982123, e-mail kancelaria@um.olesnica.pl
 
 

wydział finansowy 

Skarbnik Miasta 
Joanna Jarosiewicz. Pokój 26, tel. (71) 7982130. 
e-mail j.jarosiewicz@um.olesnica.pl Stanowiska: 
księgowość budżetowa - pokój 28, tel. (71) 7982135, 
księgowość budżetowa - pokój 29, tel. (71) 7982137, 
księgowość niepodatkowa - pokój 23, tel. (71) 7982185, 
windykacja - pokój 29, tel. (71) 7982139, 
podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych - pokój 24, tel. (71) 79821 41, 
sprawy pracownicze - pokój 28, tel. (71) 7982136, 
podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny i leśny - pokój 25, tel. (71) 7982132 lub (71) 79821 33 
wystawianie faktur, opłata skarbowa - pokój 23, tel. (71) 7982185 
 
 

wydzial geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska 

Naczelnik Wydziału: Adam Heliński, pokój 104, tel. (71) 7982150. 
Stanowiska: 
sprzedaż nieruchomości-pokój 103, tel. (71) 7982154 
dzierżawa gruntów rolnych, przekształcnie użytkowania wieczystego-pokój 102, tel. (71) 7982153 
opłaty adiacenckie i podziały nieruchomości- pokój 101, tel. (71) 7982151, 
dzierżawa gruntów komunalnych na cele inne niż rolnicze-pokój 101, tel. (71) 7982151 
sprawy za zakresu ochrony środowiska: tzw. decyzje środowiskowe, zezwolenia na wycinkę drzew-pokój 102, tel. (71) 7982152
 

wydzial spraw obywatelskich 

Naczelnik Wydziału: Małgorzata Panek, pok. 205, tel. (71) 7982170 
Stanowiska: 
ds.obrony cywilnej - pok. 203, tel. (71) 7982179, 
ds.wojskowych -pok. 204, tel.  (71) 7982181, 
ds. ewidencji ludności - pok. 202, tel. (71) 7982178, (71) 7982177, 
ds. dowodów osobistych -pok. 201, tel. (71) 7982175, (71) 7982182, 
a także: 
Urząd Stanu Cywilnego-pok. 22, tel. (71) 79 821 71, 
tel. (71) 7982172, tel. (71) 7982174, faks (71) 7982174.
 
 

wydział działalności gospodarczej i porządku publicznego 

Naczelnik Wydziału: Marcin Krawczyk, pokój 110, tel. (71) 7982190. 

Stanowiska: 
ds. zieleni, utrzymania porządku i czystości-pokój 10, tel. (71) 7982193, 
ds. zezwoleń na alkohol i ds. działalności gospodarczej -pokój 8, tel. (71) 7982192, 
ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi -pokój 111, tel. (71 ) 7982191 , 
ds. porządku publicznego -pokój 6, tel. (71) 7982194 
ds.z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi -pokój 10, tel.(71) 7982193
 
 

urząd stanu cywilnego 

kierownik Anna Komsta, tel. 71 7982174, e-mail a.komsta@um.olesnica.pl 
 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się