2017-02-16

Nabór kandydatów do Zespołu Rewitalizacji

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z uchwałą Rady Miasta Oleśnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji (dalej LPR) zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Miasto Oleśnica o zgłaszanie kandydatów na członków Zespołu Rewitalizacji.

 

Zespół Rewitalizacji, jako organ doradczy, opiniujący i monitorujący, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, wdrażanie (realizacja) LPR-u powinna być oparta na współpracy samorządu miasta ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszaru rewitalizowanego, innymi jego użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

 

Uczestnictwo w Zespole ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata  za utracone zarobki.

 

Osoby chętne do uczestniczenia w pracach Zespołu Rewitalizacji prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury za pomocą formularza deklaracji umieszczonego poniżej.

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta w Oleśnicy, w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku, w kopercie z dopiskiem „Zespół Rewitalizacji” w terminie do 23.02.2017r.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

Formularz Deklaracji;

Zarządzenie Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie zasad powołania i trybu prac  Zespołu Rewitalizacji;

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja ;

Specyfikacja obszaru rewitalizacji.

Załączniki

  deklaracja.doc 359,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zarzadzenie_Burmistrza.pdf 152,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr XXVI_216_2016.pdf 13,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  specyfikacja_obszaru.pdf 955,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Rysunek_loga_bip.jpg
Rysunek_loga_bip.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się