2016-07-12

Wyłożenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica- konsultacje

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z opracowaniem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica, Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje owyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w dokumentu oraz o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

 

Z projektem aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Oleśnicy, Rynek Ratusz, 56-400 Oleśnica, Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji,pokój 309 w okresie od 12.07.2016r. do 26.07.2016r. w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.olesnica.pl, a także na BIP w zakładce: zagospodarowanie przestrzenne, ogłoszenia i organizacje pozarządowe- konsultacje.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@um.olesnica.pl, a także w formie pisemnej na podany wyżej adres urzędu lub poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacyjnym tut. Urzędu, w terminie do dnia 26.07.2016r.

 

Ewentualne zapytania można kierować do pracownika Urzędu Miasta, odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji, Marty Piaseckiej, tel. 71 798 21 69 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rewitalizacja@um.olesnica.pl.

 

 

Projekt LPR  w załączeniu.

Załączniki

  Lokalny Program Rew...ica 11.07.pdf 3,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  1_OGLOSZENIE_wyłożenie.doc 372 KB (doc) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Rysunek_loga_bip.jpg
Rysunek_loga_bip.jpg

Marta Piasecka
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się