2016-09-05

Informacja o przyjęciu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- aktualizacja"

 

Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na Sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbyła się w dniu 26 sierpnia 2016r. radni podjęli uchwałę o przyjęciu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- aktualizacja”.

Lokalny Program Rewitalizacji to szczegółowe opracowanie, wskazujące planowane w najbliższych latach działania rewitalizacyjne. LPR będzie stanowił instrument do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zawartych w nim przedsięwzięć. Opracowywany został zgodnie z: obowiązującym stanem prawnym, "Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020", wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

LPR jest dokumentem o charakterze otwartym, odzwierciedlającym potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym Miasta oraz społeczności lokalnej. Z tego względu LPR poddawany będzie systematycznej analizie i ocenie oraz w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami.

Załączniki

  Uchwała Nr XXIII_188_2016.pdf 3,77 MB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Rysunek_loga_bip.jpg
Rysunek_loga_bip.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się